Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1055. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov mladinskih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki, stran 3041.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, ZLS-UPB2) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 24. redni seji dne 3. 4. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov mladinskih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki
1. člen
V četrtem odstavku 4. člena Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov mladinskih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki (Uradni list RS, št. 68/04, 9/06, 21/07), se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– inštrukcije«.
Dosedanja četrta alineja postane peta alineja.
V sedmem odstavku se na koncu četrte alineje vejica nadomesti s piko, peta alineja pa se črta.
2. člen
V 6. členu se tretja, četrta in peta alineja črtajo.
Doda se nova tretja alineja, ki se glasi:
»– nevladna organizacija s sedežem v Občini Železniki, ki opravlja dejavnost mladinskega centra Železniki,«.
3. člen
V 7. členu se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– vlagatelj mora imeti najmanj 25 članov/članic (ne velja za mladinski svet, mladinski center in JZR) v starosti od 6. do 29. leta (ne velja za mladinski svet, mladinski center in JZR),«.
Doda se nova sedma alineja, ki se glasi:
»– s posameznim programom, projektom oziroma prireditvijo s področja mladinskih dejavnosti lahko posamezni izvajalci kandidirajo za sredstva iz občinskega proračuna le na enem javnem razpisu Občine Železniki v tekočem letu.«
4. člen
V naslovu 4. poglavja se beseda »odločbe« nadomesti z besedo »določbe«.
5. člen
V 9. členu se v prvem stavku črta besedilo »v 15 dneh«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-2/2014-029
Železniki, dne 3. aprila 2014
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.