Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

431. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Poljčane, stran 1079.

Na podlagi Zakona o vzpodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 8. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07 in vse nadaljnje spremembe in dopolnitve) je Občinski svet Občine Poljčane na 3. redni seji dne 1. 2. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Poljčane
1. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»S tem pravilnikom se določijo pogoji, merila in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev namenjenih za sofinanciranje programov turističnih društev na območju Občine Poljčane.«
2. člen
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Obvestilo o javnem razpisu se pošlje vsem društvom s področja turizma na območju Občine Poljčane, razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani občine. Obvestilo o javnem razpisu se objavi v enem javnem mediju.«
3. člen
7. člen se spremeni in se na novo glasi:
»Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava. Pregled ustreznosti vlog in vrednotenje prijavljenih programov pa v skladu s tem pravilnikom opravi strokovna tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan in je sestavljena iz:
– predstavnika občinskega sveta,
– predstavnika občinske uprave Občine Poljčane,
– predstavnika turističnega društva.
Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika, ki vodi delo komisije.«
4. člen
8. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Prijave, ki so pravočasno prispele na razpis, pregleda komisija. O delu komisije se vodi zapisnik.
Prijave, ki niso prispele v razpisanem roku, se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Upoštevajo in ocenjujejo se prijave društev, ki izpolnjujejo pogoje 3. člena pravilnika.
Komisija posameznega kandidata, ki je oddal nepopolno vlogo, pisno pozove k dopolnitvi vloge. Kandidat mora svojo vlogo dopolniti najkasneje v 5 dneh od prejema poziva. Nepopolna vloga, ki jo izvajalec v tako določenem roku ne dopolni, se sklepom zavrže.
Po ugotovitvi komisije o izpolnjevanju pogojev za kandidaturo na razpisu, komisija pristopi k vrednotenju vlog (popolnih in dopolnjenih) v skladu z merili, ki jih določa ta pravilnik in pripravi predlog razdelitve sredstev, ki ga predloži županu.
Občinska uprava s sklepom obvesti vse prijavljene o izidu razpisa. Zoper ta sklep je možna pritožba županu osem dni od vročitve sklepa. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.«
5. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Z upravičenci sklene župan pogodbo o sofinanciranju. V pogodbi se opredeli višina in namen sofinanciranja, roke za zagotovitev finančnih sredstev, način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev in sankcije v primeru nenamenske porabe.«
6. člen
13. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:»Izbor programov, ki se točkujejo po tem pravilniku, opravi komisija, pri čemer upošteva enakomerno zastopanost vseh kandidatov. Programi morajo biti jasno vsebinsko in časovno opredeljeni, stroškovno ocenjeni in z izdelano finančno konstrukcijo.
+------------+---------------------------------+----------------+
| Zap. št. |       Program       |  Št. točk  |
+------------+---------------------------------+----------------+
|1.     |Izvajanje promocijskih aktivnosti|        |
|      |lokalnega in širšega pomena:   |        |
+------------+---------------------------------+----------------+
|      |– Predstavitev občine in društva |50/predstavitev |
|      |na raznih sejmih, razstavah in  |        |
|      |drugih prireditvah v Sloveniji  |        |
+------------+---------------------------------+----------------+
|      |– Predstavitev občine in društva |100/predstavitev|
|      |na raznih sejmih, razstavah in  |        |
|      |drugih prireditvah v tujini   |        |
+------------+---------------------------------+----------------+
|      |– Izdajanje promocijskega    |  100/prom.  |
|      |materiala            |  material  |
+------------+---------------------------------+----------------+
|2.     |Spodbujanje lokalnega      |        |
|      |prebivalstva za sodelovanje pri |        |
|      |aktivnostih pospeševanja turizma:|        |
+------------+---------------------------------+----------------+
|      |– Organizacija in izvedba raznih | 100/projekt  |
|      |natečajev            |        |
+------------+---------------------------------+----------------+
|      |– Organizacija oz. sodelovanje  | 100/projekt  |
|      |pri projektih, ki pri skupni   |        |
|      |izvedbi povezujejo več      |        |
|      |turističnih in drugih društev ter|        |
|      |drugih subjektov v občini in   |        |
|      |izven občine           |        |
