Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

383. Pravilnik o strokovnem nadzoru izvajanja programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb, stran 1022.

Za izvajanje 43., 44., 45. in 46. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o strokovnem nadzoru izvajanja programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb
1. člen
Ta pravilnik določa postopek za izvajanje strokovnega nadzora izvajanja programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (v nadaljnjem besedilu: strokovni nadzor bolnišničnih okužb) ter postopek za izvajanje strokovnega nadzora izvajanja programa smotrne rabe in spremljanja porabe protimikrobnih zdravil (v nadaljnjem besedilu: strokovni nadzor protimikrobnih zdravil).
2. člen
(1) Strokovni nadzor bolnišničnih okužb izvaja nadzorna komisija za bolnišnične okužbe, ki jo s sklepom imenuje minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister), na predlog Nacionalne komisije za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb pri ministrstvu, pristojnemu za zdravje.
(2) Strokovni nadzor protimikrobnih zdravil izvaja nadzorna komisija za protimikrobna zdravila, ki jo s sklepom imenuje minister, na predlog Nacionalne komisije za smotrno rabo protimikrobnih zdravil pri ministrstvu, pristojnemu za zdravje.
(3) Sklep iz prvega in drugega odstavka tega člena se izda za vsak strokovni nadzor posebej, vsebuje pa tudi podatke o bolnišnici, v kateri naj se strokovni nadzor opravi in o datumu strokovnega nadzora.
3. člen
(1) Nadzorna komisija za bolnišnične okužbe ima tri člane, ki so priznani strokovnjaki s področja preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb.
(2) Nadzorna komisija za protimikrobna zdravila ima tri člane, ki so priznani strokovnjaki s področja predpisovanja protimikrobnih zdravil.
(3) Člani nadzorne komisije iz tega člena ne smejo biti zaposleni v bolnišnici, v kateri naj se strokovni nadzor opravi.
4. člen
(1) Strokovni nadzor iz tega pravilnika je lahko reden ali izreden. Redni strokovni nadzor se opravlja najmanj enkrat na 5 let po programu, ki ga določi minister.
(2) Na zahtevo ministra se lahko opravi tudi izredni strokovni nadzor, ki je lahko napovedan ali nenapovedan.
5. člen
(1) Nadzorna komisija iz prvega in drugega odstavka 2. člena tega pravilnika opravi strokovni nadzor v prostorih bolnišnice, v kateri se izvaja strokovni nadzor.
(2) Vodstvo in osebje bolnišnice, v kateri se izvaja strokovni nadzor ima pravico in dolžnost sodelovati s člani nadzorne komisije iz prejšnjega odstavka in jim v ta namen omogočiti:
– dostop v vse prostore,
– pregled zahtevane dokumentacije glede kadrov in izvajanja programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb oziroma zdravstvene dokumentacije glede smotrne rabe in spremljanja porabe protimikrobnih zdravil,
– ogled opreme in delovnih pripomočkov,
– jim omogočiti ogled izvajanja vseh postopkov epidemiološkega spremljanja, preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb oziroma smotrne rabe in spremljanja porabe protimikrobnih zdravil,
– nemoteno izvajanje dela v času strokovnega nadzora.
6. člen
(1) Sklep ministra o izvedbi strokovnega nadzora v posamezni bolnišnici se vroči najpozneje v 15 dneh pred dnem izvedbe strokovnega nadzora nadzorni komisiji, ki opravlja nadzor in direktorju bolnišnice.
(2) Če sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela bolnišnice ločeni, se sklep iz prejšnjega odstavka vroči tudi strokovnemu direktorju bolnišnice.
