Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

960. Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1)
961. Zakon o finančni upravi (ZFU)
962. Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu (ZDGRS)
963. Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o biocidnih proizvodih (ZPVZBioP)
964. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI-A)
965. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-A)
966. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1F)
967. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-D)

Sklepi

969. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministrice

Drugi akti

968. Resolucija o Nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2014–2020 (ReNPPD14–20)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

970. Javni poziv za zbiranje kandidatur oziroma predlogov možnih kandidatov za informacijskega pooblaščenca

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

971. Uredba o spremembah Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču
972. Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za graditev žičnic med Bohinjsko Bistrico, Ravnami in Sedlom pod Malim Vrhom ter Slatnikom v Bohinjski Bistrici
973. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register
1064. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu
1065. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za alkohol in alkoholne pijače

Odloki

974. Odlok o razglasitvi Drežniškega in Ravenskega pusta za živo mojstrovino državnega pomena
975. Odlok o razglasitvi Cerkljanske laufarije za živo mojstrovino državnega pomena

Sklepi

976. Sklep o razveljavitvi Sklepa o soglasju za odprtje Generalnega Konzulata Republike Madžarske v Republiki Sloveniji s sedežem v Lendavi
1066. Sklep o uskladitvi vrednosti točke turistične takse

MINISTRSTVA

977. Pravilnik o načinu izvajanja nalog podpore za spletno plačevanje storitev proračunskih uporabnikov prek sistema spletnih plačil, ki ga upravlja Uprava Republike Slovenije za javna plačila
978. Pravilnik o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji
979. Pravilnik o spremembah Pravilnika o službeni izkaznici in znački za opravljanje fitosanitarnega pregleda
980. Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za gozdarstvo Slovenije
981. Sklep o razširjeni veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti Slovenije na vse delodajalce, ki opravljajo eno izmed dejavnosti, za katere je bila sklenjena kolektivna pogodba, kot glavno dejavnost

USTAVNO SODIŠČE

982. Odločba o ugotovitvi, da je bil prvi odstavek 135. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja v neskladju z Ustavo ter o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča in sodbe Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani

BANKA SLOVENIJE

983. Sklep o spremembah Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

984. Splošni pogoji uporabe elektronskih naprav DARS d.d. za cestninjenje
985. Pravilnik o uvrščanju in izločitvi medicinskih pripomočkov na seznam medicinskih pripomočkov
986. Pravilnik o določitvi izhodišč za cenovne standarde medicinskih pripomočkov in za cene pripomočkov (artiklov) iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
987. Sklep o določitvi zdravstvenih stanj za upravičenost do posameznih medicinskih pripomočkov
988. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
989. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2014

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

990. Spremembe in dopolnitve Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu
991. Pravilnik DSKP o podeljevanju štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila (2014)
992. Pravilnik o vsebini in obliki diplom o zaključenem izobraževanju na Visoki šoli za proizvodno inženirstvo
993. Aneks št. 6 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo

OBČINE

Cerknica

994. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Osnovne šole Notranjski odred Cerknica

Dobrepolje

995. Cenik oskrbe s pitno vodo, storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami in ravnanja s komunalnimi odpadki

Dobrova-Polhov Gradec

996. Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2013
997. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014
998. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec
999. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2014

Dravograd

1000. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dravograd
1001. Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2013
1002. Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Dravograd
1003. Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine Dravograd za leto 2014

Hodoš

1004. Zaključni račun proračuna Občine Hodoš za leto 2013
1005. Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2014
1006. Odlok o plakatiranju v času volitev in referenduma v Občini Hodoš
1007. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš za leto 2014

Ivančna Gorica

1008. Cenik oskrbe s pitno vodo, čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki

Kanal ob Soči

1009. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kostanjevica na Krki

1010. Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2013
1011. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki
1012. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kostanjevica na Krki
1013. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kostanjevica na Krki
1014. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2014
1015. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2014
1016. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1017. Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v Občini Kostanjevica na Krki
1018. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvenciji za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki

Kranj

1019. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega prostorskega načrta ČI2 – Centralne dejavnosti v Čirčah in merilih za odmero komunalnega prispevka

Krško

1020. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje
1021. Odlok o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško
1022. Odlok o dopolnitvi Odloka o urejanju in vzdrževanju pokopališč ter o izvajanju pogrebnih storitev v občini Krško

Log-Dragomer

1023. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Log - Dragomer
1024. Sklep o popravi Sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Mokronog-Trebelno

1025. Odlok o prazniku Občine Mokronog - Trebelno

Oplotnica

1026. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2014

Podčetrtek

1027. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2013
1028. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
1029. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2014
1030. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1219 – Sodna vas
1031. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1231 – Virštanj
1032. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1233 – Verače
1033. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1220 – Roginska Gorca
1034. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1228 – Sopote

Prebold

1035. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja hriboviti del GORICA GO-1

Rečica ob Savinji

1036. Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2013
1037. Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji
1038. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rečica ob Savinji
1039. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 3/96, 1/01, 17/13) – za območje Občine Rečica ob Savinji
1040. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Rečica ob Savinji
1041. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rečica ob Savinji

Rogašovci

1042. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju v času volilne kampanje na območju Občine Rogašovci

Rogatec

1043. Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2013
1044. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogatec za leto 2014

Sevnica

1045. Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice

Slovenske Konjice

1046. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za podjetniško in obrtniško cono »Kostroj« Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 5/05) – za ureditev parkirišča za osebna vozila za Kostroj

Straža

1047. Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2013
1048. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža

Trebnje

1049. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1050. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1051. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1052. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Vrhnika

1053. Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2014

Žalec

1054. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Železniki

1055. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov mladinskih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki
1056. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2014
1057. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2014
1058. Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2013
1059. Odlok o razglasitvi Krekovega doma v Selcih za kulturni spomenik lokalnega pomena
1060. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2014
1061. Odlok o dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Železniki
1062. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec in plačilih staršev za programe Vrtca Železniki
1063. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

POPRAVKI

1067. Popravek Zaključnega računa proračuna Občine Rogašovci za leto 2013

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

17. Zakon o ratifikaciji Dopolnilnega protokola iz Nagoje in Kuala Lumpurja o odgovornosti in nadomestilih h Kartagenskemu protokolu o biološki varnosti (MDPKPBV)
18. Zakon o ratifikaciji Konvencije o pomoči pri preskrbi s hrano (MKPPH)
19. Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o zaščiti živali v mednarodnem prevozu (revidirane) (MEKZŽMP)
20. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Islamsko republiko Iran o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BIRIDO)

Ministrstvo za zunanje zadeve

21. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Indije o rednem zračnem prometu in Protokola o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Indije o rednem zračnem prometu

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti