Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

419. Odlok o oglaševanju, stran 1063.

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08), 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D in 105/08 – odl. US), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 60. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu MOL – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 3. seji dne 31. 1. 2011 sprejel
O D L O K
o oglaševanju
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa pogoje in način pridobitve dovoljenj za oglaševanje na javnem mestu, občinsko takso za oglaševanje na javnem mestu (v nadaljnjem besedilu: taksa), oglaševanje na avtobusih mestnega linijskega prevoza potnikov (v nadaljnjem besedilu: avtobusi) in plakatiranje za potrebe volilne ter referendumske kampanje na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL).
2. člen
Vrste objektov za oglaševanje ter lokacije oziroma območja za njihovo postavitev so določene v Odloku o občinskem prostorskem načrtu MOL – izvedbeni del (v nadaljnjem besedilu: OPN) in odlokih o podrobnih prostorskih načrtih (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
Na območju MOL je dovoljeno postaviti na javnih mestih naslednje število objektov za oglaševanje:
– velike samostoječe ali stenske table: 1000,
– male samostoječe ali stenske table: 250,
– velike samostoječe ali stenske svetlobne vitrine: 35,
– vrtljive lamelne samostoječe ali stenske table: 17,
– male samostoječe ali stenske svetlobne vitrine: 94,
– plakatni stebri: okrogli in tristrani: 154,
– obešanke na drogovih javne razsvetljave: 530.
V število objektov za oglaševanje iz drugega odstavka tega člena niso všteti objekti za oglaševanje, ki so postavljeni na območjih trgovskih centrov, bencinskih servisov, svetlobne vitrine, postavljene v povezavi z avtobusnimi nadstrešnicami in objekti postavljeni na podlagi 12. člena tega odloka.
3. člen
Oglaševanje kot gospodarsko dejavnost na javnih mestih lahko izvajajo:
– pravne osebe,
– samostojni podjetniki posamezniki,
– posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ki so registrirani za to dejavnost (v nadaljnjem besedilu: stranka) in so pridobili dovoljenje za oglaševanje na javnem mestu po tem odloku.
II. POGOJI IN NAČIN PRIDOBITVE DOVOLJENJ ZA OGLAŠEVANJE NA JAVNEM MESTU
1. Pogoji za pridobitev dovoljenja za oglaševanje
4. člen
Pogoji za pridobitev dovoljenja za oglaševanje na javnem mestu so:
– lokacija za oglaševanje v skladu z OPN in OPPN, razen za oglaševanje na avtobusih,
– da je objekt za oglaševanje v skladu z OPN in OPPN, razen za oglaševanje na avtobusih,
– dokazilo o registraciji dejavnosti oglaševanja,
– da ima stranka poravnane obveznosti do MOL v zadnjih treh letih,
– da stranka ni postavila objekta za oglaševanje na javnem mestu brez dovoljenja ali pogodbe v zadnjih treh letih,
– da je stranka odstranila objekt za oglaševanje na javnem mestu, ki ni bil postavljen v skladu z določili OPN in OPPN,
– da je stranka odstopila MOL plakatna mesta za potrebe volilne ali referendumske kampanje.
5. člen
Dovoljenje za oglaševanje na javnem mestu se lahko pridobi po vrstah objektov za naslednje obdobje oglaševanja, in sicer:
a) za dobo petih let:
– velike samostoječe ali stenske table,
– male samostoječe ali stenske table,
– velike samostoječe ali stenske svetlobne vitrine,
– vrtljive lamelne samostoječe ali stenske table,
– samostoječe ali stenske svetlobne prikazovalnike (displeje),
– male samostoječe ali stenske svetlobne vitrine,
– male svetlobne vitrine na avtobusnih postajališčih,
– plakatni stebri: okrogli ali tristrani,
– obešanke na drogovih javne razsvetljave,
– objekti s platni na slepih fasadah stavb in na gradbenih odrih,
– objekti s slikovno ali pisno obdelanimi stenami stavb;
b) za čas trajanja prireditve:
– objekti za obešanje transparentov;
c) za čas trajanja vzdrževanja ali gradnje:
– velike in male stenske table na gradbiščnih ograjah,
– objekti s poslikavami na platnih gradbenih odrov;
č) za čas trajanja kulturnih prireditev, humanitarnih akcij in drugih prireditev:
– prenosni ulični panoji tipa A.
Dovoljenje za oglaševanje na javnem mestu se lahko pridobi tudi za nove tipe objektov za oglaševanje, ki morajo biti umeščeni v prostor glede na velikost, značaj in druge pogoje, določene z OPN in OPPN.
Dovoljenje za oglaševanje na avtobusih se lahko pridobi za dobo petih let.
2. Način pridobitve dovoljenja za oglaševanje
6. člen
Prosto lokacijo na javnem mestu za postavitev objekta za oglaševanje, ki jo odda MOL, za dobo petih let pridobi stranka na podlagi javnega razpisa. Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo imenuje direktor mestne uprave. Ponudba ponudnika, ki sodeluje na javnem razpisu, mora vsebovati:
– navedbo lokacije za oglaševanje z navedbo parcele, katastrske občine in prostorskih koordinat,