7. člen
(1) Pri strokovnem nadzoru bolnišničnih okužb v skladu s predlogom vsebinskega in časovnega načrta za njegovo izvedbo, ki ga direktorju bolnišnice, v kateri naj se strokovni nadzor opravi, predlaga predsednik nadzorne komisije za bolnišnične okužbe, sodelujejo ves čas ali del časa najmanj naslednji predstavniki bolnišnice, v kateri naj se strokovni nadzor opravi:
– direktor oziroma strokovni direktor,
– glavna medicinska sestra,
– vodja nadzorovanega oddelka oziroma enote,
– predsednik komisije za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb (v nadaljnjem besedilu: KOBO),
– zdravnik za obvladovanje bolnišničnih okužb,
– medicinska sestra za obvladovanje bolnišničnih okužb.
(2) Pri strokovnem nadzoru protimikrobnih zdravil sodelujejo ves čas ali del časa najmanj naslednji predstavniki bolnišnice, v kateri naj se strokovni nadzor opravi:
– direktor oziroma strokovni direktor,
– vodja nadzorovanega oddelka ali enote,
– predsednik komisije ali oseba, ki je v bolnišnici pooblaščena za protimikrobna zdravila, v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb.
(3) V skladu z zahtevami predsednika nadzorne komisije, ki opravlja strokovni nadzor, po potrebi sodelujejo tudi drugi zaposleni v bolnišnici, v kateri se izvaja strokovni nadzor.
8. člen
Predsednik nadzorne komisije, ki opravlja strokovni nadzor, ima pri izvajanju strokovnega nadzora naslednje pravice in dolžnosti:
– pripravi vsebinski in časovni načrt strokovnega nadzora,
– usklajuje delo nadzorne komisije med strokovnim nadzorom,
– po presoji že med strokovnim nadzorom svetuje glede izboljšav pri organizaciji, kadrovski podpori in izvajanju programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb oziroma pri izvajanju programa smotrne rabe in spremljanja porabe protimikrobnih zdravil,
– usklajuje pripravo zaključnega poročila o strokovnem nadzoru,
– podpiše poročilo o opravljenem strokovnem nadzoru s priporočili in ga skupaj z vso dokumentacijo pošlje ministru in v vednost predsedniku Nacionalne komisije za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb oziroma predsedniku Nacionalne komisije za smotrno rabo protimikrobnih zdravil ter direktorju bolnišnice, v kateri je bil strokovni nadzor opravljen,
– varuje zaupnost podatkov, ki so mu bili dostopni med strokovnim nadzorom.
9. člen
Člani nadzorne komisije, ki opravlja strokovni nadzor v skladu z navodili predsednika nadzorne komisije:
– sodelujejo pri izvajanju strokovnega nadzora,
– po presoji že med strokovnim nadzorom svetujejo glede izboljšav pri organizaciji, kadrovski podpori in izvajanju programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb oziroma pri izvajanju programa smotrne rabe in spremljanja porabe protimikrobnih zdravil,
– sodelujejo pri pripravi zaključnega poročila o strokovnem nadzoru,
– podpišejo poročilo o strokovnem nadzoru,
– varujejo zaupnost podatkov, ki so jim bili dostopni med strokovnim nadzorom.
10. člen
(1) Strokovni nadzor v bolnišnici traja en dan, in sicer največ od 8. do 16. ure. Prične se z uvodnim sestankom, kjer predsednik nadzorne komisije predstavi namen strokovnega nadzora in preveri, če so potrebne spremembe predlaganega vsebinskega in časovnega načrta strokovnega nadzora. Na uvodnem sestanku morajo biti navzoče osebe iz 7. člena tega pravilnika oziroma njihovi namestniki.
(2) Nadzorna komisija, ki opravlja nadzor, preveri ali bolnišnica, v kateri se strokovni nadzor izvaja, izvaja aktivnosti programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb oziroma programa smotrne rabe in spremljanja porabe protimikrobnih zdravil.
(3) Na zaključnem sestanku predsednik nadzorne komisije, ki opravlja strokovni nadzor, predstavi predhodne ugotovitve in priporočila za izboljšave.
