Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

415. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za Raya center na območju bivšega Novolesa – enota 6, stran 1058.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09 in 80/10), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10) ter 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10) je župan Občine Krško dne 4. 2. 2011 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za Raya center na območju bivšega Novolesa – enota 6
1. Ocena stanja in razlogi za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za Raya center na območju bivšega Novolesa – enota 6
Za območje industrijske cone Žadovinek je bil v letu 1985 sprejet zazidalni načrt, ki je bil kasneje, glede na spremembe gospodarskih trendov, lastnikov zemljišč in njihovih potreb, večkrat spremenjen in dopolnjen (Skupščinski Dolenjski list št. 12/85, Uradni list RS, št. 4/97, 73/00, 38/06, 70/07, 24/08 in 47/10). Na območju enote 6 (Novoles bor) se nahaja bivši proizvodni obrat, za katero je izražen investicijski interes in ki danes predstavlja degradirano zahodno fasado mesta, opazno le redkim uporabnikom večnamenske poti, vzhodno od območja. Območje se nahaja v bližini večjih, načrtovanih ureditev, ki vplivajo na pomen lokacije – nova obvozna cesta mesta s krožiščem in mostom čez reko Savo ter športno rekreacijske površine v okviru načrtovanega državnega prostorskega načrta za HE Brežice.
Z novo obvoznico bo zahodna fasada mesta bistveno bolj izpostavljena in pomembna; ob krožišču, kjer bo novi vstop v mesto, bo območje načrtovanega OPPN tako predstavljalo novo mestno fasado, reprezentativnega značaja. Območje, namenjeno drugim centralnim dejavnostim, bo s svojo vsebino, lego, oblikovanjem ter prometnimi povezavami, vplivalo na razvoj in delno že spremenjeni značaj bivše industrijske cone Žadovinek.
Za navedeno se, po obravnavi pobude investitorja, izdela nov občinski podrobni prostorski načrt v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju, katerega predmet bo določitev urbanističnih, oblikovalskih, gradbeno tehničnih in drugih pogojev na območju enote 6 (bivši Novoles), s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji.
2. Območje urejanja in obseg priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
Območje urejanja se nahaja na vzhodnem robu poselitvenega območja somestja Krškega-Leskovca in Žadovinka.
Območje na SZ meji na vodotok Pašnik (Vejarček), na SV meji na javno pot JP 693812 Pokopališče – Žadovinek, ki se danes uporablja kot kolesarska steza, na vzhodu na njive, na J na pozidano območje, na zahodu pa na krajevno cesto, Cesto Krških žrtev LK 192057. V neposredni bližini se nahajajo trgovine in objekti proizvodnih dejavnosti. Vzhodno od območja teče reka Sava, severno od območja se nahaja pokopališče.
Območje OPPN zajema zemljišča, na katerih je izražen konkreten interes in sicer na parc.št. 1014/3, 1014/5, 1014/6, 1246/13, 1011/16, 1014/1 vse k.o. Leskovec, ki so tudi v lasti naročnika in zemljišča, ki so potrebna za zagotavljanje ustrezne infrastrukturne opremljenosti zemljišča ter povezave na sosednja območja. Območje urejanja z je velikosti cca 1,95 ha.
3. Dokumentacija, seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi OPPN-ja, so:
– DPN HE Brežice v fazi osnutka;
– Strokovne podlage za umestitev objekta v območje športnega centra v DPN HE Brežice, št. 09010-00, Savaprojekt d.d., maj 2009;
– Odlok o lokacijskem načrtu prečna povezava glavne ceste G1/5 (prej M 10/3) z regionalno cesto R 1/220 (prej R-362), kot preložitev obstoječe regionalne ceste skozi Krško – prva faza – most, Uradni list RS, št. 84/98;
– Projekt »Gradnja križišča ob mostu na desnem bregu Save na novi cestni povezavi od Krškega do Brežic, od G1-5/366 Krško-Drnovo do R1-220/1334 Krško-Brežice ter cestna povezava od mostu do mestne ceste št. 192005 (Merkur) dolžine cca 250 m«, GPI d.o.o. Novo mesto, št. proj. P-15/2010, april 2010;
– Občinski prostorski načrt občine Krško, osnutek;
– geodetski načrt območja;
– strokovna gradiva in podatki nosilcev urejanja prostora ter drugih udeležencev;
– podatki o obstoječih in planiranih infrastrukturnih vodih in napravah;
– podatki o naravnih lastnostih prostora;
– podatki in programi zainteresiranih investitorjev.
