Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

Ob-1452/11 , Stran 329
Ob-1452/11
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011) in Statuta Javnega zavoda Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih (Uradni list RS, št. 77/09) Javni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih aktivnosti v Četrtnih mladinskih centrih Javnega zavoda Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, za leto 2011 (v nadaljevanju: javni razpis)
I. Naziv in sedež naročnika: Javni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, Resljeva 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: JZ Mladi zmaji). II. Predmet in namen javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih aktivnosti, ki jih izvajajo mladinske nepridobitne organizacije v Četrtnem mladinskem centru Zalog (v nadaljevanju: ČMC Zalog), Četrtnem mladinskem centru Bežigrad (v nadaljevanju: ČMC Bežigrad), Četrtnem mladinskem centru Šiška (v nadaljevanju: ČMC Šiška) in v Četrtnem mladinskem centru Črnuče (v nadaljevanju: ČMC Črnuče). Vsi četrtni mladinski centri so združeni v JZ Mladi zmaji. S tem javnim razpisom želi JZ Mladi zmaji omogočiti mladim/uporabnikom četrtnih mladinskih centrov v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) možnost kvalitetnega in varnega preživljanja prostega časa ter mladinskim nepridobitnim organizacijam, ki delujejo na področju MOL, povezovanje in sodelovanje z namenom večje angažiranosti in dostopnosti aktivnosti za mlade/uporabnike četrtnih mladinskih centrov. III. Definicije uporabljenih pojmov Četrtni mladinski centri (v nadaljevanju: ČMC) so prostori za mlade, kjer le-ti lahko pridobivajo informacije, samozavest, socialne izkušnje in sklepajo prijateljstva. Vsak ČMC je varen prostor, v katerem mladi srečajo razumevajoče in podpirajoče odrasle ter vedoželjne vrstnike. ČMC-ji ponujajo brezplačne ali simbolično plačljive dejavnosti in na različne načine poskušajo mlade izobraževati, spodbujati, soočati z drugačnim in presegati lastne omejitve. Mladinske nepridobitne organizacije so tiste organizacije, ki so registrirane v skladu z zakonodajo, ki zagotavlja nepridobitnost, ter izvajajo aktivnosti. Mladi/uporabniki ČMC-jev so večinoma osebe med 9. in 18. letom starosti, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju MOL-a. IV. Vsebina javnega razpisa Vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis za izvajanje aktivnosti v ČMC Zalog (Agrokombinatska 2, Ljubljana), ČMC Bežigrad (Vojkova 73, Ljubljana), ČMC Šiška (Tugomerjeva 2, Ljubljana) in ČMC Črnuče (Dunajska 367, Ljubljana). Mladinske aktivnosti (v nadaljevanju: aktivnosti) v ČMC Zalog, ČMC Bežigrad, ČMC Šiška in ČMC Črnuče so skupinske prostočasne aktivnosti, ki so namenjene mladim/uporabnikom ČMC-jev, med 9. in 18. letom starosti, izvajajo pa se v njihovem domačem okolju. Aktivnosti se nanašajo na naslednja vsebinska področja: a) film in/ali fotografija, b) gledališče in/ali cirkuška delavnica, c) striparska in/ali grafitarska delavnica, d) oblikovanje in vizualne komunikacije, e) glasba in/ali ples, f) oblikovanje in izdelava malih uporabnih predmetov, g) nega telesa in ličenje, h) športne aktivnosti na prostem in/ali v dvorani, i) pogovorne aktivnosti/delavnice, j) izleti in tabori, k) ekologija, l) igre, m) tehnične delavnice, n) potopisna predavanja, o) računalniški tečaji, p) gospodinjska opravila, r) šola za starše, z namenom spodbujanja razvoja vseživljenjskih veščin in krepitve aktivnega in odgovornega državljanstva ter ozaveščanja mladih/uporabnikov ČMC-jev o naslednjih področjih: – nenasilje, – solidarnost do drugih, – družbeno angažirano delovanje, – socialno odgovorno delovanje, – sprejemanje drugačnosti, – medkulturno učenje, – preprečevanje diskriminacije, – usposabljanje za prostovoljno delo, – samostojno odločanje. V. Osnovni pogoji za prijavo na javni razpis Na javni razpis se lahko prijavijo le vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v tem razpisu in razpisni dokumentaciji. Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi zakona v eni od naslednjih pravnoorganizacijskih oblik, ki zagotavlja nepridobitnost organizacije: – društva in zveze društev na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06, 91/08 Odl. US: U-I-380/06-11, 102/08 Odl. US: U-I-57/07-7, 58/09), – ustanove na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95, 53/05, 70/05 – UPB1 (91/05 – popr.)) zavodi na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. št. US U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), – mladinske organizacije, ki imajo status izvajalca programa nacionalnih mladinskih organizacij, skladno s petim odstavkom 21. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 Odl. US: U-I-301/96, 24/99 Odl. US: U-I-367/96, 70/00, 52/01 Odl. US: U-I-372/98-10, 51/02, 94/02 Odl. US: U-I-223/00-22, 69/05, 100/05 – UPB1, 103/07), – študentske organizacije, ustanovljene na podlagi Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94), – druge oblike, ki zagotavljajo nepridobitnost organizacije (Izpolnjevanje tega pogoja vlagatelji/izvajalci dokazujejo z izpiskom iz sodnega registra oziroma izpiskom iz ustreznega razvida pravnih oseb, ki se ne vpisujejo v sodni register). VI. Posebni pogoji za prijavo na javnem razpisu Na javni razpis se lahko prijavijo le vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje posebne pogoje: – posamezni vlagatelji lahko kandidirajo z največ dvema vlogama za posamezni ČMC (skupaj z največ osmimi vlogami), – vlagatelji oziroma vsaj en izvajalec, ki bo neposredno izvajal aktivnosti, mora pred prijavo na javni razpis obvezno obiskati ČMC, v katerem aktivnost prijavljajo. Svoj obisk vlagatelji dokazujejo s podpisanim potrdilom o obisku v ČMC-ju (priloga št. 5), ki ga po končanem obisku prejmejo s strani koordinatorja ČMC-ja, – vlagatelji se zavežejo, da bodo po končani aktivnosti izvedli evalvacijo z udeleženci in koordinatorji ČMC-jev, – vsaj 90% udeležencev aktivnosti morajo predstavljati mladi med 9. in 18. letom starosti, – vsebina vloge se nanaša na eno od vsebinskih razpisnih področij, ki so opredeljene v IV. poglavju – Vsebina javnega razpisa, – aktivnost mora biti izvedena najkasneje do 31. 12. 2011, – sodelovanje v aktivnosti je za udeležence brezplačno oziroma je izjemoma lahko njihov prispevek simboličen, če vlagatelji to argumentirano obrazložijo, – aktivnost se mora izvajati v prostorih ČMC-ja, za katerega se vlagatelji prijavljajo s posamezno vlogo oziroma v njegovi bližnji okolici, razen v primeru večdnevnih izletov oziroma taborov, – v primeru uporabe drugih prostorov oziroma javnih površin, morajo vlagatelji poskrbeti za ustrezno dovoljenje za uporabo drugih prostorov oziroma javnih površin, kadar je to potrebno, – izbrani vlagatelji bodo morali pred pričetkom izvajanja aktivnosti pripraviti predstavitev aktivnosti v ČMC-ju, – aktivnost se mora izvajati v delovnem času posameznega ČMC-ja, in sicer: – v času od 15. 4. do 30. 6. 2011 in 1. 9. do 31. 12. 2011, med 14. in 19. uro, – v času od 1. 7. do 31. 8. 