Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

Dn 10886/2010 Os-1461/11 , Stran 363
Dn 10886/2010 Os-1461/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, Grajski trg 1, Maribor, zastopanega po direktorici Tanji Vindiš Furman, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1854/6, k.o. Koroška vrata, v korist Miroslava Pernarčiča, stanujočega Smetanova ulica 44, Maribor, pod opr. št. Dn 10886/2010, dne 4. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine prodajne pogodbe št. 952/98, z dne 18. 2. 1998, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona – SZ med prodajalcem Stanovanjskim skladom Občine Maribor, Grajski trg 1, Maribor, zastopanim po direktorici Lidiji Žvajker, in kupcem Miroslavom Pernarčičem, roj. 10. 11. 1950, stanujočim Smetanova ulica 44, Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal nepremičnino, stanovanje št. 6, v II. nadstropju stanovanjske hiše Smetanova ulica 44, Maribor, stoječi na parc. št. 1523, k.o. Koroška vrata, in na prodanem dovolil vknjižbo etažne lastninske pravice na ime kupca. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Miroslava Pernarčiča.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 3. 2. 2011