Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

410. Odlok o rabi in varovanju vstopno-izstopnih mest za športno plovbo ob reki Soči in njenih pritokih na območju od izvira Soče do Volčanskega mostu, stran 1052.

Na podlagi 21., 50.a in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 15/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 17/08 in 108/09) ter 5. člena Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 51/10, 58/10, 104/10 in 106/10) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10), 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) ter 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09) so Občinski svet Občine Bovec na 23. seji dne 16. 7. 2009, Občinski svet Občine Kobarid na 3. seji dne 9. 2. 2011 in Občinski svet Občine Tolmin na 25. seji dne 7. 7. 2009 sprejeli
O D L O K
o rabi in varovanju vstopno-izstopnih mest za športno plovbo ob reki Soči in njenih pritokih na območju od izvira Soče do Volčanskega mostu
1. člen
(obseg urejanja)
(1) Ta odlok ureja rabo in varovanje vstopno-izstopnih mest za športno plovbo ob reki Soči in njenih pritokih, na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin. Odlok ureja tudi način dostopa in varovanja okolja ob vstopno-izstopnih mestih.
(2) Nosilec dejavnosti po tem odloku je Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči (v nadaljevanju: Medobčinska uprava).
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Vstopno-izstopno mesto je določeno in označeno mesto ob reki, ki je namenjeno dostopu in izstopu iz reke za opravljanje športne plovbe.
(2) Športna plovba je plovba s plovili, ki so namenjena športni plovbi (raft, miniraft, kanu, kajak, rečni bob – »hydrospeed«, druga plovila) ter soteskanje.
(3) Plačnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja vstopno-izstopno mesto za opravljanje športne plovbe iz 3. člena tega odloka.
(4) Dovolilnica je potrdilo o plačilu pristojbine.
3. člen
(vstopno izstopna mesta)
(1) Dostop k reki Soči in njenim pritokom, na območju iz 1. člena tega odloka za športno plovbo, je dovoljen le na za to določenih vstopno-izstopnih mestih. Ta vstopno-izstopna mesta so predstavljena v pregledni karti in informativnem gradivu, ki je brezplačno na razpolago na informacijskih točkah lokalne turistične organizacije in pri turističnih ponudnikih.
(2) Vstopno izstopna mesta za športno plovbo so:
V Občini Bovec:
– Velika korita
– Bunkerji
– Kršovec
– Zmuklica
– Kluže
– Sotočje - Vodenca
– Čezsoča
– Boka
– Srpenica 1
– Sušec.
V Občini Kobarid:
– Srpenica 2
– Trnovo 1
– Trnovo 2
– Otona
– Napoleonov most.
V Občini Tolmin:
– Kamno
– Volarje
– Gabrje
– Volčanski most.
(3) Vsaka občina je na svojem območju dolžna urediti lastniška oziroma najemniška razmerja za vstopno-izstopna mesta iz prejšnjega odstavka.
(4) Za potrebe vrhunskega športa v organizirani obliki je, ob ustrezni prijavi javne prireditve, dovoljena uporaba tudi drugih začasnih vstopno-izstopnih mest.
4. člen
(zaščita naravnega okolja)
(1) Uporaba vstopno-izstopnih mest je dovoljena:
1. S plovili, ki lahko prevažajo več kot tri osebe:
– na reki Soči, pri višini vode, ki je pri vodomerni postaji Log Čezsoški nižja od 75 cm, od vstopnega mesta Srpenica 1 do izstopnega mesta Trnovo 1,
– na reki Soči, pri višini vode, ki je pri vodomerni postaji Log Čezsoški višja od 75 cm, od vstopnega mesta Zmuklica do izstopnega mesta Trnovo 1,
– na reki Soči, pri višini vode, ki je pri vodomerni postaji Log Čezsoški višja od 150 cm, od vstopnega mesta Velika korita do izstopnega mesta Srpenica 2,
– na reki Soči, pri višini vode, ki je pri vodomerni postaji Napoleonov most višja od 150 cm, od vstopnega mesta Napoleonov most do izstopnega mesta Volčanski most.
2. S plovili, ki lahko prevažajo največ tri osebe:
– z napihljivimi plovili na reki Soči od vstopnega mesta Velika korita do izstopnega mesta Trnovo 2 ter od vstopnega mesta Otona dalje,
– s togimi plovili od vstopnega mesta Napoleonov most dalje,
– z napihljivimi plovili na reki Koritnici od vstopnega mesta Kluže do izliva v reko Sočo.
3. Z rečnim bobom (»hydrospeed«) je dovoljeno na reki Soči od vstopnega mesta Zmuklica do izstopnega mesta Trnovo 2 ter od vstopnega mesta Otona dalje.
