Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

411. Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kobarid, stran 1055.

Na podlagi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – UPB5, 58/09, 36/10) in 68. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09, 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 3. redni seji dne 9. 2. 2011 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kobarid
1. člen
S tem odlokom se ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kobarid (v nadaljnjem besedilu: Svet), s sedežem na naslovu Trg svobode 2, Kobarid, in določi njegova sestava ter delovno področje.
2. člen
Svet je skupno delovno telo župana in Občinskega sveta Občine Kobarid, ki deluje na območju Občine Kobarid, na področju ugotavljanja ter ocenjevanja stanja varnosti v cestnem prometu, vzgoje, preventive in izobraževanja ter je pristojen za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu.
3. člen
(1) Svet šteje osem članov, ki jih na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje Občinski svet Občine Kobarid, najkasneje v roku 90 dni po opravljeni konstitutivni seji.
(2) Svet sestavljajo po en predstavnik iz vrst:
– Občinskega sveta Občine Kobarid,
– medobčinske uprave,
– avtomoto društev,
– šolstva,
– policije,
– zdravstva,
– izvajalca izgradnje in vzdrževanja cest.
(3) Člani Sveta so imenovani za mandatno dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani. Mandat članom Sveta preneha s potekom mandata članom Občinskega sveta Občine Kobarid.
4. člen
(1) Prvo sejo Sveta skliče in vodi župan do izvolitve predsednika Sveta, ki ga člani Sveta izvolijo izmed sebe.
(2) Predsednik Sveta predstavlja in zastopa Svet, pripravlja, sklicuje in vodi seje Sveta ter skrbi za izvajanje sprejetih odločitev.
(3) Svet ima tudi tajnika, ki ga na prvi seji imenujejo člani Sveta izmed sebe.
(4) Svet lahko sklepa, če je na seji navzoča večina članov. Svet sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov.
5. člen
Svet skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostno prometne kulture vseh udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med udeleženci v cestnem prometu, zlasti pa:
– izvaja in usklajuje naloge s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu v občini,
– pripravlja predloge občinskega programa za varnost v cestnem prometu ter ukrepe za izvajanje tega programa,
– koordinira izvajanje občinskega programa za varnost v cestnem prometu, predvsem pa skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev v prometu,
– izdaja in razširja prometno vzgojne publikacije kot tudi druga gradiva pomembna za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– s svojim delovanjem vpliva na prometno varnost, vzgojo in izobraževanje vseh udeležencev v cestnem prometu,
– sodeluje s sredstvi obveščanja,
– proučuje in obravnava problematiko varnosti v cestnem prometu,
– daje pobude in predlaga pristojnim občinskim organom in strokovni službi ustrezne tehnične ali normativne rešitve ter ukrepe za izboljšanje stanja na področju varnosti v prometu,
– sodeluje z organi, zavodi in drugimi na področju prometne vzgoje in izobraževanja,
– organizira vzgojno-preventivne in druge akcije za večjo varnost v prometu,
– razvija in pospešuje dejavnosti šolske prometne službe ter zagotavlja ustrezne materialno tehnične in druge pogoje,
– na različnih področjih prometne vzgoje, preventive, izobraževanja in varnosti v prometu sodeluje s Sveti drugih občin v Sloveniji, s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije, AMZS kot tudi z mednarodnimi in drugimi organizacijami na tem področju,
– organizira in pripravlja načrte varnih poti v šolo in vodi evidenco izdelanih načrtov,
– vzpodbuja in usmerja usposabljanje otrok, mladostnikov in občanov za njihovo varno vključevanje v promet, kot pešcev, kolesarjev in drugih vrst udeležencev v prometu,
– skrbi za usposabljanje mentorjev (koordinatorjev) prometne vzgoje na šolah,
– opravlja druge naloge, povezane s prometno varnostjo udeležencev v cestnem prometu.
6. člen
(1) Svet sodeluje s pristojnimi organi občine in države ter strokovnimi službami.
(2) Strokovno pomoč Svetu zagotavljata občinska uprava in župan.
7. člen
Svet pripravi poročilo o delu za preteklo leto in program dela za naslednje leto ter ju predloži Občinskemu svetu Občine Kobarid v obravnavo.
8. člen
Sredstva za financiranje Sveta kot tudi za izvajanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu in za zagotavljanje tehnične podpore za izvajanje programov, se zagotavljajo iz občinskega proračuna, donacij in iz drugih virov.
9. člen
Nadzor nad delovanjem Sveta in nad smotrno porabo sredstev v ta namen izvaja Nadzorni odbor Občine Kobarid.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/11
Kobarid, dne 9. februarja 2011
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.