– navedbo vrste objekta za oglaševanje in načrt objekta,
– dokazilo o registraciji iz 4. člena tega odloka.
Ali stranka izpolnjuje pogoje iz pete, šeste in sedme alineje 4. člena tega odloka, ugotovi organ mestne uprave, pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
Javni razpis predvidi način rešitve primera, če za isto lokacijo prispe več ponudb, ki izpolnjujejo zahteve iz javnega razpisa. Javni razpis lahko vnaprej določi posebne kriterije, na podlagi katerih se v opisanem primeru izbere ponudnik ali pa se lokacije licitirajo. V primeru licitacije je izbran ponudnik, ki ponudi najvišje nadomestilo za posamezno lokacijo, pri čemer je izklicna vrednost enaka višini predpisane takse. V primeru izbire ponudnika na licitaciji, pristojni organ izbranemu ponudniku izda dovoljenje za oglaševanje, s katerim se določi lokacija za oglaševanje, vrsta objekta za oglaševanje, obdobje oglaševanja, način plačila električne energije za svetlobne objekte za oglaševanje ter z njim sklene posebno pogodbo, s katero določi pogoje in način plačila na licitaciji izglasovanega nadomestila. Tako določen način plačila nadomestila predstavlja »drug način plačila« v skladu s tretjim odstavkom 9. člena Zakona o financiranju občin.
Obdobje oglaševanja petih let se lahko na predlog stranke podaljša za največ pet let, če so izpolnjeni vsi pogoji iz tega odloka.
7. člen
Prosto lokacijo na javnem mestu, ki jo odda MOL za postavitev objekta za oglaševanje iz točk b), c) in č) 5. člena tega odloka stranka pridobi na podlagi vloge. Stranka mora za pridobitev dovoljenja za oglaševanje izpolnjevati pogoje iz 4. člena tega odloka. Pristojni organ izda dovoljenje po predhodnem soglasju organa mestne uprave, pristojnega za urejanje prostora. V dovoljenju se določi lokacijo za oglaševanje, vrsto objekta za oglaševanje, obdobje oglaševanja ter višino in način plačila takse.
Vloga stranke pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– navedbo lokacije za oglaševanje z navedbo parcele, katastrske občine in prostorskih koordinat,
– navedbo vrste objekta za oglaševanje in načrt objekta,
– dokazilo o registraciji iz 4. člena tega odloka.
Ali stranka izpolnjuje pogoje iz pete, šeste in sedme alineje 4. člena tega odloka, ugotovi pristojni organ.
8. člen
V primerih, ko lokacijo za postavitev objekta za oglaševanje na javnem mestu ne odda MOL, stranka pridobi dovoljenje za oglaševanje na objektih iz 5. člena tega odloka na podlagi vloge. Stranka mora za pridobitev dovoljenja za oglaševanje izpolnjevati pogoje iz tega odloka. Pristojni organ izda dovoljenje po predhodnem soglasju organa mestne uprave, pristojnega za urejanje prostora. V dovoljenju se določi lokacijo za oglaševanje, vrsto objekta za oglaševanje, obdobje oglaševanja ter višino in način plačila takse.
Vloga stranke za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– navedbo lokacije za oglaševanje z navedbo parcele, katastrske občine in prostorskih koordinat,
– navedbo vrste objekta za oglaševanje in načrt objekta,
– dokazilo o registraciji iz 4. člena tega odloka,
– dokazilo o pravici rabe lokacije za oglaševanje.
Dovoljenje za oglaševanje na avtobusih stranka pridobi na podlagi vloge, ki mora vsebovati dokazilo o registraciji iz 4. člena tega odloka in dokazilo o pravici rabe avtobusa za oglaševanje. Stranka mora za pridobitev dovoljenja za oglaševanje izpolnjevati pogoje iz tega odloka. Pristojni organ izda dovoljenje za oglaševanje, v katerem določi obdobje plačevanja ter višino in način plačila takse.
Ali stranka iz prvega in tretjega odstavka izpolnjuje pogoje iz pete, šeste in sedme alineje 4. člena tega odloka, ugotovi pristojni organ.
3. Obveznosti strank
9. člen
Stranka, ki pridobi dovoljenje iz tega odloka, mora:
– postaviti objekt za oglaševanje skladno z dovoljenjem iz tega odloka,
– uporabljati lokacije za posamezne vrste objektov za oglaševanje skladno z dovoljenjem iz tega odloka,
– sama izvajati oglaševanje po tem odloku,
– plačevati električno energijo za osvetlitev svetlobnih objektov za oglaševanje skladno z dovoljenjem iz tega odloka,
– označiti vsak objekt za oglaševanje s svojim logotipom in številčno oznako, ki jo izda MOL,
– redno vzdrževati objekte za oglaševanje,
– poškodovana oglasna sporočila odstraniti v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku dveh dni, ko je izvedela za poškodbo,
– vzdrževati čistočo v neposredni okolici objekta za oglaševanje,
– plačevati takso,
– zagotoviti MOL plakatna mesta za potrebe volilne in referendumske kampanje v skladu s tem odlokom,
– odstraniti objekt za oglaševanje najkasneje v roku tridesetih dni po preteku obdobja, določenega v dovoljenju za oglaševanje ali pogodbi,
– na avtobusih oglaševati skladno s tem odlokom in dovoljenjem iz tega odloka,
– skrbeti, da je vsebina oglaševanja v skladu z zakonodajo.
