Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

, Stran 367
Drugo preklicujejo
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazce stroge evidence: tip dokumenta: ZAC 4/93, št. dokumenta: 0155473, tip dokumenta: S-T-45/96, št. dokumenta: 00002133-00002135, tip dokumenta: 07-APT-02/07, št. dokumenta: 00001813. Ob-1420/11 Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazec stroge evidence: tip dokumenta: S-T-43, št. dokumenta: 1020. Ob-1421/11 Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazec stroge evidence: tip dokumenta: 2-AO-94, št. dokumenta: 52561. Ob-1422/11 Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazec stroge evidence: tip dokumenta: CORIS, št. dokumenta: 284888. Ob-1423/11 Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazce stroge evidence: tip dokumenta: 08-AZK-02/07, št. dokumenta: 1447019-1447020. Ob-1424/11 Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazec stroge evidence: tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1927370. Ob-1425/11 Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazce stroge evidence: tip dokumenta: PO-FP-01/07, št. dokumenta: 1117848-1117849. Ob-1426/11 Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazec stroge evidence: tip dokumenta: STANB/03, št. dokumenta: 00107965. Ob-1427/11 Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazec stroge evidence: tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 1731636. Ob-1428/11 Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazec stroge evidence: tip dokumenta: 06-ŽIV-02/09, št. dokumenta: 00000526. Ob-1429/11 Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazec stroge evidence: tip dokumenta: 06-ŽIV-02/09, št. dokumenta: 00000546. Ob-1430/11 Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazce stroge evidence: tip dokumenta: 06-ŽIV-02/09, št. dokumenta: 00000531-00000532. Ob-1431/11 Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazec stroge evidence: tip dokumenta: VINKULACIJA, št. dokumenta: 0079276. Ob-1432/11 Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazec stroge evidence: tip dokumenta: ZAV 11/07, št. dokumenta: 00413110. Ob-1433/11 Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazec stroge evidence: tip dokumenta: ZK, št. dokumenta: 1938668. Ob-1434/11 Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazec stroge evidence: tip dokumenta: ZK, št. dokumenta: 2098768. Ob-1435/11 Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazec stroge evidence: tip dokumenta: VINKULACIJA, št. dokumenta: 73129. Ob-1436/11 Barbara Prah s.p., Gornja Prekopa 23 A, Kostanjevica na Krki, dovolilnice: Rusija, št. 0559336 in št. 0499121, Ukrajina, št. 004869. gne-318217 Bozhin Mitrev, Sušica 68, Novo Selo, Makedonija, voznikovo kartico, št. 10705000168-10003, izdana 14. 10. 2010. gny-318188 Brunčič Boris, Trnovski vrh 11, Trnovska vas, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500009163000. gnm-318209 Djordjević Lili, Linhartova 6, Velenje, študentsko izkaznico, št. 42000945, izdala Akademija za likovno umetnost. gnu-318226 Dolničar Andreja, Ljubljanska cesta 12a, Trzin, študentsko izkaznico, št. 01008322, izdala Pedagoška fakulteta. gnp-318231 Drašler Jana, Kamnik pod Krimom 168, Preserje, dijaško izkaznico, izdala Srednja frizerska šola. gnc-318244 Elektro-prevozi Prah Jože s.p., Gornja Prekopa 23A, Kostanjevica na Krki, dovolilnico, št. 0002587 (P016377), oznaka države: Hrvaška. gnd-318243 Gračner Miha, Ljubljanska cesta 45, Rače, dijaško izkaznico, izdala Srednja elektro-računalniška šola Maribor. gnw-318174 Ilovar Klemen, Ulica Marije Drakslerjeve 9, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 42009028, izdala Akademija za likovno umetnost in oblikovanje. gnb-318245 Inženirska zbornica Slovenije v skladu s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in 56/05) neveljavna enotna žiga in izkaznici pooblaščenih inženirjev: Branka Manfreda, inž.gradb., G-0370, Marjan Jerele, univ. dipl. inž. el., E-0468, Jurij Vojska, univ. dipl. inž. grad., G-1664, Igor Lesjak, univ. dipl. inž. str., S-0155, Roman Gobec, dipl. inž. grad., G-2653. Ob-1525/11 Jamnik Klaudio, Zg. Pirniče 1, Medvode, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500013682000, izdal Cetis d.d. gnx-318227 Jamnik Prevozi d.o.o, Sopotnica 15, Škofja Loka, izvod licence, št. 402310, za vozilo ISUZU, z reg. oznako KR R8-515. gnl-318210 Karel Zidanšek