Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

Ob-1497/11 , Stran 345
Ob-1497/11
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma, ob smiselni uporabi Zakona o javnih financah in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, Programa dela Slovenske turistične organizacije za leto 2011 – sklop 16: Spodbujanje razvoja turistične ponudbe in krepitev konkurenčnosti na osnovi partnerstva s civilnim sektorjem in pogodbe sklenjene med Slovensko turistično organizacijo in Turistično zvezo Slovenije za leto 2011, s katero Slovenska turistična organizacija prenaša izvedbo omenjenega ukrepa na Turistično zvezo Slovenije, objavljamo
javni poziv
za sofinanciranje prireditev turističnih društev v letu 2011
1. Ime oziroma naziv in sedež subjekta, ki podeljuje sredstva: Turistična zveza Slovenije (TZS), Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega poziva: predmet tega poziva je dodelitev sredstev za prireditev turističnih društev v letu 2011. 3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem pozivu Na poziv se lahko prijavi vsako turistično društvo (v nadaljevanju TD), registrirano v Sloveniji, ki deluje najmanj dve leti. Vsako TD lahko kot prijavitelj v okviru tega poziva prijavi le eno prireditev. Posamezna prireditev je lahko na poziv prijavljena enkrat (več društev ne more prijaviti iste prireditve). Kolikor bo društvo kandidiralo za sofinanciranje več kot ene prireditve ali bo ena prireditev prijavljena večkrat, bodo tovrstne prijave izločene. Na poziv se lahko prijavi TD ki je oddalo popolno vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi prireditve 2010 (v okviru lanskega javnega poziva) v predpisanem roku do 20. 11. 2010 oziroma je na podlagi zahteve nosilca poziva (TZS) po dopolnitvi oddalo dopolnjeno poročilo do 28. 12. 2010. 4. Merila za izbor prejemnikov sredstev Prejemniki sredstev in višina dodeljenih sredstev bodo odvisni od naslednjih kriterijev: 1. Značaj prireditve (stopnja prispevanja h kakovosti turistične ponudbe destinacije in povezovanju dediščine, naravnih vrednot in doživetij), 2. Število posameznih subjektov pri organizaciji prireditve (turistična društva, lokalne turistične organizacije, občine, kulturne in druge ustanove), 3. Število pridobljenih lokalnih ponudnikov ugodnosti v mrežo ugodnosti Kartice ugodnosti TZS, 4. Tržna naravnanost (kakovost načrta trženja prireditve), 5. Sejemska predstavitev, 6. Število prenočitev turistov v občini na kvadratni kilometer, 7. Možnost aktivnega sodelovanja obiskovalcev pri izvedbi prireditve, 8. Spremljajoča ponudba prireditve, 9. Članstvo v TDO oziroma TZS. Največji možni znesek, ki je lahko dodeljen posameznemu turističnemu društvu, je 1.200 EUR. TZS bo sofinancirala prireditve, ki bodo ustrezale pogojem poziva in bodo dosegle najmanj 60 točk. Projekti, ki bodo ocenjeni z manj kot 60 točkami bodo izločeni. Sredstva, ki so na razpolago, se bodo delila med najboljše ocenjene prireditve do porabe sredstev. 5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago: skupna višina sredstev, ki se na podlagi tega poziva dodeljuje, znaša 126.000 EUR. 6. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: sredstva, ki bodo dodeljena posameznim društvom, morajo biti porabljena v obdobju od 1. 1. 2011 do 20. 11. 2011. 7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo prijav, to je do dne 14. 3. 2011, najkasneje do 14. ure prispela na sedež Turistične zveze Slovenije, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana, VI. nadstropje v tajništvu. Šteje se, da je prijava pravilno označena, če je na ovojnici označeno »Javni poziv – Sofinanciranje prireditev turističnih društev – Ne odpiraj«. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijavitelju neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake pošiljke označen pošiljatelj. 8. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: komisija bo z odpiranjem prijav pričela dne, 15. 3. 2011 ob 10. uri na TZS, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana. Odpiranje ni javno. 9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu poziva: prijavitelji bodo o izboru in dodelitvi sredstev, ki bodo dana TD, pisno obveščeni v roku najpozneje 30 dni od dneva, ko bo končano odpiranje prijav. 10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dobijo dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi s pozivom dobite na Turistični zvezi Slovenije, pri Biseri Djutović, na tel. 01/434-16-79, vsak delovnik od 11. do 14. ure oziroma po elektronski pošti: bisera.djutovic@turisticna-zveza.si. 11. Kraj, kjer lahko zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo: vsa razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani TZS, www.turisticna-zveza.si.
Turistična zveza Slovenije