Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

396. Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih, stran 1037.

Na podlagi prvega odstavka 491. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr., 69/08, 40/09 in 88/10) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
T A R I F E
o taksah in nadomestilih
1. člen
V drugem odstavku 1. člena Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 54/08, 86/09 in 59/10) se v prvem stavku na koncu besedila črta dvopičje in doda besedilo »in drugimi predpisi:«.
V drugem odstavku 1. člena se točka j) spremeni tako, da se glasi:
»j) Uredbo (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o bonitetnih agencijah (UL L št. 302 z dne 17. 11. 2009 in UL L št. 350 z dne 29. 12. 2009-popravek; v nadaljnjem besedilu Uredba 1060/2009/ES)«.
Za točko j) drugega odstavka 1. člena Tarife se doda nova točka k), ki se glasi:
»k) drugim zakonom ter njihovimi spremembami in dopolnitvami«.
2. člen
Točka 1.7 »Odločanje o drugih posamičnih zadevah« se spremeni tako, da se glasi:«Uredba 1060/2009/ES«.
3. člen
Pod točko 1.7 se doda novi tarifni številki 70.a in 70.b, ki se glasita:
»Tarifna številka 70.a
(1) Za zahtevo za registracijo bonitetne agencije (15/1. člen Uredbe 1060/2009/ES) znaša taksa 3000 točk.
(2) Za zahtevo za registracijo skupine bonitetnih agencij (15/2. člen Uredbe 1060/2009/ES) znaša taksa za vsako od bonitetnih agencij skupine 1800 točk.
(3) Za izdajo odločbe o razveljavitvi registracije bonitetne agencije (20. člen Uredbe 1060/2009/ES) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 800 točk.
Tarifna številka 70.b
(1) Za izdajo nadzornega ukrepa na podlagi 24. in 25. člena Uredbe 1060/2009/ES,ki ga izda Agencija, znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka od 400 do 1000 točk in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.«
4. člen
Za točko 1.7 se doda nova točka 1.8 »Odločanje o drugih posamičnih zadevah« s tarifno številko 71, ki se glasi:
»Tarifna številka 71
(1) Za odločanje Agencije o drugih posamičnih zadevah in za izdajo sklepa, s katerim Agencija zavrže zahtevo za izdajo dovoljenja oziroma soglasja, ter za izdajo sklepa o ustavitvi postopka zaradi umika zahteve znaša taksa 100 točk.
(2) Ne glede na določbo predhodnega odstavka te tarifne številke se ne plača taksa za izdajo sklepa o ustavitvi postopka zaradi umika zahteve, če vlagatelj umakne zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika, zahtevo za izdajo dovoljenja za trženje investicijskih skladov in prodajo investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov oziroma zahtevo za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe oziroma družbe za upravljanje.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka te tarifne številke se ne plača taksa za izdajo sklepa, s katerim se ustavi postopek pregleda poslovanja (301/1. člen in 525. člen ZTFI v zvezi z 241/5. členom ZBan-1).«
5. člen
Deseti odstavek tarifne številke 78 Tarife se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Ne glede na določbo prve alinee prvega odstavka te tarifne številke, se v primeru, da v tekočem letu pride do preoblikovanja vzajemnih skladov v skladu z 151.a členom ZISDU-1, kot osnova za določitev povprečne letne čiste vrednosti sredstev prevzemnega vzajemnega sklada šteje vsota povprečnih letnih čistih vrednosti sredstev vseh v preoblikovanju udeleženih vzajemnih skladov, in sicer od prvega dne po preteku meseca, v katerem je prišlo do preoblikovanja.«
Dosedanji deseti odstavek tarifne številke 78 postane enajsti odstavek.
6. člen
Za točko 3.3 »Zakon o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb« se doda nova točka 3.4 »Uredba 1060/2009/ES« z novo tarifno številko 81, ki se glasi:
»Tarifna številka 81
(1) Letno nadomestilo za nadzor nad bonitetno agencijo (19. člen Uredbe 1060/2009/ES) znaša 8400 točk oziroma mesečno 700 točk.
(2) Letno nadomestilo za nadzor iz prvega odstavka te tarifne številke se plačuje po dvanajstinah, in sicer v enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo vsakega petega v mesecu za tekoči mesec.
(3) V primeru, da zavezanec za plačevanje letnega nadomestila za nadzor iz prvega odstavka te tarifne številke prične poslovati sredi leta, nastane obveznost plačevanja nadomestila v prvem naslednjem mesecu po izdaji odločbe o registraciji s strani Agencije. Letno nadomestilo za nadzor se v takih primerih proporcionalno zmanjša.«
7. člen
Te spremembe in dopolnitve Tarife začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-6/2010-8
Ljubljana, dne 6. januarja 2011
EVA 2010-1611-0180
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostni papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.