Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

Dn 1034/2010 Os-1190/11 , Stran 361
Dn 1034/2010 Os-1190/11
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marijana Čekade, Maistrova ulica 13, 6250 Ilirska Bistrica, ki ga zastopa pooblaščenka Sniježana Puljić, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe pridobitve lastninske pravice v korist predlagatelja pri nepremičnini, z ident. št. 9.E, vpisani v vl. št. 2183/9, k.o. Trnovo, v naravi stanovanje št. 9, Maistrova ulica 13, 6250 Ilirska Bistrica, dne 16. 11. 2010, pod opr. št. Dn 1034/2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 02300/011/93-02, z dne 15. 6. 1993, sklenjene med prodajalcem PTT Podjetje Koper, p.o., ki ga je zastopal direktor Vojko Petrič, in kupcema Francem Čekado, Maistrova 13, Ilirska Bistrica, in Vero Čekada, Maistrova 13, Ilirska Bistrica, s katero je prodajalec kupcema prodal trisobno stanovanje št. 9, v večstanovanjski hiši, na naslovu Maistrova ulica 13, Ilirska Bistrica, stoječi na parc. št. 200/5 (prej 200/5 in 200/6), k.o. Trnovo, in na tej nepremičnini dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupcev, za vsakega do ene polovice. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici dne 21. 1. 2011