Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

Št. 023-72/2008-42 Ob-1483/11 , Stran 339
Št. 023-72/2008-42 Ob-1483/11
Davčna uprava Republike Slovenije na podlagi drugega odstavka 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10) razpisuje
javno zbiranje ponudb
za rešitev prostorske problematike za potrebe Davčne uprave Republike Slovenije, Davčnega urada Nova Gorica
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Generalni davčni urad, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb: a. zamenjava obstoječih poslovnih prostorov in najem razlike opremljenih(*1) poslovnih prostorov za potrebe Davčnega urada Nova Gorica, za nedoločen čas, s ponudbo za kasnejši odkup. (*1) Opremljeni morajo biti vsi prostori; tisti, ki jih pridobimo z menjavo in tisti, ki jih najamemo. b. podredno: najem opremljenih poslovnih prostorov za potrebe Davčnega urada Nova Gorica, za nedoločen čas, s ponudbo za kasnejši odkup. 3. Pogoji oziroma zahteve: a) Poslovni prostori se morajo nahajati na območju mesta Nova Gorica, morajo biti dosegljivi s progami javnega prometa in morajo biti v območju, predvidenem za poslovno dejavnost, b) Poslovni prostori morajo biti urejeni skladno z merili za ureditev poslovnih prostorov za potrebe državne uprave, z minimalnimi odstopanji, s katerimi se strinja naročnik (odstopanja morajo biti navedena). Merila so objavljena na internetni strani: http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/pdf/Merila_POSLOVNI_PROSTORI_DUO.pdf. Vsa IKT infrastruktura izvedena v skladu z Normativi za projektiranje in izgradnjo LAN verzija 5.4, objavljenimi na: http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/DEUP/PR_Normativi_za_LAN_V5.4.pdf c) Objekt mora biti energetsko učinkovit, kar bo potrebno pred primopredajo dokazati s predpisano dokumentacijo. d) Parkirna mesta; zagotovljenih mora biti 16 parkirnih mest (13 službenih vozil in 3 PM za vodilne delavce). Ponudnik mora v ponudbi navesti vrednost najema parkirnega mesta. Ob tem naj ponudnik navede tudi celotno število parkirnih mest, ki so na voljo. Navede naj tudi ali so parkirišča varovana (kamera, zapornica). e) Investitor bo moral v nadaljnjih postopkih podati: a. Izjavo o upoštevanju meril (vsebina izjave je sestavni del meril) b. Izjavo o upoštevanju normativov za LAN. Upoštevane morajo biti tudi dodatne zahteve Davčne uprave Republike Slovenije, ki so navedene v nadaljevanju. a) Del poslovnih prostorov mora biti v pritličju; kjer je potrebno predvideti prostore receptorja – varnostnika, informatorja, glavno pisarno, blagajno, izdajo potrdil o plačanih obveznostih in nekatere pogoste storitve (izdaja davčnih številk, izpisi iz davčnih kartic, promet nepremičnin, dohodnina). Ostale dejavnosti lahko v višjih etažah (davčni nadzor, kontrola, izterjava, davčno knjigovodstvo, register, itd). V najvišji etaži vodstvo DU s skupnimi službami, sejna soba za operativne sestanke vodstva DU (dnevni, tedenski …). b) Poslovni prostori (pisarne, sejne sobe, ostali zahtevani prostori in pripadajoče komunikacije, ki so v izključni uporabi najemnika) morajo tvoriti funkcionalno zaključeno celoto. Poslovni prostori morajo biti zaradi varnosti ločeni od ostalih prostorov z elektronsko ključavnico oziroma z drugim tehničnim varovanjem, kolikor obstaja. c) Dve sejni sobi, večja predvidena za 40 oseb, razporeditev miz s sredinsko namestitvijo parapetnega kanala s priključki, poleg tega pa še namestitev stranskih parapetnih kanalov. Potrebno zagotoviti vsaj 30 priključnih mest. V manjši sejni sobi je potrebno zagotoviti stranski parapetni kanal in 10 priključnih mest. Zagotoviti je potrebno napeljavo za projektor iz stropa in ozvočenje, ter za LCD. d) V vsaki etaži predvideti prostor za arhiv za tekoče zadeve, prostor za kopiranje in tiskanje dokumentov (prostor mora biti velik najmanj 8 m2 (fotokopirni stroj, omrežni laserski tiskalnik, omrežni matrični tiskalnik, rezalec odpadnega papirja, strojček za spiralno vezavo … do njega