Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

Št. 430-205/2014/5 Ob-2177/14 , Stran 1066
Št. 430-205/2014/5 Ob-2177/14
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 popr.) – ZJF-UPB4 in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za izvedbo programa Informiranje in pravno svetovanje tujcev na področju mednarodne zaščite, št. 430-205/2014
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izvajanja programa pravnega informiranja tujcev, ki izrazijo namen podati prošnjo za mednarodno zaščito in prosilcev za mednarodno zaščito (v nadaljevanju: prosilcev), in sicer obveščenost o postopku, pravicah, obveznostih in posledicah neupoštevanja obveznosti in nesodelovanja s pristojnimi organi. Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa. Program se bo izvajal v obdobju od podpisa pogodbe, vendar zaradi veljavnosti obstoječe pogodbe ne pred 1. 7. 2014, do 30. 6. 2015. Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan v razpisni dokumentaciji. 3. Pogoji za prijavo na javni razpis – Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki posamezniki, ki: – so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS, – niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali postopku prisilnega prenehanja, – izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; – Program mora imeti realne in jasno postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika; – Program se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih programov; – Vsebina programa mora biti skladna s predmetom javnega razpisa; – Program se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na nacionalni ravni; – Prijavitelj – izvajalec mora zagotoviti izvajanje programa po načelu nepridobitnosti; V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči. 4. Merila za izbor programa: naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih vsebinskih merilih. Vloge lahko dosežejo maksimalno 8 točk. V primeru, da vsebina programa v posamezni vlogi ni skladna z namenom javnega razpisa in ne ustreza ciljni skupini ter ne upošteva aktivnosti, časovnega in finančnega okvira, določenega v razpisni dokumentaciji, se vloga izloči. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Najvišje število možnih točk po spodaj navedenih merilih je 8. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za izvajanje programa po predmetnem javnem razpisu bo izbrana vloga, ki bo dosegla največje skupno število točk po zgoraj navedenih merilih. V primeru več prijaviteljev z istim številom točk, se izbere prijavitelja z najnižjo ponujeno vrednostjo programa. Program bo ocenjen skladno z navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Ocenjevalna lestvica v okviru posameznega merila: 1. Poleg navedenih zahtev iz razpisne dokumentacije, vsebina programa ponuja dodatno vsebino s področja informiranja in pravnega svetovanja tujcev na področju mednarodne zaščite: – ponujena je dodatna vsebina (3 točke), – ni ponujene dodatne vsebine (0 točk). 2. Dodatna vsebina je inovativna: – Dodatna vsebina je v celoti inovativna (5 točk), – Dodatna vsebina je delno inovativna (3 točke), – Dodatna vsebina ni inovativna (0 točk). Obrazložitev meril: a. Del vsebine programa je jasno zapisan v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj poleg razpisne vsebine ponuja dodatno vsebino s področja informiranja in pravnega svetovanja. b. Dodatna vsebina se do sedaj na področju mednarodne zaščite še ni izvajala in je inovativna. Njeno dodatno izvajanje pomeni dodatno vrednost programu. 5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 50.000,00 EUR za izvajanje v obdobju od podpisa pogodbe, vendar zaradi veljavnosti obstoječe pogodbe ne pred 1. 7. 2014, do 30. 6. 2015. Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, ki jo namenja naročnik za izvedbo aktivnosti programa za izpolnitev ciljev po letnih programih. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Evropskega sklada za begunce (letni program 2013 – znotraj aktivnosti Izvajanje programov pomoči pri nastanitvi in oskrbi ter implementaciji pravic prosilcev za mednarodno zaščito) v višini 75% (pri zaokroževanju na decimalke se upošteva zaokroževanje navzdol tako, da ne presega navedenih%) in sredstev proračuna Republike Slovenije – slovenske udeležbe v višini 25% (pri zaokroževanju na decimalke se upošteva zaokroževanje navzgor). 6. Predložitev vloge Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 12. 5. 2014, najkasneje do 15. ure. Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo bo predvidoma 13. 5. 2014. 8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru programa oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 45 dneh od roka za predložitev vlog. 9. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni “O ministrstvu”, levi meni “Javna naročila”. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni “O ministrstvu”, levi meni “Javna naročila” ter preko Uradnega lista RS. 10. Dodatna pojasnila Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni “o ministrstvu”, levi meni “Javna naročila”, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 30. 4. 2014. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni “o ministrstvu”, levi meni “Javna naročila” ter preko Uradnega lista RS.
Ministrstvo za notranje zadeve