Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

SV 179/11 Ob-1507/11 , Stran 360
SV 179/11 Ob-1507/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 179/11 z dne 15. 2. 2011, je nepremičnina – dvosobno stanovanje, št. 9, v 4. etaži – 2. nadstropju, po podatkih katastra stavb, v skupni izmeri 49,72 m2, ter v kupoprodajni pogodbi navedeno površino 47,40 m2, z ident. št. 2100-02041-9, v večstanovanjski stavbi, z naslovom Zlato polje 2 D, Kranj, ki stoji na parc. št. 448/34, 448/36, 448/44, 448/45 in 448/47, vse k.o. Kranj, last zastavitelja Danijela Vojinova, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 5. 1. 2011 s prodajalcema Igorjem Stojanov in Majo Dabižljević, oba Zlato polje 2 D, Kranj, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična številka 2211254000, za zavarovanje terjatve v višini 106.000,00 EUR, z letno obrestno mero, ki je sestavljena iz seštevka 3-mesečnega Euriborja in pribitka v višini 3,000%, z zapadlostjo zadnje anuitete dne 1. 3. 2041.