morajo imeti dostop samo delavci davčnega urada (Področne politike informacijske varnosti v DURS), sobo za razgovore s strankami, čajno kuhinjo. e) Sistemski prostor mora biti v sklopu prostorov, ne v najvišjem prostoru DURS in ne v kleti (z neodvisnim sistemom klimatizacije (tudi rezervna klima naprava), daljinski nadzor in alarmiranje skrbnikov, v izpadu elektro energije UPS in agregat, prostor mora biti požarno zaščiten. f) Ena vstopna točka v prostore, kjer bo nameščen varnostnik (recepcijski pult naj bo urejen za 2 delovni mesti) in kontrola pristopa za vstop zaposlenih. Kontrola pristopa mora biti nameščena za v: sistemsko sobo, arhiv, vse fotokopirnice, skladišče, dvigalo, prostor, kjer se hranijo kadrovske evidence, blagajno in prostore, kjer se hranijo podatki različnih vrst in stopenj tajnosti. Za potrebe shranjevanja ključev pisarn in selektivnega jemanja ključev v odvisnosti od dovoljenja, je potrebo v pritličju v bližini receptorja zagotoviti ključarja z zadostnim številom mest za shranjevanje ključev za vse prostore davčnega urada. g) Dodatno prezračevanje mora biti v sejni sobi, sistemski sobi po možnosti tudi v fotokopirnicah. h) Na oknih morajo biti poleg senčil-lamelnih zaves, še dodatna senčila, kot so roloji ali žaluzije. i) Arhiv stalna zbirka (25% površin v skladu z zahtevo Meril 3.1.2.4.) j) Upravljanje objekta mora zagotoviti lastnik objekta oziroma najemodajalec. Najemodajalec je dolžan uporabnikom zagotavljati upravljanje objekta, vključno s hišnikom, ki skrbi za upravljanje skupnih prostorov in naprav ter za obračunavanje in plačevanje obratovalnih stroškov različnim distributerjem na osnovi delilnika stroškov glede na zasedenost poslovnih površin. Uporabniki in plačnika dajejo predhodno soglasje k izbiri upravnika in določitvi njegovih pravic ter obveznosti, če le ta ob sklenitvi pogodbe še ni izbran. k) Za merjenje porabe ogrevalne energije za ogrevanje (in hlajenje) najetih poslovnih prostorov je potreben ločen odštevalni števec za naročnika oziroma najemnika. l) Za porabljeno električno energijo v najetih prostorih je potreben samostojen ali odštevalni elektro-števec za naročnika oziroma najemnika, prav tako mora biti zagotovljen ločen števec za porabo vode za naročnika oziroma najemnika. m) Vsi ostali obratovalni stroški se razdelijo na osnovi delilnika in se zaračunajo najemnikom oziroma uporabnikom. Računu se priložijo kopije računov distributerjev oziroma izvajalcev posameznih storitev. n) V ceni za obratovalne stroške naj bodo ločeno zajeti tudi stroški čiščenja poslovnih prostorov, receptorske službe oziroma varovanja in storitve upravljanja (naročnik ni obvezan izbrati vseh navedenih dejavnosti). o) Za upravljanje in obratovanje objekta se sklene nova pogodba z uporabniki objekta. Potrebe po poslovnih prostorih so naslednje: Skupna potrebna površina najetih prostorov, z upoštevanimi minimalnimi zahtevami po površini pisarn (razvidno iz spodnje tabele) in z vključenimi površinami komunikacij in ostalih pomožnih prostorov, ki so v izključni uporabi najemnika, je ocenjena na okvirno od 3.200 do 3.780 m2. Površina skupnih delov stavbe v ponudbi za najem poslovnih prostorov ne sme biti zajeta. Skupno število zaposlenih oseb je 145. Prikaz potrebnih pisarniških površin je specificirana v spodnji tabeli: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Ponudnik mora v svoji ponudbi obvezno vključiti tudi površine sanitarij (skladno s predpisi, ki določajo število in velikost sanitarnih prostorov), ustrezno število čajnih kuhinj (število le teh naj ustreza funkcionalni razporeditvi prostorov) in komunikacij v izključni rabi najemnika ter ostale morebitne prostore, ki niso zajeti v zahtevah, pa jih ponudnik nudi v okviru funkcionalno zaključene celote ponujenih prostorov. V primeru, da mora ponudnik pred primopredajo obnoviti oziroma finalizirati najete prostore oziroma da so ponujeni prostori še v fazi gradnje, mora v času obnove, finalizacije oziroma gradnje