Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

Št. 430-10/2014-3 Ob-2140/14 , Stran 1074
Št. 430-10/2014-3 Ob-2140/14
Občina Sežana objavlja, na podlagi določil Zakona o javnih financah (ZJF – Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.), 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) in Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2014 (Uradni list RS, št. 1/13 z dne 4. 1. 2013, 81/2013 z dne 4. 10. 2013) in Odloka o spremembah – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2014 (Uradni list RS, št. 81/13)
javni razpis
za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Sežana za leto 2014 – Sredstva župana za enkratne finančne pomoči 2014 (v nadaljevanju razpis)
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. 2. Predmet razpisa: predmet razpisa so programi (dejavnosti) oziroma projekti (največ dva na izvajalca), med katere sodijo organizacije in udeležbe na večjih prireditvah, proslavah, dogodkih in tekmovanjih, izdaje knjig, brošur ter zvočnih zapisov, nakup oziroma posodobitev opreme, izvedba dobrodelnih oziroma izobraževalnih akcij, ipd., ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Sežana, vendar pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb, izboljšanju procesov in pogojev delovanja ter življenja, dostopnosti storitev in prepoznavnosti občine. 3. Upravičenci za dodelitev sredstev: 3.1 Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov oziroma projektov: – fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju Občine Sežana; – druge fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, če se programi oziroma projekti pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Sežana. 3.2. Na razpisu ne morejo sodelovati: – prijavitelji, ki so za prijavljeni program oziroma projekt že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Sežana oziroma so bili (bodo) njihovi programi v letu 2014 kakorkoli že financirani iz proračuna Občine Sežana; – gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, povezane osebe, gospodarska interesna združenja, podružnice tujih podjetij in druge osebe po Zakonu o gospodarskih družbah. 4. Izvajalci programov oziroma projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da izvajajo programe oziroma projekte, ki so predmet razpisa; – da imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju Občine Sežana oziroma izvajajo programe oziroma projekte, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Sežana; – da programi oziroma projekti omogočajo vključevanje ali uporabo članov oziroma uporabnikov iz Občine Sežana; – da prijavljeni programi oziroma projekti niso bili sofinancirani iz proračuna Občine Sežana za leto 2014 in tudi ne bodo prijavljeni na katerikoli drugi javni razpis Občine Sežana za leto 2014; – da imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene tudi druge (neproračunske) vire financiranja; – da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem programov oziroma projektov na področju, za katerega se prijavljajo; – da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za delo; – da v skladu z drugim odstavkom 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2, 81/13 Odl.US: U-I-81/11-12) neposredno odgovorna oseba za vodenje poslov, zastopanje ali zakonito poslovanje društva ni funkcionar Občine Sežana ali družinski član tega funkcionarja. Funkcionar ali njegov družinski član je lahko zgolj član društva ali član organa društva, ki ni neposredno odgovoren za vodenje in zastopanje društva v pravnem prometu. 5. Merila za vrednotenje programov oziroma projektov so: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6. Višina razpisanih sredstev: okvirna višina sredstev na razpolago je 26.000,00 EUR. 7. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2014, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Prijavitelj mora Občini Sežana najkasneje do 28. 2. 2015 podati finančno in vsebinsko poročilo o izvedbi prijavljenega programa oziroma projekta. 8. Razpisni rok: rok za prijavo na razpis prične teči naslednji dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Razpis velja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 10. 2014. 9. Oddaja in dostava prijav oziroma vlog Vloga oziroma prijava mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloge je potrebno poslati na naslov: Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana. Vloga mora biti v zapečatenem ovitku opremljena z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Sredstva župana za enkratne finančne pomoči 2014«. Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja. Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi pogoji ter merili razpisa. Kolikor posamezni prijavitelj predloži več vlog oziroma prijav, mora za vsak posamezni program oziroma projekt izpolniti ločen obrazec in ga posredovati v svojem, pravilno označenem ovitku. 10. Odpiranje in obravnava vlog oziroma prijav ter obveščanje o izboru: – oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa; – postopek javnega razpisa bo vodila komisija, imenovana s sklepom župana Občine Sežana št. 430-10/2014-2 z dne 1. 4. 2014; – komisija bo obravnavala pravilno označene prijave oziroma vloge enkrat mesečno, in sicer med 1. in 8. v mesecu, pri čemer bodo obravnavane tiste, ki bodo na Občino Sežana prispele od prvega do zadnjega dne v preteklem mesecu oziroma v več preteklih mesecih, če se komisija v posameznem mesecu zaradi objektivnih razlogov ni sestala; – vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih v roku 15 dni po prejemu poziva, dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne bodo dopolnili, se s sklepom zavržejo; – komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih obrazcih; – komisija bo na podlagi meril predlagala višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov oziroma projektov prijaviteljev. Kolikor komisija meni, da posamezni program oziroma projekt izredno prispeva k izboljšanju procesov in pogojev delovanja oziroma življenja ljudi ter povečuje dostopnost storitev, lahko takemu programu oziroma projektu predlaga dodelitev dodatnih točk; – ob posredovanju sklepa o izboru bo vlagatelj pozvan k podpisu pogodbe, v kateri bodo podrobneje opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. Kolikor se vlagatelj v osmih dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev; – Občina Sežana lahko javni razpis po prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev; – o izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v 45. dneh po odločitvi; – vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji; – odpiranje vlog je nejavno. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije, – prijavni obrazec, – merila za sofinanciranje, – vzorec pogodbe. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo vsak delavnik v sprejemni pisarni – vložišču Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana – soba št. 1, v poslovnem času občinske uprave, na voljo pa je tudi na spletni strani Občine Sežana: http://www.sezana.si. 12. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Klementina Križman, tel. 05/73-10-101, kabinet.zupana@sezana.si. 13. Vsebina vloge oziroma prijave Vloge oziroma prijave na razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec, – podpisano in žigosano izjavo, da program ni oziroma ne bo (so)financiran iz proračuna Občine Sežana za leto 2014, – izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št 69/11, ZIntPK-UPB2), – podpisano in žigosano izjavo o nezavajajočih podatkih.
Občina Sežana