Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

441. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2011, stran 1085.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 4. redni seji dne 3. februarja 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žalec za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Žalec za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |                  |      v EUR|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |Skupina/podskupina kontov     |  Proračun leta|
|     |                  |      2011|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |   21.181.041|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |   16.181.084|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI          |   13.144.889|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček  |   11.257.227|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |703 Davki na premoženje      |    1.369.550|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |704 Domači davki na blago in    |     518.112|
|     |storitve              |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI         |    3.036.195|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki |    1.969.191|
|     |od premoženja           |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |711 Takse in pristojbine      |      7.000|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |712 Globe in druge denarne kazni  |     36.000|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in  |     29.280|
|     |storitev              |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki    |     994.724|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI        |     623.330|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč  |     623.330|
|     |in neopredmetenih dolgoročnih   |        |
|     |sredstev              |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|73    | PREJETE DONACIJE         |     24.175|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih  |      7.000|
|     |virov               |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |731 Prejete donacije iz tujine   |     17.175|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI        |    4.332.552|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih |    1.962.600|
|     |javnofinančnih institucij     |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |741 Prejeta sredstva iz državnega |    2.369.952|
|     |proračuna iz sredstev proračuna  |        |
|     |Evropske unije           |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|78    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE |     19.900|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |787 Prejeta sredstva od drugih   |     19.900|
|     |evropskih institucij        |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |   26.633.240|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI           |    4.221.792|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki     |     912.000|
|     |zaposlenim             |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za   |     146.465|
|     |socialno varnost          |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve  |    2.340.354|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |403 Plačila domačih obresti    |     182.150|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |409 Rezerve            |     640.823|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI          |    8.525.185|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |410 Subvencije           |     490.040|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |411 Transferi posameznikom in   |    4.056.270|
|     |gospodinjstvom           |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |412 Transferi neprofitnim     |    1.042.143|
|     |organizacijam in ustanovam     |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi |    2.936.732|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI       |   13.396.408|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih   |   13.396.408|
|     |sredstev              |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |     489.855|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |431 Investicijski transferi    |     398.655|
|     |pravnim in fizičnim osebam, ki   |        |
|     |niso proračunski uporabniki    |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |432 Investicijski transferi    |     91.200|
|     |proračunskim uporabnikom      |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) |   –5.452.199|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |     16.000|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |        |
|     |(750+751+752)           |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |     16.000|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |752 Kupnine iz naslova       |     16.000|
|     |privatizacije           |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |       100|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV        |        |
|     |(440+441+442+443)         |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |       100|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV        |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih deležev |       100|
|     |in finančnih naložb        |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |     15.900|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   |        |
|     |(IV.-V.)              |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA         |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)         |    4.300.000|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE            |    4.300.000|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |500 Domače zadolževanje      |    4.300.000|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)       |     644.724|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA          |     644.724|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga    |     644.724|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA    |   –1.781.023|
|     |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |    3.655.276|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)   |    5.452.199|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN |    1.781.023|
|     |31. 12. 2010            |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žalec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Za izvrševanje proračuna organov občine in občinske uprave (neposrednih uporabnikov, opredeljenih po institucionalni klasifikaciji: 1000 Občinski svet, 2000 Župan, 3000 Nadzorni odbor, 4001 Občinska uprava – oddelek za premoženje in splošne zadeve, 4002 Občinska uprava – oddelek za finance, 4003 Občinska uprava – oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti in 4004 Občinska uprava – oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora) je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
Za izvrševanje finančnega načrta ožjega dela občine (krajevne skupnosti oziroma mestne skupnosti) je kot odredbodajalec odgovoren predsednik sveta ožjega dela občine.
Za sklepanje pravnih poslov investicijskega značaja nad zneskom 3.000 EUR potrebujejo krajevne skupnosti in mestna skupnost soglasje župana občine.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so donacije, prihodki stanovanjskega gospodarstva (prihodki od najemnin za stanovanja, prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj, prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije), prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj le-tega, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, turistična taksa, prihodki po zakonu o rudarstvu, prihodki od komunalnih prispevkov, prihodki od najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter druge predpisane namenske dajatve.
Prihodki krajevnih skupnosti in mestne skupnosti, ki niso zagotovljeni iz občinskega proračuna, so namenski prejemki posamezne krajevne oziroma mestne skupnosti in jih krajevna skupnost oziroma mestna skupnost razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto za isti namen.
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika na postavkah – podkontih, na katere se nanašajo in proračun.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna – finančnih načrtih organov občine in občinske uprave med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika župan do višine 40% sredstev, namenjenih glavnemu programu.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna – finančnih načrtih ožjih delov občine med podprogrami v okviru glavnih programov odloča posamezni svet krajevne skupnosti oziroma mestne skupnosti do višine 40% sredstev, namenjenih glavnemu programu.
Prerazporeditev pravic porabe iz drugega in tretjega odstavka tega člena se opravi s pisnim sklepom, iz katerega je razvidno, na katerem programu, podprogramu, proračunski postavki in podkontu se pravica porabe povečuje in na kateri se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan ter posamezni svet krajevne skupnosti oziroma mestne skupnosti lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada (Uradni list RS, št. 88/01).
V proračunsko rezervo se v letu 2011 ne izločajo sredstva. Proračunska rezerva leta 2011 znaša 145.823 evrov (neporabljena sredstva rezerv leta 2010). Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2011 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 evrov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži do višine 4.300.000 EUR.
Občina Žalec v letu 2011 ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnega podjetja, katerih ustanoviteljica je.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podjetje, katerega ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2011 ne smejo zadolžiti.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podjetje, katerega ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, v letu 2011 ne smejo izdajati poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Žalec v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0001/2011
Žalec, dne 3. februarja 2011
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.