Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

436. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za območje P4/4 Kovačev hrib, stran 1082.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in 29. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) župan Občine Prebold sprejme
S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za območje P4/4 Kovačev hrib
1.0 Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta (v nadaljevanju SDOLN)
V naselju Prebold je na območju Kovačev hrib bil sprejet Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje P4/4 Kovačev hrib (Uradni list RS, št. 48/07, v nadaljevanju LN), s katerim so bili podani pogoji za gradnjo individualnih stanovanjskih objektov in potrebno spremljajočo prometno, energetsko, telekomunikacijsko in komunalno infrastrukturo. Do sedaj še ni prišlo do realizacije gradnje na tem območju. Lastnik zemljiških parcel v severozahodnem delu območja LN je podjetje Harpago, d.o.o., Vrečerjeva cesta 14, 3310 Žalec, ki je zainteresirano za gradnjo stanovanjskih hiš.
Pri izdelavi projektne dokumentacije za severozahodni del območja LN so se na določenih parcelah, na katerih je z LN predvidena infrastruktura pojavili problemi lastništva zaradi postopka denacionalizacije in dedovanja zemljišča, kar je zainteresiranemu investitorju onemogočilo pridobivanje gradbenega dovoljenja. Zaradi tega je potrebno predvideno cestno infrastrukturo v tem delu LN umakniti s spornih parcel in poiskati novo traso po zemljišču investitorja, kar je osnovni razlog za spremembo LN. Drugi razlog za spremembo je določilo etapnosti gradnje, ki sedanjemu investitorju onemogoča gradnjo v prvi fazi.
2.0 Območje SDOLN
Območje SDOLN se nanaša na parc. št. 561/2, 561/26, 561/31, 561/22, 587/3, 561/19, 561/30, 561/29, 561/56, 561/38, 561/33, 561/32, 367/5, 367/13 k.o. Prebold. Skupna površina SDOLN je ca. 1,5 ha.
Na severu območje meji na obstoječo pozidavo in javno pot ter obsega območje predvidenega in spremenjenega priključka interne napajalne stanovanjske ceste iz območja LN z obstoječo javno potjo, na zahodu meja poteka po meji stavbnega zemljišča, na jugu po meji zemljiških parcel 561/19 in 561/29 k.o. Prebold, na vzhodu po meji zemljiških parcel 561/29 in 561/30 k.o. Prebold ter seka parcele 561/2 in 651/38, na katerih je v osnovnem LN predviden potek napajalne stanovanjske ceste, meja obsega območje priključevanja prestavljene trase napajalne stanovanjske ceste na traso predvideno z osnovnim LN, v severovzhodnem delu meja poteka po obrobju trase napajalne stanovanjske ceste, predvidene po osnovnem LN, obsega zemljišče, kjer se bo ukinil del te ceste.
Če se v postopku izdelave SDOLN ugotovi potreba po razširitvi ali zožitvi predlaganega območja urejanja se skladno temu v območje urejanja vključijo nove parcele ali opustijo v tem Sklepu že navedene.
3.0 Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za SDOLN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta in investicijskih namer pobudnika SDOLN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Prostorske ureditve se po potrebi pripravijo variantno.
Izdelovalca, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja izbere in financira pobudnik/naročnik. Izbrano je bilo podjetje PROPLAN, Ivanka Kraljič, s.p., Kovinarska 9, 8270 Krško.
4.0 Roki za pripravo SDOLN in njegovih posameznih faz
+---------------------------+-------------------+---------------+
|      Faza      |  Rok izdelave  |  Nosilec  |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|Sklep o začetku priprave  |februar 2011    |občina     |
|SDOLN in objava Sklepa   |          |        |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|Osnutek SDOLN za      |februar 2011    |izdelovalec  |
|pridobitev smernic     |          |        |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|Pridobivanje in      |marec 2011     |izdelovalec  |
|usklajevanje smernic    |          |        |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|Dopolnjen osnutek SDOLN  |april 2011     |izdelovalec  |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|Javno naznanilo javne   |april maj 2011   |občina     |
|razgrnitve in javne    |          |        |
|obravnave SDOLN      |          |        |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|Javna razgrnitev in javna |maj 2011      |občina,    |
|obravnava         |          |izdelovalec  |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|Stališča do pripomb in   |junij 2011     |izdelovalec,  |
|uskladitev stališč     |          |občina     |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|Priprava gradiva in 1.   |junij 2011     |izdelovalec,  |
|obravnava na seji OS    |          |občina     |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|Obvestilo lastnikom o   |junij 2011     |občina     |
|stališčih do njihovih   |          |        |
|pripomb          |          |        |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|Predlog SDOLN za      |julij 2011     |izdelovalec  |
|pridobitev mnenj      |          |        |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|Pridobivanje in      |avgust 2011    |izdelovalec  |
|usklajevanje mnenj     |          |        |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|Predlog SDOLN za sprejem  |september 2011   |izdelovalec  |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|Priprava gradiva in    |september 2011   |Izdelovalec,  |
|sprejem na Občinskem svetu |          |občina     |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|Izdelava končnega     |september, oktober |izdelovalec  |
|dokumenta         |2011        |        |
+---------------------------+-------------------+---------------+
|Objava odloka o SDOLN v  |september, oktober |občina     |
|Ur. listu RS        |2011        |        |
+---------------------------+-------------------+---------------+
Navedeni roki, ki se nanašajo na obravnave občinskega sveta (OS), se prilagodijo časovnim terminom zasedanja OS.
Če bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo SDOLN, čemur se prilagodijo v tabeli navedeni roki izdelave SDOLN.
5.0 Nosilci urejanja prostora
Pri pripravi SDOLN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu SDOLN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (CPVO);
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, oddelek območja Savinje, Lava 11, 3000 Celje (vode);
4. Javno komunalno podjetje Žalec, Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec (vodovod, kanalizacija, odvoz odpadkov);
5. Elektro Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje (električna energija);
6. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje (telekomunikacije);
7. UPC Telemach, Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
8. Mestni plinovodi, distribucija plina d.o.o., Kolodvorska 2, 6000 Koper (plin);
9. Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold (javne površine).
Če se v postopku priprave SDOLN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
6.0 Obveznosti financiranja SDOLN
Pripravljavec SDOLN je:
Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold.
Naročnik SDOLN je:
HARPAGO, d.o.o., Vrečerjeva cesta 14, 3310 Žalec
Finančna sredstva za izdelavo SDOLN zagotovi naročnik.
7.0 Začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Prebold in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350/2/2011
Prebold, dne 10. februarja 2011
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.