Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

394. Tarifa o vrednosti točke za leto 2011 za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja, stran 1035.

Na podlagi petega odstavka 6. člena, tretjega odstavka 56. člena in tretjega odstavka 70. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 uradno prečiščeno besedilo ZEKom-UPB1, 102/07 – ZDRad in 110/09) in 4. člena Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo elementov oštevilčenja (Uradni list RS, št. 118/04, 90/05, 22/07 in 46/10) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
T A R I F O
o vrednosti točke za leto 2011 za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja
1. člen
(vsebina)
Ta tarifa določa vrednost točke za leto 2011 za izračun plačil na podlagi obvestila, za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc in za izračun plačila za uporabo oštevilčenja Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija).
2. člen
(plačilo na podlagi obvestila)
Vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila je 1,24 EUR.
3. člen
(plačilo za uporabo radijskih frekvenc)
Vrednost točke za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc je 1,09 EUR.
4. člen
(plačilo za uporabo elementov oštevilčenja)
Vrednost točke za izračun plačila za uporabo elementov oštevilčenja je 1,13 EUR.
5. člen
(priloga k tarifi)
Obrazložitev tarife v Prilogi, ki je sestavni del te tarife, določa razloge za sprejem tarife ter cilje, ki jih agencija zasleduje.
6. člen
(prehodna določba)
Za postopke obračunavanja pristojbin oziroma plačil, ki so se začeli v obdobju do uveljavitve te tarife, se uporabljajo predpisi, ki so veljali do uveljavitve te tarife.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0912-1/2010/14
Ljubljana, dne 14. februarja 2011
EVA 2010-3211-0063
Miha Krišelj l.r.
v.d. direktorja
Agencije za pošto
in elektronske komunikacije RS
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s sklepom 42600-1/2011/3, z dne 10. 2. 2011.
  Priloga k Tarifi o vrednosti točke za leto 2011 za plačilo
na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc
in za plačilo za uporabo oštevilčenja:

  Razlogi za sprejem tarife so:
  1. Financiranje agencije preko sistema letnih plačil
zavezancev agenciji tako, da zbrana letna plačila pokrijejo
stroške, ki jih ima agencija z izvrševanjem določb Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 uradno
prečiščeno besedilo ZEKom-UPB1, 102/07 – ZDRad in 110/09; v
nadaljnjem besedilu: zakon) in sorazmerni delež stroškov
delovanja skupnih služb agencije, pri čemer je:
  – vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila
določena tako, da zbrana plačila na podlagi obvestila krijejo
načrtovane stroške, ki jih ima agencija z izvrševanjem določb
zakona, razen določb V. in VI. poglavja zakona,
  – vrednost točke za izračun plačila za uporabo radijskih
frekvenc določena tako, da zbrana plačila za uporabo radijskih
frekvenc krijejo načrtovane stroške, ki jih ima agencija z
upravljanjem in nadzorom radiofrekvenčnega spektra (V. poglavje
zakona),
  – vrednost točke za izračun plačila za uporabo elementov
oštevilčenja je določena tako, da zbrana plačila za uporabo
elementov oštevilčenja krijejo načrtovane stroške, ki jih ima
agencija z upravljanjem in nadzorom prostora elementov
oštevilčenja (VI. poglavje zakona).
  2. Nadaljnje omogočanje neodvisnosti agencije pri izvajanju
nalog v okviru njenih pristojnosti.
  3. Predvideti porabo sredstev agencije v skladu z vnaprej
opredeljenimi cilji.
  Na podlagi sprejete tarife želi agencija doseči zlasti
naslednje cilje:
  – dokončati gradnjo RNMS (radijski nadzorno merilni sistem)
ter pričeti z nadgradnjo in posodobitvijo merilne opreme za
celovit nadzor radiofrekvenčnega spektra,
  – skladno z določili prihajajočega Zakona o medijih (Zmed-1)
vzpostaviti inšpekcijski nadzor nad ponudniki avdiovizualnih
medijskih storitev in vsebinami v elektronskih medijih ter temu
prilagoditi tako kadrovske kot tehnične zmogljivosti,
  – sodelovati pri oblikovanju podzakonskih aktov na podlagi
prihajajočega Zmed-1,
  – izvajati aktivnosti v zvezi z digitalnim prehodom in
koordinirati digitalno dividendo s sosednjimi državami,
  – nadaljevati z analizo stroškov omrežij in storitev s
poudarkom na stroških storitev operaterjev s pomembno tržno
močjo ter posodabljanje in nadaljnji razvoj lastnih stroškovnih
modelov, s poudarkom na novih tehnologijah (IP, NGA, NGN),
  – strateško planirati celovito in konsistentno regulacijo
trga, sodelovati z Evropsko komisijo v fazi priprave ukrepov,
pripraviti osnutke ukrepov na podlagi analiz trgov in voditi
javne razprave o njih, odzivati se na pobude zainteresirane
javnosti, notificirati osnutke ukrepov oziroma tržnih analiz,
pripraviti končne ukrepe regulacije trga in njihove
notifikacije.
  Agencija v finančnem načrtu za leto 2011 načrtuje potrebna
sredstva za pokrivanje stroškov, ki bodo nastali pri izvajanju
vseh z zakonom in z Zakonom o poštnih storitvah predpisanih
dejavnosti, v skupni višini 5.204.029 EUR.
  Načrtovani stroški, ki bodo nastali z izvrševanjem nalog
agencije izključno na podlagi zakona in sorazmerni delež
stroškov skupnih služb agencije, z upoštevanjem kriterija
delitve stroškov glede na število zaposlenih po posameznih
področjih, se pokrijejo s prihodki od plačil na podlagi tarif
za leto 2011, ki predstavljajo plačila na podlagi zakona:+--------------------------------------+-----------------------+
|Vrsta tarife             |   Plačila v EUR   |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Na podlagi obvestil          |    1.180.000   |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Za uporabo TK in RDF frekvenc     |    2.646.000   |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Za uporabo elementov oštevilčenja   |     652.500   |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Skupaj                |    4.478.500   |
+--------------------------------------+-----------------------+