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi izdelane idejne zasnove, prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega plana in investicijskih namer pobudnika OPPN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi med postopkom.
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Postopek priprave, izdelave in sprejema OPPN za Raya center na območju bivšega Novolesa – enota 6, bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:
+--------------------------------------+-----------------------+
|         Faza         |   Rok izdelave   |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Sprejem ter objava Sklepa o izdelavi |Februar 2011      |
|OPPN                 |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Osnutek OPPN za pridobitev smernic  |Maj 2011        |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Pridobitev smernic          |Junij 2011       |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Dopolnjen osnutek OPPN        |Avgust 2011      |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Javno naznanilo o 30-dnevni javni   |September 2011     |
|razgrnitvi in javni obravnavi dop.  |            |
|osnutka                |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Javna obravnava z javno razgrnitvijo |September 2011     |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Priprava in sprejem stališč do    |Oktober 2011      |
|podanih pripomb na dopolnjen osnutek |            |
|OPPN                 |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Predlog OPPN za pridobitev mnenj   |November 2011     |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Pridobitev mnenj           |Januar 2012      |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Usklajen predlog OPPN         |Februar 2012      |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Sprejem usklajenega predloga OPPN na |Marec 2012       |
|seji OS                |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
Navedeni roki predstavljajo oceno in so odvisni od zahtev nosilcev urejanja prostora oziroma od vseh sodelujočih v postopku izdelave OPPN. V kolikor bo potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje, bo naročnik to zagotovil; postopek bo potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se bodo prilagodili zgoraj navedeni roki izdelave OPPN.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave in izdelave OPPN sodelujejo z dajanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora in mnenj k predlogu OPPN, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, p.p. 2608, 1102 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, p.p. 104, 8000 Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska 36, 8000 Novo mesto,
– Geoplin d.o.o. Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana,
– Adriaplin d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško,
– Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško,
– Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
in drugi udeleženci:
– Telekom Slovenije d.d, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto,
– Ansat d.o.o., Dolenja vas 50c, 8270 Krško,
– KS mesta Krško, CKŽ 23, 8270 Krško,
– KS Leskovec pri Krškem, Ul. 11. novembra 24, 8273 Leskovec pri Krškem,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana (v vednost Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 4, p.p. 398, 1001 Ljubljana).
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
Nosilci urejanja prostora morajo, v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt, podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v roku 30 dni.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem in načrtovanjem OPPN
Finančna sredstva za pripravo, izdelavo ter sprejem OPPN načrta zagotovi naročnik in investitor JOB CENTER d.o.o., Ljubljanska c. 13g, 1000 Ljubljana; pripravljavec je Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Načrtovalca OPPN, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, izbere in financira naročnik.
Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s tem sklepom ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih področij.
Načrtovalec pripravi vse tekstualne in grafične vsebine, potrebne za izdelavo OPPN za območje bivšega Novolesa – enota 6.
Načrtovalec je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javni in drugih obravnavah v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne razgrnitve oziroma druge usmeritve, opredeljene skozi postopek.
Po objavi odloka v Uradnem listu RS načrtovalec pripravi končno gradivo v analogni (v petih izvodih) in digitalni obliki, ki ga dostavi pripravljavcu prostorskega akta.
7. Veljavnost sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-21/2010 O502
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.