4. Za izvajanje soteskanja (»canyoninga«) na pritoku Sušec – vstopno-izstopno mesto Srpenica 1.
(2) Uporaba-vstopno izstopnih mest iz prejšnjih odstavkov je dovoljena od 15. marca do 31. oktobra, z vstopom na reko od 9. ure in izstopom iz reke do 18. ure.
(3) Ne glede na določbo iz drugega odstavka tega člena, je na odseku od vstopnega mesta Srpenica 2 do izstopnega mesta Trnovo 2 dovoljena uporaba vstopno-izstopnih mest s plovili, ki lahko prevažajo največ dve osebi zaradi treningov članov državnih reprezentanc ali registriranih tekmovalcev kajakaških društev, in sicer v času od 9. do 18. ure.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena je pooblaščenim izvajalcem nadzora plovne poti, za namen pregleda plovne poti, dovoljena plovba tudi pred 9. uro in po 18. uri.
5. člen
(varnost)
(1) Uporaba vstopno-izstopnih mest za dejavnosti na področju športa, ki se opravljajo kot pridobitna dejavnost, je dovoljena, če pravne osebe in podjetniki posamezniki izpolnjujejo pogoje, določene v Zakonu o plovbi po celinskih vodah v povezavi z Zakonom o varstvu pred utopitvami in v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma ter tem odlokom. Zaradi varstva človeškega življenja in okolja mora uporabnik plovila oziroma vodnik pri nakupu dovolilnic za plovila, ki prevažajo več kot tri osebe (dnevnih ali letnih) oziroma za plovila, ki prevažajo več kot eno in manj kot tri osebe (letnih), z ustreznim dokumentom dokazati izpolnjevanje pogojev, sicer mora najeti vodnika, ki ima ustrezne licence in te pogoje izpolnjuje.
(2) V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah lahko podjetja (pravna ali fizična oseba) opravlja dejavnost izvajanja športne plovbe za svoje goste le pod pogojem, da ima registriran sedež ali podružnico v Republiki Sloveniji in izpolnjuje pogoje iz 43. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma.
6. člen
(parkiranje in odlaganje odpadkov)
(1) Parkiranje in dostop do reke za športno plovbo je dovoljen le na vstopno-izstopnih mestih. Odlaganje odpadkov je dovoljeno le na za to urejenih mestih. Na drugih mestih parkiranje, odlaganje odpadkov, vstop in izstop zaradi športne plovbe niso dovoljeni.
(2) Vstopno-izstopna mesta je mogoče uporabljati le v okviru režima določenega na podlagi nacionalnih predpisov (Zakon o plovbi po celinskih vodah).
7. člen
(vzdrževanje)
Vzdrževanje vstopno-izstopnih mest ter zagotavljanje čistoče, odstranjevanje odpadkov in druge potrebne naloge zagotavlja Medobčinska uprava ali izvajalci po pogodbah o sodelovanju s to organizacijo.
8. člen
(pristojbina)
(1) Za uporabo vstopno-izstopnih mest se pobira pristojbino, ki je namenjena za stroške vzdrževanja in nadzor režima, predvidenega s tem in drugimi predpisi.
(2) Potrdilo za plačilo pristojbine je dovolilnica, ki jo prejme plačnik.
(3) Na dovolilnici mora biti navedeno:
– zaporedna številka
– namen plačila
– območje uporabe
– čas uporabe
– navodilo za uporabo.
(4) Dovolilnico mora plačnik oziroma drug uporabnik uporabljati skladno z navodili in jo na zahtevo pooblaščene osebe pokazati. Dovolilnica mora biti nalepljena na plovilu oziroma jo mora uporabnik imeti pri sebi od vstopa na vstopno mesto do izstopa na izstopnem mestu. Brez dovolilnice se ne sme uporabljati vstopno-izstopnih mest za športno plovbo.
(5) Letne dovolilnice za območje občin Bovec, Kobarid in Tolmin se prodajajo na sedežu Medobčinske uprave samo podjetjem in samostojnim podjetnikom posameznikom, ki izpolnjujejo pogoje iz 5. člena tega odloka. Plovila, ki lahko prevažajo več kot tri osebe in so upravičena do letne dovolilnice, pa morajo biti tudi posebej označena s številko.
9. člen
(tarifa)
(1) Za uporabo vstopno-izstopnih mest za plovbo z napihljivimi plovili, ki lahko prevažajo več kot tri osebe, znašajo pristojbine po plovilu:
– 50 € na dan,
– 500 € na sezono.
Dovolilnica mora biti nalepljena na vidnem mestu na plovilu.
(2) Za uporabo vstopno-izstopnih mest za plovbo z napihljivimi plovili, ki lahko prevažajo največ tri osebe, znašajo pristojbine po plovilu:
– 15 € na dan,
– 150 € na sezono.
