Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

399. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2011, stran 1041.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na 6. redni seji dne 9. 2. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Braslovče za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Braslovče za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin – kontov določa v naslednjih zneskih:
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|Skupina/  |    |     Besedilo     |Proračun leta|
|Podskupina |    |              |     2011|
|Kontov   |    |              |   v eurih|
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|A.     |    |BILANCA PRIHODKOV IN    |       |
|      |    |ODHODKOV          |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|I.     |    |SKUPAJ PRIHODKI       |  5.060.205|
|      |    |(70+71+72+73+74+78)     |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)   |  4.117.474|
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|70     |    |DAVČNI PRIHODKI       |  3.351.609|
|      |    |(700+703+704+706)      |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |700 Davki na dohodek in   |  2.973.499|
|      |    |dobiček           |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |703 Davki na premoženje   |   226.460|
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |704 Domači davki na blago in|   151.650|
|      |    |storitve          |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |706 Drugi davki       |      0|
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|71     |    |NEDAVČNI PRIHODKI      |   765.865|
|      |    |(710+711+712+713+714)    |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |710 Udeležba na dobičku in |   195.765|
|      |    |dohodki od premoženja    |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |711 Takse in pristojbine  |    11.000|
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |712 Denarne kazni      |    6.000|
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |713 Prihodki od prodaje   |    5.200|
|      |    |blaga in storitev      |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |714 Drugi nedavčni prihodki |   547.900|
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|72     |    |KAPITALSKI PRIHODKI     |    50.000|
|      |    |(720+721+722)        |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |720 Prihodki od prodaje   |    50.000|
|      |    |osnovnih sredstev      |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |721 Prihodki od prodaje   |      0|
|      |    |zalog            |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |722 Prihodki od prodaje   |      0|
|      |    |zemljišč in neopredmetenih |       |
|      |    |dolgoročnih sredstev    |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|73     |    |PREJETE DONACIJE (730+731) |    30.698|
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |730 Prejete donacije iz   |    30.698|
|      |    |domačih virov        |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |731 Prejete donacije iz   |      0|
|      |    |tujine           |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|74     |    |TRANSFERNI PRIHODKI (740)  |   862.033|
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |740 Transferni prihodki iz |   439.930|
|      |    |drugih javnofinančnih    |       |
|      |    |institucij         |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |741 Prejeta sredstva iz   |   422.103|
|      |    |državnega proračuna iz   |       |
|      |    |sredstev proračuna EU    |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|II.     |    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)|  4.986.280|
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|40     |    |TEKOČI ODHODKI       |  1.213.612|
|      |    |(400+401+402+403+409)    |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |400 Plače in drugi izdatki |   288.720|
|      |    |zaposlenim         |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |401 Prispevki delodajalcev |    39.515|
|      |    |za socialno varnost     |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |402 Izdatki za blago in   |   787.377|
|      |    |storitve          |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |403 Plačila domačih obresti |    37.000|
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |409 Rezerve         |    61.000|
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|41     |    |TEKOČI TRANSFERI      |  1.269.980|
|      |    |(410+411+412+413+414)    |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |410 Subvencije       |    5.290|
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |411 Transferi posameznikom |   866.300|
|      |    |in gospodinjstvom      |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |412 Transferi neprofitnim  |   137.550|
|      |    |org. in ustanovam      |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |413 Drugi tekoči domači   |   260.840|
|      |    |transferi          |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |414 Tekoči transferi v   |      0|
|      |    |tujino           |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|42     |    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |  2.366.988|
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |420 Nakup in gradnja    |  2.366.988|
|      |    |osnovnih sredstev      |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|43     |    |INVESTICIJSKI TRANSFERI   |   135.700|
|      |    |(431+432)          |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |431 Investicijski transferi |    57.800|
|      |    |pravnim in fizičnim osebam, |       |
|      |    |ki niso proračunski upor.  |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |432 Investicijski transferi |    77.900|
|      |    |proračunskim uporabnikom  |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|III.    |    |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ I.-|   +73.925|
|      |    |II.             |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|B.     |    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN |       |
|      |    |NALOŽB           |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|75     |    |IV. PREJETA VRAČILA DANIH  |     100|
|      |    |POSOJIL IN PRODAJA     |       |
|      |    |KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
|      |    |(750+751+752)        |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |750 Prejeta vračila danih  |      0|
|      |    |posojil           |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |751 Prodaja kapitalskih   |      0|
|      |    |deležev           |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |752 Kupnine iz naslova   |     100|
|      |    |privatizacije        |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|44     |V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |       |
|      |    |KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
|      |    |(440+441+442+443)      |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |440 Dana posojila      |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |441 Povečanje kapitalskih  |       |
|      |    |deležev           |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |442 Poraba sredstev kupnin |       |
|      |    |iz naslova privatizacije  |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |443 Povečanje namenskega  |       |
|      |    |premoženja v javnih skladih |       |
|      |    |in drugih osebah j. p.   |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|VI.     |    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA |     100|
|      |    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |       |
|      |    |DELEŽEV (IV.-V.)      |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|C.     |    |RAČUN FINANCIRANJA     |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|50     |VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)     |      0|
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |500 Domače zadolževanje   |      0|
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|55     |VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)    |   124.020|
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |550 Odplačila domačega dolga|   124.020|
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|IX.     |    |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)   |   –49.995|
|      |    |SREDSTEV NA RAČUNIH     |       |
|      |    |(I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.)  |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|X.     |    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  |   –124.020|
|      |    |VIII.)           |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|XI.     |    |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-|   –73.925|
|      |    |VIII.-IX.)         |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|XII.    |    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |       |
|      |    |DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
|      |    |9009 Splošni sklad za drugo |    50.000|
|      |    |(ocena)           |       |
+------------+-------+----------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletnih straneh Občine Braslovče.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, prispevek za priključitev na javni vodovodni sistem, prispevek za priključitev na javni kanalizacijski sistem in druge predpisane namenske dajatve.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov in izdatkov poveča obseg proračuna.
Pravice porabe sredstev, ki so izkazane na proračunskih postavkah za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan do višine 40%.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in o njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegat 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov uveljavljenega proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZFJ.
V proračunsko rezervo občine se v letu 2011 izloči 50.000,00 EUR, oziroma največ do 1,5% prejemkov proračuna. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZFJ župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Med odhodki proračuna so planirana sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 11.000,00 EUR. Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2011 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 300,00 EUR.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
V letu 2011 se občina Braslovče ne bo zadolžila.
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine Braslovče (javni zavodi, javna podjetja in javni skladi, katerih ustanoviteljica je občina), se v letu 2011 ne smejo zadolževati, prav tako Občina Braslovče v letu 2011 ne bo izdajala poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Braslovče v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/01/2011
Braslovče, dne 9. februarja 2011
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.