Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

Dn 5230/2007 Os-1270/11 , Stran 361
Dn 5230/2007 Os-1270/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Popržen Lazo, Šalek 86, Velenje, in Jurjec Bojan, Dobrina 36a, Loka pri Žusmu, ki ju po pooblastilu zastopa odvetnik Peter Pečenik, Partizanska cesta 13a, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1805/183, k.o. Maribor – Grad, v korist Laza Popržena do 2/3 celote, in Bojana Jurjeca do 1/3 celote, pod opr. št. Dn 5230/2007 dne 4. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin: – prodajne pogodbe št. 52-03-300, z dne 24. 11. 2003, sklenjene med prodajalcema Komunaprojekt d.d., Partizanska cesta 3-5, Maribor, zastopanem po direktorju Marjanu Bastiču, in Gradis Inženiring d.d., Letališka 33, Ljubljana, zastopanem po predsedniku uprave Milanu Pukšiču, in kupcem Vegrad d.d., Prešernova 9a, Velenje, zastopanem po glavni direktorici Hildi Tovšak, s katero sta prodajalca kupcu prodala nepremičnino, nestanovanjske rabe – št. dela stavbe 183 – lokal L15, v 1. kleti, v izmeri 156,67 m², na naslovu Cankarjeva ulica 6f, Maribor, v stanovanjsko-poslovnem in garažnem objektu Forum in na prodanem dovolila vknjižbo lastninske pravice na ime kupca, – prodajne pogodbe št. 18/04, z dne 11. 5. 2004, sklenjen med prodajalcem Vegrad d.d., Prešernova 9a, Velenje, zastopanem po glavni direktorici Hildi Tovšak, in kupcem Interpro 2000 d.o.o., Cesta XIV. divizije 52, Štore, zastopanem po direktorju Podhraški Igorju, s katero je prodajalec kupcu prodal nepremičnino, nestanovanjske rabe – št. dela stavbe 183, – lokal L15, v 1. kleti, v izmeri 156,67 m², v stavbi Forum, z naslovom Cankarjeva ulica 6f, Maribor, v stanovanjsko-poslovnem in garažnem objektu Forum, in na prodanem dovolil vknjižbo lastninske pravice na ime kupca, – prodajne pogodbe z dne 20. 9. 2005, sklenjene med prodajalcem Interpro 2000 d.o.o., Cesta XIV. divizije 52, Štore, zastopanem po direktorju Samu Kovačiču, in kupcem Adamus Holding d.o.o., Planina pri Selnici, Planina, s katero je prodajalec kupcu prodal, med drugim, tudi nepremičnino, nestanovanjske rabe – št. dela stavbe 183 – lokal L15, v 1. kleti, v izmeri 156,67 m², na naslovu Cankarjeva ulica 6f, Maribor, in nepremičnine, pisarne P1/1-4, 5, 6, 7 v I. nadstropju, s predprostorom v pritličju, v skupni izmeri 98,12 m², vse v stanovanjsko-poslovnem in garažnem objektu Forum v Mariboru, na parc. št. 1208/1, 1208/2, 1208/4, 1212/1, 1212/4, 1212/5, 1158/2 in 1180/4, k.o. Maribor – Grad, in na prodanem dovolil vknjižbo lastninske pravice na ime kupca. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 24. 1. 2011