Dovolilnica mora biti nalepljena na vidnem mestu na plovilu.
(3) Za uporabo vstopno-izstopnih mest za plovbo s togimi plovili, ki lahko prevažajo največ tri osebe, znašajo pristojbine po plovilu:
– 5 € na dan,
– 15 € na teden,
– 25 € na štirinajst dni.
Dovolilnica mora biti nalepljena na vidnem mestu na plovilu.
(4) Za uporabo vstopno-izstopnih mest za plovbo s plovili, ki lahko prevažajo največ eno osebo, znašajo pristojbine po osebi:
– 2,50 € na dan,
– 10 € na teden,
– 30 € na mesec.
Dovolilnico mora imeti oseba pri sebi ves čas uporabe vstopno-izstopnih mest.
(5) Za uporabo vstopno-izstopnih mest za soteskanje (pritok Sušec) znašajo pristojbine po osebi:
– 4,50 € na dan.
Dovolilnico mora imeti oseba pri sebi ves čas uporabe vstopno-izstopnih mest.
10. člen
(oprostitve in popusti)
(1) Ne glede na drugi odstavek 8. člena in 9. člen tega odloka, lahko izvajalci po pogodbah o sodelovanju z Medobčinsko upravo, registrirani člani kajakaških klubov in društev ter občani uporabljajo vstopno-izstopna mesta iz 3. člena tega odloka pod drugačnimi pogoji, opredeljenimi v Pravilniku o načinu in pogojih sodelovanja zunanjih izvajalcev, kajakaških društev in prostovoljcev z Medobčinsko upravo.
(2) Osebe iz prvega odstavka tega člena pridobijo na sedežu Medobčinske uprave v ta namen posebej označeno dovolilnico. To dovolilnico pa lahko nadomešča tudi veljavna izkaznica Kajakaške zveze Slovenije, ki jo vsako leto potrjuje KZS aktivnim tekmovalcem. Tudi za te dovolilnice (oziroma izkaznice) veljajo določbe četrtega odstavka 8. člena tega odloka.
(3) O teh dovolilnicah se na sedežu Medobčinske uprave vodi evidenca po številki dovolilnice, enotni matični številki občana ali matični številki pravne osebe in času veljavnosti.
(4) Pravilnik o načinu in pogojih sodelovanja zunanjih izvajalcev, kajakaških društev in prostovoljcev z Medobčinsko upravo, navedenih v prvem odstavku tega člena, sprejmejo na predlog Medobčinske uprave občinski sveti občin Bovec, Kobarid in Tolmin, v 60 dneh od uveljavitve tega odloka.
11. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo občinske in medobčinske nadzorne službe (medobčinski redar) in druge pooblaščene osebe (informatorji, nadzorniki).
(2) Osebe, ki opravljajo nadzor nad izvajanjem tega odloka, morajo imeti službeno izkaznico, ki jih pooblašča za izvajanje določb odloka.
(3) Medobčinski redar mora biti uniformiran. Uniforma, označbe in ustrezna oprema je predpisana v Pravilniku o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev.
(4) Informatorji morajo imeti izkaznico, iz katere je jasno razvidno, v čigavem imenu nastopajo. Informatorji so lahko uniformirani ali pa nosijo drugačne vidne oznake.
(5) Nadzorniki morajo imeti izkaznico, iz katere je jasno razvidno, v čigavem imenu nastopajo. Nadzorniki so lahko uniformirani ali pa nosijo drugačne vidne oznake. Občine lahko pooblastijo za izvajanje nadzorne službe ribiške in lovske čuvaje.
12. člen
(pooblastila)
(1) Medobčinski redar ima pri opravljanju nadzora nad izvajanjem tega odloka, ko ugotovi kršitev, pravico in dolžnost:
– opozoriti na kršitve predpisov,
– legitimirati kršitelja in priče,
– mandatno kaznovati in izterjati izrečeno mandatno kazen,
– v skladu z določbami Zakona o prekrških začasno odvzeti dokumente, prevozna sredstva, plovilo in druge premičnine, ki jih ima kršitelj pri sebi,
– izdati plačilni nalog, predlagati uvedbo postopka o prekršku, naznanjati gospodarske prestopke oziroma kazniva dejanja, ki jih zazna,
– dati ustne in pisne naloge za odpravo nepravilnosti,
– s poročili sporočati zaznane podatke pristojnim organom, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni pristojen,
– opravljati dejanja in strokovne naloge v zvezi z izvajanjem pooblastil ministrstev.
(2) Informator ima pri opravljanju nadzora nad izvajanjem tega odloka, ko ugotovi kršitev, pravico in dolžnost:
– opozoriti na kršitve predpisov,
– dati ustne in pisne naloge za odpravo nepravilnosti,
– s poročili sporočati zaznane podatke pristojnim organom, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni pristojen.
