Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

416. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2011, stran 1060.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 15. ter 29. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07 in 52/10) je Občinski svet Občine Kuzma na 3. redni seji dne 3. 2. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kuzma za leto 2011
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Kuzma za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji na ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      Proračun leta
                             2011
-------------------------------------------------------------
    Skupina/podskupina kontov Besedilo       v EUR
-------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      1.917.772
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           1.320.102
70   DAVČNI PRIHODKI               1.158.471
    700 Davki na dohodek in dobiček       1.068.551
    703 Davki na premoženje            56.720
    704 Domači davki na blago in storitve     33.200
    706 Drugi davki                   0
71   NEDAVČNI PRIHODKI               161.631
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od     16.687
    premoženja
    711 Takse in pristojbine            11.300
    712 Denarne kazni                  0
    713 Prihodki od prodaje blaga in          0
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki          133.644
72   KAPITALSKI PRIHODKI              145.394
    720 Prihodki od prodaje osnovnih          0
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog            0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in      145.394
    nematerialnega premoženja
73   PREJETE DONACIJE                3.500
    730 Prejete donacije iz domačih virov      3.500
    731 Prejete donacije iz tujine           0
74   TRANSFERNI PRIHODKI              165.726
    740 Transferni prihodki iz drugih       165.726
    javnofinančnih institucij
78   PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE      283.050
    787 Prejeta sredstva od drugih        283.050
    evropskih institucij
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        1.917.772
40   TEKOČI ODHODKI                634.595
    400 Plače in dodatki – zaposleni       144.412
    401 Prispevki delodajalcev za socialno     49.310
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       407.097
    403 Plačila domačih obresti          16.766
    409 Rezerve                  17.000
41   TEKOČI TRANSFERI               558.977
    410 Subvencije                   0
    411 Transferi posameznikom in         366.967
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim organizacijam    144.720
    in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi       47.290
    414 Tekoči transferi v tujino            0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI             694.200
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    694.200
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            30.000
    430 Investicijski transferi drugim         0
    ravnem države
    431 Investicijski transferi pravnim      30.000
    in fiz. osebam
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)            0
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-     15.576
    7102)-(II.-403-404) (SKUPAJ PRIHODKI
    BREH PRIHODKOV OD OBRESTI MINUS SKUPAJ
    ODHODKI BREZ PLAČIL OBRESTI)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)    126.530
    – (40+41) (TEKOČI PRIHODKI MINUS TEKOČI
    ODHODKI IN TEKOČI TRANSFERI)
-------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          1.500
    IN PRODAJA KAPIT. DELEŽ. (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          1.500
    750 Prejeta vračila danih posojil        1.500
    751
    752
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.
    DELEŽEV (440+441+442)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN         1.500
    SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)
-------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)               40.000
50   ZADOLŽEVANJE                  40.000
    500 Domače zadolževanje            40.000
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)             92.750
    55 ODPLAČILA DOLGA               92.750
    550 Odplačila domačega dolga          92.750
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU      –51.250
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        –52.750
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-       0
    III.)
-------------------------------------------------------------
    Stanje sredstev na računih dne           74
    preteklega leta
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov in občinske uprave), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Kuzma.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, prispevki občanov, odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja, prihodki iz naslova okoljske dajatve za odlaganje odpadkov, ki se namenjajo za investicije na področju ravnanja z odpadki, prejeta sredstva državnega proračuna za investicije in druge predpisane namenske dajatve.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun tekočega leta.
5. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna pri posameznem neposrednem uporabniku med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in o njegovi realizaciji.
Župan odloča o vlogah za pokroviteljstva in sofinanciranja različnih prireditev ter za vloge s podobno vsebino do višine 400,00 € po vlogi znotraj zmožnosti, ki mu jih dovoljuje proračunska postavka za te namene.
6. člen
Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v prihodnjih letih za investicijske odhodke, bo potekal skladno z načrtom razvojnih programov za namene, za katere je že načrtovana pravica porabe na postavki proračuna v tekočem letu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe po sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov uveljavljenega proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
V proračunsko rezervo občine se v letu 2011 izloči največ do 1,5% prihodkov proračuna. Rezerva se uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne nesreče.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine oblikovanih in razpoložljivih sredstev rezerv in o tem obvešča občinski svet pri polletnem izvrševanju proračuna in ob zaključnem računu.
9. člen
Med odhodki proračuna so planirana sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini do 0,5% prihodkov proračuna.
Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan.
11. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namenskost porabe proračunskih sredstev opravlja nadzorni odbor.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
V letu 2011 se Občina Kuzma ne bo dolgoročno zadolževala.
13. člen
Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se v letu 2011 ne smejo zadolževati, prav tako Občina Kuzma v letu 2011 ne bo izdajala poroštev.
14. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijsko vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
15. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
Uporabniki proračuna so dolžni predložiti vse zahtevane podatke potrebne za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ravnajo v nasprotju s posameznimi določbami tega odloka, lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kuzma v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.
Št. 900-0001/2011-3
Kuzma, dne 3. februarja 2011
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.