+------------+---------------------------------+----------------+
|3.     |Akcija ne področju ohranjanja  |        |
|      |naravne in kulturne dediščine,  |        |
|      |urejanja in olepšanja okolja …  |        |
+------------+---------------------------------+----------------+
|      |– Urejanje in vzdrževanje    | do 50/letno  |
|      |sprehajalnih in ostalih tematskih|        |
|      |poti               |        |
+------------+---------------------------------+----------------+
|      |– Urejanje in vzdrževanje    | do 50/letno  |
|      |razgledišč, javnih površin,   |        |
|      |vzdrževanje turistične      |        |
|      |signalizacije …         |        |
+------------+---------------------------------+----------------+
|      |– Čistilna akcija (zaselkov,   |  30/akcija  |
|      |naselij, ulic, trgov …) največ do|        |
|      |3 akcije v letu         |        |
+------------+---------------------------------+----------------+
|4.     |Organizacije prireditev lokalnega|        |
|      |in širšega pomena        |        |
+------------+---------------------------------+----------------+
|      |– Prireditev (pri večdnevnih   | 200/prireditev |
|      |prireditvah se točke seštevajo) |        |
+------------+---------------------------------+----------------+
|      |– Izključno etnografska,     | 120/prireditev |
|      |etnološka prireditev       |        |
+------------+---------------------------------+----------------+
|      |– Ostale manjše prireditve    | 50/prireditev |
|      |(sejmi, razstave …)       |        |
+------------+---------------------------------+----------------+
|      |– Dodatne točke za sodelovanje  | 50/prireditev |
|      |večih društev na prireditvi.   |        |
+------------+---------------------------------+----------------+
|5.     |Sodelovanje na prireditvah    |        |
|      |lokalnega in širšega pomena   |        |
+------------+---------------------------------+----------------+
|      |– Prireditev (pri večdnevnih   | 50/prireditev |
|      |prireditvah se točke seštevajo) |        |
+------------+---------------------------------+----------------+
|      |– Izključno etnografska,     | 50/prireditev |
|      |etnološka prireditev       |        |
+------------+---------------------------------+----------------+
|      |– Ostale manjše prireditve    | 50/prireditev |
|      |(sejmi, razstave …)       |        |
+------------+---------------------------------+----------------+
|6.     |Aktivnosti za zagotavljanje   |        |
|      |ozaveščenosti mladine za     |        |
|      |delovanje na področju turizma  |        |
+------------+---------------------------------+----------------+
|      |– Delavnice za otroke in mladino | 100/delavnico |
+------------+---------------------------------+----------------+
|7.     |Izobraževanje in izpopolnjevanje |        |
|      |kadrov za namene pospeševanja  |        |
|      |turizma             |        |
+------------+---------------------------------+----------------+
|      |– Organizacija drugih delavnic, | 100/delavnico |
|      |predavanja, predstavitev     |        |
+------------+---------------------------------+----------------+
|      |– Organizacija strokovnih    | do 100/letno |
|      |ekskurzij, ki se nanašajo na   |        |
|      |področje delovanja društva (razen|        |
|      |društvenih izletov)       |        |
+------------+---------------------------------+----------------+
|8.     |Oblikovanje nove turistične   |        |
|      |ponudbe             |        |
+------------+---------------------------------+----------------+
|      |– Oblikovanje turističnih    |  100/letno  |
|      |izdelkov (spominek)       |        |
+------------+---------------------------------+----------------+
|      |– Oblikovanje nove turistične  |  100/letno  |
|      |ponudbe kraja – programi (npr.  |        |
|      |tematska pot …)         |        |
+------------+---------------------------------+----------------+
|9.     |Drugi programi, kot je nakup   | Po predlogu  |
|      |osnovnih sredstev in materiala za|  komisije  |
|      |potrebe društva, računalniška  |        |
|      |oprema in programi, stroški   |        |
|      |vzdrževanja oz. najem prostorov |        |
|      |ter drugi programi po izboru   |        |
|      |komisije, ki jih zgornja merila |        |
|      |ne zajemajo. Sofinancira se do  |        |
|      |50% upravičenih stroškov.    |        |
+------------+---------------------------------+----------------+
«
7. člen
Ostale določbe Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Poljčane ostanejo nespremenjene.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/2011-3(T8-3)
Poljčane, dne 1. februarja 2011
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.