Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

Št. 430-02/2011 Ob-1444/11 , Stran 332
Št. 430-02/2011 Ob-1444/11
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08), Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2011 (Uradni list RS, 107/10) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 62/07 in 13/09) Občina Laško objavlja
javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja Občine Laško v letu 2011
I. Naročnik: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško. II. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Laško v letu 2011 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe: – Ukrep 1 – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, – Ukrep 2 – Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu, – Ukrep 3 – Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah. III. Upravičenci Do sredstev so upravičeni: (1) za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo: – kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, imajo sedež na območju Občine Laško, v predpisanem roku oddajo zbirno vlogo za tekoče leto in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev). (2) za zagotavljanje tehnične podpore: – registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije (v nadaljevanju: društva in združenja); – organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju: registrirani izvajalci). (3) za naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji: – nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče v občini, na naslovu nosilca dejavnosti; ki so ali se bodo registrirali za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti). IV. Višina razpisanih sredstev za posamezne namene, upravičeni stroški in pogoji za pridobitev sredstev Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke v skladu z Odlokom o proračunu Občine Laško za leto 2011. Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane pri razdeljevanju proračunskih sredstev: 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo Okvirna višina razpisanih sredstev znaša za: – posodabljanje kmetijskih gospodarstev 36.000,00 EUR, – urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov 15.900,00 EUR. Predmet pomoči: 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo: – naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka, mesa in jajc; – naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo; – nakup kmetijske mehanizacije in opreme; – nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne investicije; – prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči; – nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo; – nakup in postavitev mrež proti toči. 1.2 Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov: – naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi; – naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih. 2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu: okvirna višina razpisanih sredstev znaša 9.500,00 EUR. Predmet pomoči: stroški izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacij in spletišč. 3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 16.000,00 EUR. Predmet pomoči: Predmet podpore so naložbe za sledeče vrste namenov: (1) predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov); (2) neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah; (3) neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije; (4) turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje površin za piknike); (5) dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic); (6) pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji; (7) storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem; (8) izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji; (9) zbiranje in kompostiranje organskih snovi; (10) aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin. Odpiranje vlog Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, opravi pregled popolnih in pravočasnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril in kriterijev iz tega razpisa. Na podlagi ocenjevanja vlog bo strokovna komisija pripravila lestvico ocenjenih vlog glede na število doseženih točk. V primeri, da bo skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje, presegla vrednost razpisanih oziroma razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost vloge z višjo oceno. Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo 2011«, od začetka razpisa do 31. marca 2011, in sicer na naslov Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško. V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več namenov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Zahtevek in računi morajo biti dostavljena na Občino Laško najkasneje do 31. avgusta 2011, razen za Ukrep 2, Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu do 28. oktobra 2011. Upravičenci, pogoji za pridobitev sredstev in način obravnavanja vlog iz naslova tega razpisa so v celoti objavljeni na spletni strani (www.lasko.si) in na oglasni deski Občine Laško. Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Laško (www.lasko.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v Glavni pisarni Občine Laško in v Uradu župana – referat za gospodarske zadeve, Mestna ulica 2, 3270 Laško, pri Tomažu Zemetu tel. 03/733-87-36, e-mail: tomaz.zeme@lasko.si v času uradnih ur.
Občina Laško