4. Prepovedi
10. člen
Prepovedano je:
– oglaševati brez dovoljenja za oglaševanje iz tega odloka ali v nasprotju z njim,
– nenamensko uporabljati objekte za oglaševanje,
– poškodovati objekte za oglaševanje,
– poškodovati ali zakriti vsebino oglaševanja na objektih za oglaševanje,
– trositi ali razdeljevati reklamni material ali ga zatikati ali lepiti na avtomobile,
– lepiti male ali velike plakate na zunanje površine izložb, sten, oken, vrat, zidov, ograj, gradbiščnih ograj, elektro in telefonskih omaric in podobno,
– oglaševati na vozilih ali prikolicah z majhnimi ali velikimi plakati ali drugimi podobnimi načini oglaševanja (svetlobni, vrtljivi).
III. OBČINSKA TAKSA
11. člen
Po tem odloku je zavezanec za plačilo takse stranka, ki pridobi dovoljenje za oglaševanje iz tega odloka.
Taksa se obračuna od velikosti oglaševalske površine objekta za oglaševanje ali avtobusa.
Takso je treba plačati, ko nastane taksna obveznost, to je od dneva postavitve objekta za oglaševanje ali začetka oglaševanja na avtobusih. Taksa se plačuje mesečno do petnajstega v mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun MOL. Taksna obveznost preneha z dnem odstranitve objekta za oglaševanje ali prenehanja oglaševanja na avtobusih.
Taksa se plačuje vnaprej po taksni tarifi, ki je določena v točkah in je sestavni del tega odloka. Vrednost točke znaša 0,17 eura/m2/dan. Če Mestni svet MOL ne spremeni vrednosti točke, se vrednost točke s 1. januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije za obdobje leta pred letom, za katero se ugotovi vrednost točke. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke izda župan.
Višina takse se izračuna tako, da se vrednost točke pomnoži s številom točk taksnega predmeta, površino taksnega predmeta in številom dni.
Zavezancu za plačilo takse za dovoljenje za oglaševanje na lokaciji, ki jo odda MOL, se taksa poveča za 20 odstotkov.
Taksa se ne plača za kulturno, humanitarno, socialno in okoljevarstveno vsebino oglaševanja. Za oprostitev plačila takse mora zavezanec predložiti pristojnemu organu dokument, iz katerega je razviden čas oglaševanja in vrsta objekta, na katerem se oglašuje s kulturno, humanitarno, socialno in okoljevarstveno vsebino.
IV. PRIDOBIVANJE LOKACIJ NA PODLAGI JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
12. člen
Ne glede na določbe tega odloka je pridobitev lokacij za postavitev objektov za oglaševanje mogoča tudi v razmerju javno-zasebnega partnerstva. Pravice in obveznosti izvajalca javno-zasebnega partnerstva se uredijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu, pri čemer se ne uporabljajo določbe tega odloka o postopku pridobivanja lokacij in obveznosti plačila takse.
Gospodarnost uporabljene izjeme iz prejšnjega odstavka mora biti ugotovljena v investicijskem dokumentu.
Ob spremembi takse iz prvega odstavka se mora ponovno ugotavljati gospodarnost izjeme iz drugega odstavka tega člena. V primeru, da gospodarnost izjeme ni podana, mora zasebni partner plačati takso.
V. OGLAŠEVANJE NA AVTOBUSIH
13. člen
Oglaševanje na avtobusih pridobi najboljši ponudnik skladno z določili predpisov, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem lokalnih skupnosti. Postopek izvede izvajalec javne službe organizacije in načina izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov. Izbrani ponudnik mora pred začetkom oglaševanja na avtobusih pridobiti dovoljenje za oglaševanje na javnem mestu po tem odloku.
14. člen
Oglaševalska sporočila so dovoljena na največ polovici zunanjih površin avtobusov vključno s steklenimi površinami. Oglaševanje je dovoljeno na stranskih in zadnji zunanji površini avtobusa, razen na prvem levem bočnem steklu pri vozniku, vhodnih in izhodnih vratih avtobusa in celotnem desnem bočnem steklu za prvimi vstopnimi vrati. Ostati morajo vidne vse oznake »vhod« in »izhod« ter oznake izvajalca javne službe organizacije in načina izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov. Oglaševalska sporočila na stranskih površinah avtobusa namenjenih oglaševanju morajo biti na levi in desni strani razporejena simetrično.
Oglaševalska sporočila je dovoljeno nameščati tudi v notranjosti avtobusov tako, da ta ne ovirajo voznika in potnikov pri vožnji. Prednost pred oglaševalskimi sporočili v avtobusu imajo sporočila, ki so namenjena potniku kot informacija o izvajanju javne službe.
VI. PLAKATIRANJE ZA POTREBE VOLILNE IN REFERENDUMSKE KAMPANJE
15. člen
Za potrebe volilne in referendumske kampanje mora MOL brezplačno zagotoviti vsem organizatorjem volilne in referendumske kampanje (v nadaljnjem besedilu: organizator) osnovno obveščanje volivcev v MOL o listi kandidatov ali kandidatu oziroma o referendumskem vprašanju.
