Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

Dn 4040/2010 Os-1522/11 , Stran 362
Dn 4040/2010 Os-1522/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Magdalene Knific, Poklukarjeva ulica 8, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini, parc. št. 1039/15, k.o. Vič, dne 26. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – prodajne pogodbe iz leta 1971, sklenjene med Gradbenim podjetjem Grosuplje, kot prodajalcem, in Miho ter Anico Čepin, oba Planinska vas 29, Planina pri Sevnici, kot kupcema in –kupoprodajne pogodbe o nakupu in prodaji garaže z dne 7. 5. 1986, sklenjene med Miho in Anico Čepin, oba Planinska vas 29, Planina pri Sevnici, kot prodajalcema in Petrom Osredkarjem, Abramova 11, Ljubljana, kot kupcem, katerih vsebina je nakup in prodaja garaže, št. 16, v garažnem objektu z oznako G-2 na Viču, ki po izvedeni parcelaciji stoji na parc. št. 1039/15, k.o. Vič. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 9. 2. 2011