(3) Nadzornik ima pri opravljanju nadzora nad izvajanjem tega odloka, ko ugotovi kršitev, pravico in dolžnost:
– opozoriti na kršitve predpisov,
– dati ustne in pisne naloge za odpravo nepravilnosti,
– s poročili sporočati zaznane podatke pristojnim organom, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni pristojen.
(4) Zaradi dokazovanja prekrška sme medobčinski redar, informator oziroma nadzornik kršitelja in plovilo tudi fotografirati ali posneti.
(5) Organi, organizacije, podjetja, skupnosti ali posamezniki so dolžni medobčinskemu redarju:
– na njegovo zahtevo pokazati dokumente, na podlagi katerih se nedvoumno legitimirajo,
– omogočiti nemoteno opravljanje nadzora ter izvajanje posameznih dejanj in strokovnih nalog v zvezi z izvajanjem nadzora po pooblastilu ministrstev,
– dajati potrebno pomoč, dajati podatke in obvestila v zvezi z opravljanjem nadzora.
(6) Organi, organizacije, podjetja, skupnosti ali posamezniki so dolžni informatorju oziroma nadzorniku:
– omogočiti nemoteno opravljanje nadzora ter izvajanje posameznih dejanj in strokovnih nalog v zvezi z izvajanjem nadzora,
– dajati potrebno pomoč, dajati podatke in obvestila v zvezi z opravljanjem nadzora.
(7) Občinski sveti občin Bovec, Kobarid in Tolmin v 60 dneh od uveljavitve tega odloka sprejmejo Pravilnik o pogojih in postopku začasnega odvzema predmetov ter tarifi za prevoz in hrambo odvzetih predmetov.
13. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo 50,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik:
– ki parkira vozilo izven za to določenih dostopnih mest (prvi odstavek 6. člena),
– ki odlaga odpadke na mestih, ki za to niso namenjena (prvi odstavek 6. člena),
– ki na zahtevo pooblaščene osebe ne pokaže dovolilnice (četrti odstavek 8. člena in 9. člen),
– ki na zahtevo pooblaščene osebe ne pokaže osebnega dokumenta v primeru, da uporablja posebno dovolilnico iz drugega odstavka 10. člena.
(2) Z globo 200,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik:
– ki se noče legitimirati medobčinskemu redarju ali noče dati potrebnih obvestil osebi, ki opravlja nadzor, ali se nedostojno vede do osebe, ki izvaja nadzor, ob uradnem postopku (četrti odstavek 8. člena, peti odstavek 12. člena in šesti odstavek 12. člena),
– ki preprečuje osebi, ki izvaja nadzor, izvrševanje uradne naloge, za katero je pooblaščena, ali jo pri tem ovira (12. člen),
– ki za dostop do reke Soče in njenih pritokov uporablja mesta, ki temu niso namenjena (3. člen),
– ki uporablja vstopno-izstopna mesta v času pred 9. uro dopoldne in po 18. popoldne (drugi odstavek 4. člena),
– ki uporablja vstopno-izstopna mesta v času pred 15. marcem ali po 31. oktobru, razen izjem iz tretjega in četrtega odstavka 4. člena (drugi odstavek 4. člena),
– ki uporablja vstopno izstopna mesta kjer in ko je ta prepovedana (prvi, drugi, tretji in četrti odstavek 4. člena),
– ki nima veljavne dovolilnice za uporabo vstopno izstopnih mest (četrti odstavek 8. člena).
(3) Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se z globo 500,00 EUR kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi z samostojnim opravljanjem dejavnosti.
(4) Za prekrške iz drugega odstavka tega člena se z globo 1.000,00 EUR kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi z samostojnim opravljanjem dejavnosti.
(5) Za prekrške iz prvega in drugega odstavka tega člena se z globo 100,00 EUR kaznuje odgovorno osebo pravne osebe.
14. člen
(prehodne in končne določbe)
(1) Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati Odlok o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči (Uradni list RS, št. 68/03, Uradno glasilo, št. 3/04), Odlok o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči na območju Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 47/98, 33/02), peta, šesta in sedma alineja 2. točke 5. člena in 19. člen Odloka o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 53/05 in 61/05) ter 1., 2. in 4. točka prvega odstavka 9. člena, 1., 2. in 3. točka prvega odstavka 10. člena, drugi odstavek 10. člena, 13., 14., 15. in 16. člen ter 7. točka prvega odstavka 20. člena Odloka o ureditvi plovbe v Občini Tolmin (Primorske novice, Uradne objave, št. 8/01).
(2) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/08
Kobarid, dne 9. februarja 2011
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.