2011, med 12. in 20. uro. V primeru izletov je čas prilagodljiv. – posamezna aktivnost se lahko izvaja tudi v krajši obliki, v obsegu najmanj 10 ur neposrednega dela z mladimi, ali v obliki celoletne aktivnosti, pri čemer mora biti zagotovljena minimalna izvedba programa neposrednega dela z mladimi vsaj 1 krat tedensko po 2 uri, – posamezna aktivnost mora biti namenjena skupini do 15 udeležencev, razen v primeru izletov in športnih aktivnosti, pri katerih vlagatelj omogoči udeležbo večjemu številu udeležencev. Pri aktivnostih, ki so namenjene večjemu številu udeležencev, mora vlagatelj/prijavitelj zagotoviti temu primerno število izvajalcev, – v primeru izvajanja aktivnosti izven ČMC-ja (izletov, taborov, drugo) morajo vlagatelji poskrbeti za osnovno nezgodno zavarovanje udeležencev, – vlagatelji morajo sami zagotoviti tehnično in programsko opremo, ki je potrebna za izvajanje aktivnosti in je ne zagotavlja JZ Mladi zmaji (oprema, ki je na voljo v ČMC-jih, je opredeljena v XV. poglavju tega razpisa – Dodatne informacije v zvezi z Javnim razpisom), – vlagatelji z istim projektom ne morejo kandidirati na tem javnem razpisu, če so že pred tem za ta isti projekt pridobili sredstva na javnem razpisu s strani Urada za mladino MOL. VII. Upravičeni stroški Obdobje upravičenih stroškov je od 15. 4. 2011 do 31. 12. 2011. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani JZ Mladi zmaji v okviru posamezne vloge ne sme presegati 1.500 EUR/neto (sklop A), razen v primeru večdnevnih izletov in taborov, kjer zaprošena vrednost ne sme presegati 3.000 EUR/neto (sklop B). Najvišja zaprošena vrednost sofinanciranja za stroške dela (neposredno delo z mladimi) je 8 EUR neto/uro dejansko opravljenega dela izvajalca aktivnosti. Vlagatelji lahko v okviru posamezne vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih stroškov: – stroškov dela največ dveh izvajalcev oziroma večjega števila izvajalcev pri tistih aktivnostih, kjer je predvideno večje število udeležencev, – v rubriki stroški dela bo, glede na število ur neposrednega dela z mladostniki, upoštevanih največ do 20% stroškov dela, ki so povezani s pripravo na izvedbo aktivnosti, – stroškov materiala, ki ga za izvajanje aktivnosti potrebuje izvajalec, – stroškov najema (tehnične) opreme, ki je JZ Mladi zmaji ne more zagotoviti in je nujno potrebna za izvedbo aktivnosti, – drugih stroškov, ki so nujno potrebni za kvalitetno izvedbo aktivnosti in ki lahko predstavljajo največ 10% celotne vrednosti finančne konstrukcije. Ves nakupljeni material in rekviziti, navedeni v finančnem delu prijavnega obrazca, po končani aktivnosti ostanejo v lasti ČMC-jev. Vlagatelji ne morejo zaprositi za sofinanciranje stroškov, ki niso neposredno povezani z izvajanjem aktivnosti, za katero se prijavljajo na tem javnem razpisu. Kot dokazila o nastanku stroška je potrebno predložiti kopije računov. Če JZ Mladi zmaji ugotovi, da je vlagatelj isti račun, ki ga je uveljavil kot strošek v tem javnem razpisu, uveljavil še v katerem drugem projektu, preneha obveznost JZ Mladi zmaji do prejemnika sredstev, prejemnik sredstev pa bo moral že prejeta sredstva vrniti na račun JZ Mladi zmaji, vključno z zamudnimi obrestmi. V primeru, da vlagatelj zneska računa ne uveljavlja v celoti, to opredeli in navede, v kakšnem odstotku oziroma sorazmernem deležu uveljavlja račun. Za vsak strošek, pri katerem JZ Mladi zmaji ob pregledu zahtevka za izplačilo ne najde neposredne povezave med nastankom stroška in izvedbo projekta, oziroma ugotovi, da nastali stroški niso povezani z izvedbo projekta ne glede na to, ali ta dejansko obstaja, lahko JZ Mladi zmaji od prejemnika sredstev zahteva dodatna pojasnila ali izjave, ki dokazujejo nastanek stroška za izvedbo projekta. O vsakršni spremembi tekočega projekta, ki je predmet sofinanciranja, je potrebno takoj obvestiti JZ Mladi zmaji. VIII. Merila za ocenjevanje aktivnosti Navedba vrste meril oziroma kriterijev vsebinskega ocenjevanja vlog, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo v razpisni dokumentaciji (priloga št. 3: Merila za izbor – Mladinske aktivnosti v ČMC-jih). Merila so naslednja: – vsebinska in – finančna. Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih vlog, na podlagi meril iz tega poglavja, števila prijav na javni razpis in višine razpoložljivih sredstev bodo izmed prispelih prijav v sofinanciranje izbrane vloge tistih vlagateljev, ki bodo na podlagi ocenjevanja po merilih (priloga št. 3: Merila za izbor – Mladinske aktivnosti v ČMC-jih) dosegli višje število točk. IX. Sestava vloge Sestava vloge: 1. Prijavni obrazec 2. Obvezne priloge vlagateljev iz prijavnega obrazca 3. Potrdilo o obisku ČMC 4. Vzorec pogodbe (parafiran na vsaki strani). Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06 -ZDavP-2 – v nadaljevanju: ZDIJZ) informacijo javnega značaja opredeljuje kot: »Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva (v nadaljevanju: dokument), ki ga je organ sam izdelal, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb«. Vlagatelje na javni razpis opozarjamo, naj tiste dele vloge, v katerih se nahajajo zaupni podatki, posebej označijo kot poslovno tajnost. Vsi tisti deli vloge, ki ne bodo posebej označeni kot poslovna tajnost, bodo, ob morebitni zahtevi do vpogleda s strani drugih vlagateljev, posredovani v pregled skladno z ZDIJZ. X. Okvirna višina sredstev in rok porabe dodeljenih sredstev Okvirna višina sredstev, ki so namenjena sofinanciranju mladinskih aktivnosti za leto 2011, znaša 75.000,00 EUR. JZ Mladi zmaji si pridržuje pravico do spremembe višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja oziroma spreminjanja finančnega načrta JZ Mladi zmaji. Dodeljena sredstva za leto 2011 morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2011. Vlagatelji, ki jim bodo dodeljena sredstva in bodo z JZ Mladi zmaji podpisali pogodbo, morajo oddati: – prvo poročilo in zahtevek za izplačilo najkasneje do 30. 6. 2011, – drugo poročilo in zahtevek za izplačilo najkasneje do 30. 10. 2011, – končno poročilo najkasneje do 31. 1. 2012. XI. Rok za oddajo vlog in način predložitve Rok za oddajo vlog je sreda, 23. 3. 2011. Naslov za oddajo vlog je: JZ Mladi zmaji, Resljeva 18, 1000 Ljubljana. Posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo ČMC-ja, v katerem se bo izvajala aktivnost, na prednji strani v naslednji obliki: »Ne odpiraj – vloga: ČMC Zalog« ali »Ne odpiraj – vloga: ČMC Bežigrad« ali »Ne odpiraj – vloga: ČMC Šiška« ali »Ne odpiraj – vloga: ČMC Črnuče«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naziv in naslov vlagatelja. V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi oznakami, omenjenimi v tem poglavju besedila javnega razpisa. Primer naslovne strani ovojnice (slika je simbolična): Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Primer hrbtne strani ovojnice (slika je simbolična): Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vloge, ki ne bodo poslane ali predložene do zadnjega dne razpisnega roka, v času uradnih ur JZ Mladi zmaji, ki so vsak dan od 9. do 12. ure oziroma priporočeno oddane na pošti zadnji dan razpisnega roka, se bodo štele za prepozne in bodo kot take zavržene. Za uvrstitev v postopek ocenjevanja vlog za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da bo štela kot formalno popolna: – vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je določen v tem poglavju besedila razpisa javnega razpisa, – pravilno izpolnjen prijavni obrazec javnega razpisa, – priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija. XII. Datum odpiranja in pregled vlog Odpiranje prispelih vlog bo potekalo v prostorih JZ Mladi zmaji po poteku roka za oddajo vloga. Odpiranje vlog se bo začelo 25. 3. 2011. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji delovni dan. Odpiranje vlog ni javno. Na odpiranju bo razpisna komisija ugotovila pravočasnost, upravičenost in popolnost vloge glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost). Na podlagi ugotovitve razpisne komisije, da je pravočasna vloga upravičenega vlagatelja formalno nepopolna, razpisna komisija pozove vlagatelja, da jo dopolni v treh dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki bodo prispele ali bodo datirane po preteku roka iz prejšnjega odstavka, se bodo štele za prepozne in bodo zavržene. Vloga se bo vsebinsko obravnavala, če jo bo podal upravičeni vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog na javni razpis, skupaj z vso potrebno dokumentacijo, ki je navedena v IX. poglavju razpisa. XIII. Odločanje v postopku in obveščanje o izidu javnega razpisa Na podlagi predloga razpisne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanem področju s sklepom odločil direktor JZ Mladi zmaji, v roku 30 dni od datuma zaključka odpiranja vlog, o pritožbi zoper ta sklep, pa Svet zavoda JZ Mladi zmaji. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v XI. točki javnega razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za razpisno področje ter ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge. Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa in razpisne dokumentacije, – ki jih bo razpisna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne. XIV. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija javnega razpisa obsega: – Besedilo razpisa. – Prijavni obrazec, ki vsebuje seznam obveznih prilog in dokazil, obvezne izjave ter vzorec pogodbe (priloga št. 1). – Merila za izbor – Mladinske aktivnosti v ČMC-jih (priloga št. 2). – Prvo in drugo delno poročilo (priloga št. 3). – Končno poročilo (priloga št. 4). – Potrdilo o obisku v ČMC-ju (potrdilo dobite pri koordinatorjih ČMC-jev) (priloga št. 5). – Vzorec pogodbe o financiranju izvedbe aktivnosti v ČMC ……………. JZ Mladi zmaji za leto 2011 (priloga št. 6). Razpisno dokumentacijo lahko vlagatelj do izteka razpisnega roka dvigne v Upravi JZ Mladi zmaji, Resljeva 18, 1000 Ljubljana (pritličje levo), vsak delovni dan, med 9. in 12. uro. Vsa dokumentacija, besedilo javnega razpisa in obrazci so objavljeni na spletni strani JZ Mladi zmaji, www.mladizmaji.si, in na spletni strani MOL www.ljubljana.si. XV. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom Dodatne informacije o javnem razpisu so zainteresiranim na voljo pri koordinatorjih posameznih ČMC-jev, po telefonu vsak delovni dan, od 15. do 18. ure, ali po e-pošti: ČMC Zalog: Erika Dolenc 051/659-023, Marko Taljan 051/659-024, cmc.zalog@mladizmaji.si, http://zalog.mladizmaji.si. ČMC Bežigrad: Katja Žugman 051/659-025, Katja Jarc 051/659-030, cmc.bezigrad@mladizmaji.si, http://bezigrad.mladizmaji.si. ČMC Šiška: Mateja Maver 051/659-028, cmc.siska@mladizmaji.si, http://siska.mladizmaj.si. ČMC Črnuče: Aleš Susman 051/659-026, Maja Majcen 051/659-029, cmc.crnuce@mladizmaji.si, http://crnuce.mladizmaji.si. Uprava JZ Mladi zmaji (vsak delovnik, od 8. do 14. ure): Vanja Krmelj 01/306-40-64, info@mladizmaji.si. Informativni dan z namenom predstavitve delovanja JZ Mladi zmaji in ČMC-jev ter posredovanja dodatnih informacij v zvezi z javnim razpisom bo potekal v prostorih uprave JZ Mladi zmaji (pritličje levo), Resljeva 18, Ljubljana, dne 2. 3. 2011, ob 11. uri. Svojo udeležbo na informativnem dnevu je potrebno predhodno potrditi na e-naslov: info@mladizmaji.si, najkasneje do 28. 2. 2011. Oprema, ki je na voljo vlagateljem/izvajalcem v ČMC-jih: – mini glasbeni stolp, – LCD projektor, – stacionarni računalnik, – prenosni računalnik, – 8-kanalna mešalna miza z USB priklopom, – 2 visoko zmogljiva aktivna zvočnika, – 2 visoko kakovostna mikrofona, – TV sprejemnik (ČMC Bežigrad, ČMC Šiška, ČMC Črnuče), – DVD predvajalnik (ČMC Bežigrad, ČMC Šiška, ČMC Črnuče), – električne grelne plošče (ČMC Bežigrad, ČMC Zalog, ČMC Črnuče, ČMC Šiška), – indukcijska grelna plošča (ČMC Šiška), – električni žar (ČMC Bežigrad, ČMC Črnuče, ČMC Zalog), – kombinirana kuhinjska pečica (ČMC Črnuče).
Javni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih