Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

Ob-1440/11 , Stran 358
Ob-1440/11
Na podlagi zahteve delničarjev, ki skupaj predstavljajo 5,82% osnovnega kapitala družbe, z dne 26. 1. 2011, ki jo je družba prejela dne 27. 1. 2011, Uprava Telekoma Slovenije d.d., s sedežem v Ljubljani, Cigaletova 15, v skladu z 295. členom Zakona o gospodarskih družbah-1 in 36. členom Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., sklicuje
18. skupščino delničarjev,
ki bo 24. 3. 2011, ob 14. uri, v Multimedijski dvorani, na sedežu družbe. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2. Izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov se določi predstavnika podjetja Ixtlan Forum d.o.o. Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Bojan Podgoršek. 3. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic. Predlog sklepa: a) Upravo se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, s tem da skupni delež vseh pridobljenih lastnih delnic, skupaj z lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme preseči 10% osnovnega kapitala družbe oziroma 653.547 delnic družbe. b) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa. c) Družba lahko pridobiva lastne delnice s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Pri pridobivanju delnic na organiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od šestmesečnega povprečnega zaključnega tečaja delnice, pri čemer se šestmesečno obdobje zaključi na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje naročila, nakupna cena delnic pa ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih poslovnih izkazov družbe Telekom Slovenije, d.d. Gradivo za skupščino Popolna besedila gradiva za skupščino, ki obsega ta sklic, predloge vseh sklepov z obrazložitvami in prilogami, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana, v informacijski pisarni, vsak delovni dan, od 10. do 12. ure, od dneva objave tega sklica v Uradnem listu RS dalje do vključno dneva skupščine. Sklic skupščine in celotno gradivo z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe http://skupscina.telekom.si/ in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si. Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 (ZGD-1) objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: skupscina@telekom.si. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s prvim odstavkom 300. člena in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno volilnega predloga delničarju na podlagi 301. člena ZGD-1 ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: skupscina@telekom.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki je poslal dodatne točke, predloge sklepov ali volilne predloge po elektronski pošti. Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničuje na skupščini. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298., prvega odstavka 300., 301. In 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe, http://skupscina.telekom.si/. Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje Pravico do udeležbe in glasovanja imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotna družba, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je pisna prijava udeležbe, naslovljena na informacijsko pisarno družbe, ki mora prispeti na sedež družbe ali na faks št. 01/231-47-36 ali na elektronski naslov skupscina@telekom.si, najkasneje tri dni pred skupščino, to je do vključno 21. 3. 2011, do 15.30. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je dostopen v informacijski pisarni, na sedežu družbe, Cigaletova 15, Ljubljana, vsak delovni dan, med 10. in 12. uro, od objave tega sklica v Uradnem listu RS dalje in v elektronski obliki na spletni strani družbe http://skupscina.telekom.si/. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov: skupscina@telekom.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe 6.535.478. Od tega je skupno število delnic z glasovalno pravico 6.505.478. Vse delnice so istega razreda. Udeležence skupščine prosimo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zaradi vpisa navzočnosti v seznam prisotnosti in prevzema glasovalnih naprav. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala istega dne, v istih prostorih, z istim dnevnim redom, ob 15. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih delnic.
Telekom Slovenije d.d. predsednik uprave Ivica Kranjčević