Za osnovno obveščanje iz prejšnjega odstavka se šteje, za enega organizatorja, predstavitev na sedmih plakatnih mestih za plakatiranje malih plakatov in sedmih plakatnih mestih za plakatiranje velikih plakatov za čas sedmih dni za en krog volitev in to zadnji teden pred dnevom volitev.
Organizatorji pridobijo plakatna mesta na podlagi javnega razpisa. Plakatna mesta se razdelijo med organizatorje z žrebanjem lokacij za oglaševanje, ki so razdeljene v tri skupine po pomembnosti lokacij.
16. člen
Stranke, ki so pridobile dovoljenje za oglaševanje na lokacijah, ki jih odda MOL na podlagi tega odloka, morajo za potrebe volilne in referendumske kampanje odstopiti plakatna mesta, ki jih določi pristojni organ.
Stranke morajo zagotoviti za prvi krog volilne kampanje plakatna mesta za sedem dni, za drugi krog volilne kampanje pa še za sedem dni, za referendumsko kampanjo pa le za sedem dni.
MOL povrne stranki izpadli dohodek na zagotovljenih plakatnih mestih v višini petdeset odstotkov za štirinajst dni za volilno in za sedem dni za referendumsko kampanjo. Višina izpadlega dohodka se določi na podlagi dokumentacije stranke o ustvarjenem dohodku na odstopljenem plakatnem mestu za obdobje zadnjih treh mesecev pred odstopom plakatnega mesta. Če stranka ne predloži dokumentacije v roku enega meseca od končane volilne ali referendumske kampanje, MOL stranki ne poravna izpadlega dohodka.
17. člen
Pristojni organ mora z javnim razpisom objaviti pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest. Organizatorji morajo svoje potrebe po plakatnih mestih priglasiti v roku osem dni od objave javnega razpisa.
Postopek javnega razpisa izvede komisija, ki ima tri člane in tri namestnike ter jo imenuje župan.
18. člen
Na javni razpis se mora organizator priglasiti pisno v roku, določenim z javnim razpisom. Vloga, ki ne prispe v roku iz javnega razpisa, se ne upošteva pri dodelitvi plakatnih mest.
19. člen
Če organizator ne namerava uporabiti vseh dodeljenih plakatnih mest, mora o tem pisno obvestiti pristojni organ v štiriindvajsetih urah po prejemu obvestila o dodeljenih plakatnih mestih. Komisija teh plakatnih mest ne sme dodeliti ostalim organizatorjem.
VII. NADZOR
20. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je predpisana globa, opravlja Inšpektorat Mestne uprave MOL.
Če organ iz prejšnjega odstavka ugotovi, da je objekt za oglaševanje postavljen na javnem mestu brez dovoljenja iz tega odloka, odredi takojšnjo odstranitev objekta.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prvo ali drugo ali tretjo ali četrto ali peto ali šesto ali sedmo ali osmo ali deveto ali deseto ali enajsto ali dvanajsto alinejo 9. člena tega odloka.
Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo ali drugo ali tretjo ali četrto ali peto ali šesto ali sedmo ali osmo ali deveto ali deseto ali enajsto ali dvanajsto alinejo 9. člena tega odloka.
Z globo 600 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvo ali drugo ali tretjo ali četrto ali peto ali šesto ali sedmo ali osmo ali deveto ali deseto ali enajsto ali dvanajsto alinejo 9. člena tega odloka.
22. člen
Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki stori dejanje iz prve alineje 10. člena tega odloka.
Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik, ki stori dejanje iz prve alineje 10. člena tega odloka.
Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori dejanje iz prve alineje 10. člena tega odloka.
Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori dejanje iz prve alineje10. člena tega odloka.
Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki stori dejanje iz druge ali tretje ali četrte ali pete ali šeste ali sedme alineje 10. člena tega odloka.
Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik, ki stori dejanje iz druge ali tretje ali četrte ali pete ali šeste ali sedme alineje 10. člena tega odloka.
Z globo 1.200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori dejanje iz druge ali tretje ali četrte ali pete ali šeste ali sedme alineje 10. člena tega odloka.
Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori dejanje iz druge ali tretje ali četrte ali pete ali šeste ali sedme alineje 10. člena tega odloka.
IX. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
23. člen
Določbe prvega odstavka 14. člena tega odloka se začnejo uporabljati po prenehanju veljavnosti pogodbe o oglaševanju na avtobusih, sklenjene med izvajalcem javne službe organizacije in načina izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov in izbranim ponudnikom.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o oglaševanju (Uradni list RS, št. 87/99, 69/04 in 66/07) in Pravilnik o merilih za določitev lokacij in o lokacijah za oglaševanje (Uradni list RS, št. 72/08).
25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-21/2010-33
Ljubljana, dne 31. januarja 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
Priloga - TAKSNA TARIFA