pooblaščenim predstavnikom naročnika omogočiti sodelovanje pri določitvi in izbiri materialov za finalno obdelavo prostorov, pri izbiri vgrajenih naprav in opreme. V primeru, da želi ponudnik pred primopredajo prostorov spremeniti tlorisno zasnovo, ki je predmet ponudbe, mora predhodno od naročnika pridobiti soglasje k vsem spremembam, pri čemer spremembe tlorisne zasnove ne smejo pomeniti bistvene spremembe le-te glede na ponudbo. – Dodatne zahteve po urejenosti prostorov (ponudniki jih morajo obvezno upoštevati): Pri umeščanju poslovnih prostorov je potrebno upoštevati organizacijo davčnega urada (sektor s posamezni oddelki mora biti locirani skupaj po organizacijskih enotah) – vodstvo davčnega urada, – sektor za odmero, kontrolo in informiranje, – oddelek za pravne osebe, – oddelek za samostojne podjetnike, – oddelek za fizične osebe, – sektor za davčno inšpiciranje in preiskave, – oddelek I, – oddelek II, – oddelek za preiskave, – sektor za davčno knjigovodstvo, izterjavo in register, – oddelek za davčno knjigovodstvo, – oddelek za izterjavo, – oddelek za register, – sektor za splošne in pravne zadeve, – oddelek za splošne zadeve, – glavna pisarna. Vse naloge se morajo izvajati v pogojih zagotavljanja davčne tajnosti (vpogled na računalniški zaslon zaposlenega strankam mora biti onemogočen). Za zagotovitev teh nalog morajo biti pisarne ustrezne oblike, da se delo v njih lahko ustrezno organizira. Pisarniški prostori morajo biti vsi iznad nivoja zemljišča in osvetljeni z dnevno svetlobo. Hodniki morajo imeti zagotovljeno naravno svetlobo. Keramični ali kamniti tlaki nameščeni v ponujenih poslovnih prostorih in v prostorih preko katerih se dostopa v ponujene poslovne prostore, morajo biti nedrseča oziroma morajo biti ustrezno protizdrsno obdelana. 4. Prednostni kriteriji za izbor: – Ponudbena cena (skladno s točko 8. Ponudba). – Ustreznost ponujenih poslovnih prostorov glede na izpolnjevanje zahtev (skladno s točko 3. c. in 3. d.) – Ustreznost lokacije: pogostost in kvaliteta javnega prometa, bližina drugih javnih in lokalnih ustanov, kvaliteta delovnega okolja. – Ustreznosti rešitve organizacije tlorisa poslovnih prostorov. S ponudniki, ki bodo podali ustrezne ponudbe bodo izvedena pogajanja. 5. Obstoječi poslovni prostori, ponujeni v zamenjavo Prostori Davčnega urada Nova Gorica se nahajajo v poslovni stavbi, na naslovu Gradnikove brigade 2, Nova Gorica. To je bivša stavba Službe družbenega knjigovodstva, zgrajena leta 1979. Objekt je AB konstrukcije, nepravilne tlorisne površine, višinskih gabaritov K+P+3. Skupna neto površina zgradbe je 2.677 m2, od tega četrtina površin (671,7 m2) odpade na kletne prostore. V objektu je na razpolago ca 2.030 m2 uporabnih površin, kar predstavlja ca 70% potrebnega prostora. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Ogledi stavbe so možni po dogovoru na telefonski številki 05/336-56-16 mag. Alojz Durn. 6. Rok sklenitve pogodbe Za menjavo in najem opremljenih poslovnih prostorov za potrebe Davčnega urada Nova Gorica, bo Davčna uprava Republike Slovenije, Generalni davčni urad z najustreznejšim ponudnikom glede na postavljene kriterije iz točke 4 po izdanem Sklepu o izboru sklenilo ustrezno pogodbo. Pričetek uporabe prostorov najkasneje s 1. 10. 2012. Najemnina se začne plačevati od primopredaje prostorov. 7. Čas trajanja pogodbe: najemna pogodba bo z najustreznejšim ponudnikom sklenjena za nedoločen čas. 8. Način in rok plačila Najemodajalec bo za poslovne prostore in parkirna mesta izstavljal mesečne račune za najemnino do petega v mesecu za pretekli mesec. Najemnik bo najemnino plačeval na transakcijski račun najemodajalca, 30 dan od prejema pravilno izstavljenega računa oziroma v roku, ki ga določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Obratovalni stroški bremenijo najemnika poslovnih prostorov. Obratovalni stroški obsegajo naslednje stroške: stroške električne energije, vodarine, kanalščine, odvoza smeti, ogrevanja in hlajenja, čiščenja objekta, upravljanja, tekočega vzdrževanja, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške varnostne službe (varovanja), vzdrževanje okolice. Če v okviru svoje ponudbe oziroma upravljanja, ponudnik ponuja še dodatne storitve, naj jih opredeli tako v vsebini kot v ceni na enoto. 