s.p., Škedenj 11, Loče pri Poljčanah, licenco, št. 005930, za vozilo Man Kiper, registrska št. CE E4-10L. gnv-318200 Kastelic Bojan, Sad 2, Šentvid pri Stični, preklic indeksa, Železniškega srednješolskega centra, začetek šolanja 1983, zaključek šolanja leta 1986. gnu-318251 Kastelic Bojan, Sad 2, Šentvid pri Stični, preklic diplome Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev Ljubljana, skrajšan program srednjega izobraževanja vožnja motornega vozila, izdano leta 1987. gnt-318252 Koritnik Rok, Mesarska cesta 34, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 11050414, izdala Zdravstena fakulteta. gng-318215 KOTO d.o.o., Agrokombinatska 80, Ljubljana, deklaracijo za proizvodno napravo, št. 499-08-0007/2009-0499, Plinska elektrarna KOTO, KOTO proizvodno in trgovsko podjetje, d.d., Ljubljana. gnd-318218 Kreačič Franc, Kalinškova ulica 33, Kranj, orožni list, št. DP0000662. gnj-318187 Krznar Anja, Potok 16, Nazarje, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane. gnw-318249 Matjan Matjaž, Selce 3, Blagovica, dijaško izkaznico, izdala Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana. gno-318232 Memedi Safet, Delakova 10, Ljubljana, delovno dovoljenje, številka 04289868474, izdal Zavod RS za zaposlovanje. gnw-318199 Mesarec Sabina, Krčevina pri Vurberku 81, Ptuj, študentsko izkaznico, št. 11050240, izdala Zdravstvena fakulteta. gnz-318221 Miljević Valentino, Ulica Ane Ziherlove 8, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41030146, izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnf-318191 Miljutin Rok, Za garažami 8, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala ERSŠG, Ljubljana, št. 0000000042056. gno-318182 Muhič Irma, Ponikve 7, Videm – Dobrepolje, vozno karto, št. 6137, izdal Veolia. gnv-318175 Plešic Mateja, Balinarska pot 10, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01005523, izdala Pedagoška fakulteta. gnx-318173 Prhavc Ana, Cesta v Vintgar 22, Bled, študentsko izkaznico, št. 30016180, izdala Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. gnf-318216 Radovanovič Tina, Banija 60, Ig, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina v Ljubljani. gnu-318176 Sajko Bogomir s.p., Slape 19, Ptujska Gora, dovolilnic, za državo Ukrajina, št. 003476 in 004576, za državo Rusijo, št.: 0499154, 0499159, 0499163, 0500113 in 0497935. gnu-318238 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, pooblastilo za nošenje orožja, izdano na ime Frangež Dušan, zap. št. 78, izdano dne 6. 5. 2002. Ob-1499/11 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, pooblastilo za nošenje orožja, izdano na ime Huber Geza, zap. št. 213, izdano dne 29. 8. 2002. Ob-1500/11 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, pooblastilo za nošenje orožja, izdano na ime Meh Drago, zap. št. 26, izdano dne 6. 5. 2002. Ob-1501/11 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, pooblastilo za nošenje orožja, izdano na ime Švab Jože, zap. št. 54, izdano dne 6. 5. 2002. Ob-1502/11 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, pooblastilo za nošenje orožja, izdano na ime Trobec Milan, zap. št. 177, izdano dne 6. 5. 2002. Ob-1503/11 Sajko Bogomir s.p., Slape 19, Ptujska Gora, dovolinica za državo št.: 0041512, 0041511, 0041513, 0041508 in 0041398, za državo Kirgistan, št. 020279. gnl-318239 Somaro d.o.o., Mali vrh 29 A, Globoko, italijansko CEMT dovolilnico, št. 00102 in zvezka 00102/1 in Ukrajinsko 804/11, št. 1905033, izdala Gospodarska zbornica.. gnh-318214 ŠOUM, Gosposvetska 83, Maribor, štampiljko okrogle oblike, premera 2,9 cm, z vsebino: Študentska organizacija Univerze v Mariboru, prodaja bonov 1. gnl-318260 Vahter Damjan, Grajzerjeva 28, Ljubljana – Polje, preklic zaključnega spričevala ter 3. in 4. letnika Srednje glasbene in baletne šole v Ljubljani, spričevala izdana leta 1993 in 1994. gns-318253 Vrčon Kristina, Slomškova 5, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18091142, izdala Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. gnm-318184 Vučina Urška, Šalek 97, Velenje, študentsko izkaznico, št. 41030075, izdala Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta. gnp-318206 Zakrajšek Nuška, Slakova ulica 21, Trebnje, študentsko izkaznico, št. 20202386, izdala Pravna fakulteta. gnr-318229 Zorko Domen, Družinska vas 1, Šmarješke Toplice, študentsko izkaznico, št. 19347353, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnk-318261