Vrste objektov za oglaševanje – taksni    Število točk  
predmet: 
                          
1. velike samostoječe ali stenske table na   1 točka   
m2      
                        
2. male samostoječe ali stenske table na    1 točka   
m2        
                      
3. velike samostoječe ali stenske        2 točki   
svetlobne vitrine na m2
                   
4. vrtljive lamelne samostoječe ali       3 točke   
stenske table na m2 
                    
5. samostoječe ali stenske svetlobne      3 točke   
prikazovalnike (displeje) na m2 
              
6. male samostoječe ali stenske svetlobne    2 točki   
vitrine na m2  
                       
7. male svetlobne vitrine na avtobusnih     2 točki   
postajališčih na m2 
                     
8. plakatni stebri: okrogli ali tristrani    1 točka   
na m2 
                            
9. obešanke na drogovih javne razsvetljave   1 točka   
na m2 
                           
10. objekti s platni na slepih fasadah     1 točka   
stavb in na gradbenih odrih na m2 
              
11. objekti s slikovno ali pisno        0,5 točke   
obdelanimi stenami stavb na m2 
               
12. objekti za obešanje transparentov na    1 točka   
m2          
                    
13. velike in male stenske table        1 točka   
gradbiščnih ograjah na m2 
                 
14. objekti s poslikavami na platnih      1 točka   
gradbenih odrov na m2 
                    
15. prenosni ulični panoji tipa A na m2     1 točka 
   
16. novi tipi objektov za oglaševanje      2 točki   

17. avtobusi mestnega linijskega prevoza    1 točka   
potnikov