9. Ponudbena cena: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vse cene morajo biti brez DDV. Na podlagi 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 10/10 – UPB2, 85/10) se za najem nepremičnin ne obračunava DDV. * Vrednost obratovalnih stroškov se v tabelo navede, kolikor najemodajalec zaračunava obratovalne stroške v pavšalnem znesku ali po m2; kolikor se obračunavajo obratovalni stroški po dejanski porabi se 2. vrstice ne izpolnjuje; ponudnik pa v ponudbi navede, da se obratovalni stroški plačujejo po dejanski porabi. 2. Ponudbena cena za najem parkirnih mest mora biti prikazana ločeno. Iz cene mora biti razviden DDV, ker je za najem parkirnih mest potrebno v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 10/10 – UPB2, 85/10) DDV obračunati. 3. V ponujeni ceni mora biti navedeno ali se cena po določenem času zaradi staranja opreme zniža, oziroma po kakšnem času se oprema menja. 10. Način, mesto in čas oddaje vseh ponudb, glede na zahteve pod 2. točko:in rok plačila Ponudniki morajo ponudbe pripraviti v slovenskem jeziku: Ponudbeno dokumentacijo ponudniki predložijo: 1 izvod v tiskani obliki in 1 izvod v elektronski oblik na CD-ju, v zaprti kuverti, najkasneje do 14. ure, dne 4. 4. 2011, na naslov: Davčna uprava Republike Slovenije, Generalni davčni urad, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana. Ponudnik lahko odda ponudbo po pošti ali osebno. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: zbiranje ponudb za rešitev prostorske problematike za potrebe Davčnega urada Nova Gorica, oznaka: »Ne odpiraj – zbiranje ponudb!«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 11. Pogoji za pristop k oddaji ponudbe Zainteresirani ponudniki morajo v ponudbi priložiti naslednjo dokumentacijo: – izjavo, da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami. Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vsebine izjave s pridobitvijo podatkov iz uradne evidence. Ponudbe ponudnikov, ki imajo izkazane neplačane zapadle davčne obveznosti bodo izločene, – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR), – dokazilo, da ima objekt uporabno dovoljenje za poslovne prostore ali, pravnomočno gradbeno dovoljenje in izjavo v kolikšnem času bo objekt zgrajen (vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja) – tlorise idejne rešitve umestitve zahtevanih prostorov in drugih prostorov ter komunikacij v objekt, z obvezno vrisano dispozicijo pisarniške opreme (grafična priloga), skladno z zahtevami iz 3. točke, – seznam vseh prostorov z navedbo kvadratur posameznih prostorov in seštevkom teh kvadratur (prostori na katere se nanaša najem in stroški). Ponudnik, ki ne bo izpolnjeval pogojev iz te točke, ali je proti njemu uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s predpisi; oziroma je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem bo izločen iz postopka. Prav tako bodo izločene ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjevale pogojev iz 3. točke Pogoji oziroma zahteve te javne objave. 12. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 5. 4. 2011, ob 12 uri, v sejni sobi 249, na Generalnem davčnem uradu, Šmartinska 55, Ljubljana. V nadaljevanju bodo z najustreznejšimi ponudniki izvedena pogajanja. 13. Dodatne informacije in vprašanja: dodatne informacije lahko dobite na Generalnem davčnem uradu, kontaktna oseba je mag. Nina Koščak, tel. 01/478-29-22. 14. Ustavitev postopka: naročnik lahko ves čas trajanja postopka, le tega prekine ali ustavi, brez obrazložitve in brez obveznosti do ponudnikov, ki so oddali ponudbe. 15. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo veljati do vključno 31. 12. 2011.
Davčna uprava Republike Slovenije