11. člen
(1) V 15 dneh po opravljenem strokovnem nadzoru predsednik nadzorne komisije, ki je opravila strokovni nadzor, izdela poročilo o ugotovitvah strokovnega nadzora. Poročilo pošlje direktorju in predsedniku KOBO bolnišnice oziroma predsedniku komisije ali osebi, ki je v bolnišnici pooblaščena za protimikrobna zdravila, v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb. Poročilo podpišejo vsi člani nadzorne komisije.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– podatke o bolnišnici, v kateri je bil strokovni nadzor opravljen,
– datum in čas trajanja strokovnega nadzora,
– podatke o predsedniku in članih komisije, ki je opravila nadzor,
– podatke o zaposlenih v bolnišnici, v kateri je bil strokovni nadzor opravljen in so sodelovali pri izvedbi strokovnega nadzora,
– ugotovitve strokovnega nadzora, s poudarkom na pomanjkljivostih bolnišničnega programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb ter ustreznost njegovega izvajanja oziroma pomanjkljivostih programa smotrne rabe in spremljanja porabe protimikrobnih zdravil, ustreznost njegovega izvajanja in neskladnosti z bolnišničnimi smernicami smotrne rabe protimikrobnih zdravil,
– ukrepe in priporočila za izboljšave,
– rok za izvedbo ukrepov oziroma uvajanje izboljšav.
(3) V primeru ugotovljenih hujših nepravilnosti in odstopanj ter obstoja neposrednega tveganja za zdravje ljudi pri izvajanju nadzora bolnišničnih okužb, ima nadzorna komisija za bolnišnične okužbe pravico in dolžnost predlagati inšpekcijski nadzor bolnišnice, ki je predmet strokovnega nadzora, v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno inšpekcijo.
(4) Na poročilo iz prvega odstavka tega člena lahko direktor bolnišnice, v kateri je bil strokovni nadzor opravljen, vloži pripombe v 15 dneh po prejemu poročila.
(5) Če bolnišnica, v kateri je bil strokovni nadzor opravljen, v roku iz prejšnjega odstavka ne da pripomb, se šteje, da z vsebino poročila iz prvega odstavka tega člena soglaša.
12. člen
Po preteku 15-dnevnega roka iz prejšnjega člena predsednik komisije, ki je opravila strokovni nadzor, izdela dokončno poročilo o strokovnem nadzoru in ga skupaj z morebitnimi pripombami bolnišnice, v kateri je bil strokovni nadzor opravljen posreduje ministru, direktorju bolnišnice, v kateri je bil strokovni nadzor opravljen, in v vednost predsedniku Nacionalne komisije za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb oziroma Nacionalne komisije za smotrno rabo protimikrobnih zdravil.
13. člen
(1) Na podlagi poročila o strokovnem nadzoru v posamezni bolnišnici in pripomb na poročilo o strokovnem nadzoru prejetih iz bolnišnice, v kateri je bil strokovni nadzor opravljen, minister najpozneje v 15 dneh po prejetju pripomb bolnišnice oziroma 30 dni po prejetju poročila o strokovnem nadzoru:
– izda odločbo z zahtevo za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in določenim rokom za njihovo odpravo,
– predlaga izvedbo inšpekcijskega nadzora v bolnišnici,
– odredi upravni nadzor bolnišnice,
– izda priporočila za spremembe pri izvajanju programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb oziroma programa smotrne rabe in spremljanja porabe protimikrobnih zdravil.
(2) Bolnišnica, v kateri je bil strokovni nadzor opravljen, pošlje ministru in predsedniku Nacionalne komisije za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb oziroma Nacionalne komisije za smotrno rabo protimikrobnih zdravil poročilo o uvedenih oziroma izvedenih ukrepih v roku, ki je določen v odločbi iz prejšnjega odstavka.
14. člen
Stroški izvajanja rednega in izrednega strokovnega nadzora se krijejo iz državnega proračuna.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o strokovnem nadzoru izvajanja programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (Uradni list RS, št. 92/06).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-117/2010
Ljubljana, dne 31. januarja 2011
EVA 2010-2711-0078
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje