Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

991. Pravilnik DSKP o podeljevanju štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila (2014), stran 2972.

Na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02) in Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 42/04) je Upravni odbor Društva slovenskih književnih prevajalcev na svoji 18. seji, ki je potekala dne 13. 2. 2014, sprejel
P R A V I L N I K
DSKP o podeljevanju štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila (2014)
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek in pogoje za dodeljevanje štipendij za prevajalce iz sredstev knjižničnega nadomestila v skladu z Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02) in Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 42/04). Sredstva knjižničnega nadomestila zagotavlja Javna agencija za knjigo RS v skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02) in Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 42/04). Štipendije iz tega pravilnika se dodeljujejo le v okviru sredstev, ki jih v ta namen dobi na svoj račun Društvo slovenskih književnih prevajalcev (v nadaljevanju: DSKP).
2. člen
Ta pravilnik določa smoter podeljevanja štipendij, njihovo zvrstnost in načine štipendiranja, upravičenost do kandidiranja zanje, razpisni in prijavni postopek, merila izbire, pritožbeni postopek ter ureja končne določbe.
3. člen
Smoter podeljevanja štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila je spodbujanje prevodne ustvarjalnosti, večje kakovosti prevodnih izdelkov in njihovih avtorjev ter individualne poklicne rasti prevajalcev. Nasledek podeljevanja je večja diferenciacija gmotnega nagrajevanja – v prid kakovostnega dela in kakovostnih prevodov.
4. člen
Štipendijska sredstva zagotovi Javna agencija za knjigo RS v skladu s Pravilnikom za izvajanje knjižničnega nadomestila in v višini, ki jo v skladu s slednjim določi za tekoče leto.
VRSTE IN ŠTEVILO ŠTIPENDIJ
5. člen
DSKP podeljuje 4 vrste štipendij, in sicer:
– DELOVNE štipendije v kategoriji »perspektivni prevajalec« in v kategoriji »uveljavljeni prevajalec/prevodoslovec«,
– REZIDENČNE štipendije,
– štipendijo vsakoletnemu DOBITNIKU NAGRADE RADOJKE VRANČIČ za mladega prevajalca in
– PREVAJALSKE PREMIJE kot štipendije za VRHUNSKE DOSEŽKE.
DSKP bo v letu 2014 glede na razpoložljiva sredstva predvidoma podelilo največ 6 delovnih štipendij v kategoriji »perspektivni prevajalec« in največ 15 delovnih štipendij v kategoriji »uveljavljeni prevajalec/prevodoslovec«, največ 5 rezidenčnih štipendij, 1 štipendijo dobitniku priznanja za mladega prevajalca in največ 3 prevajalske premije za vrhunske dosežke.
OPREDELITEV
6. člen
DELOVNA štipendija se podeljuje za zahtevne prevodne in prevodoslovne projekte, ki zahtevajo izjemen kompetentni, časovni in energetski vložek prevajalca, ki je svojo kompetenco že izpričal v prejšnjih prevodnih izdelkih in s tem dokazal, da je uveljavljena prevajalska osebnost, oziroma da se oblikuje v kakovostno prevajalsko pero. Poslanstvo te štipendije je zlasti podpora prevajalcem pri projektih, pri katerih so gmotno slabše nagrajeni, kakor bi glede na omenjeni delovni in kompetenčni učinek smeli biti. Posledično je delovna štipendija tudi spodbuda prevajalcem, da se lotevajo tudi najtrših prevodnih orehov.
Podeljuje se na podlagi predložene založniške pogodbe, datirane v obdobju od 1. 1. 2013 do datuma oddaje prijave na razpis, ali na podlagi predloženega prevoda, ki je izšel v obdobju od 1. 1. 2013 do datuma oddaje prijave na razpis.
Do kandidiranja za delovno štipendijo v kategoriji »perspektivni prevajalec« so upravičeni avtorji, katerih bibliografija obsega vsaj 2 samostojni prevodni monografiji s področja zahtevnega leposlovja ali humanistike, objavljeni v tiskani obliki, ali prevode zahtevnih leposlovnih in humanističnih besedil, objavljene v okviru monografij ali v referenčnih revijalnih izdajah, v skupnem obsegu vsaj 30 AP ali 1200 verzov.
REZIDENČNA štipendija se podeljuje kot podpora prevajalcem pri udeležbi na mednarodnih prevajalskih kolegijih, seminarjih, simpozijih in študijskih bivanjih, namenjenih temi prevajanja. Udeležba te vrste je precejšnja naložba v prevodno kompetenco, splošno vednost in razgledanost, je prvinski stik z jezikom, iz katerega prevajalec sloveni. Štipendija v pavšalu pokriva potne stroške in (delno) stroške bivanja v tujini. Podeljuje se za projekte, izpeljane v razpisnem letu.
ŠTIPENDIJA DOBITNIKU PRIZNANJA ZA MLADEGA PREVAJALCA je namenjena vsakoletnemu dobitniku tega priznanja kot spodbuda in nagrada za prevajalski dosežek.
PREVAJALSKA PREMIJA je namenjena vrhunskim prevodom zahtevnih del, ki v procesu nastajanja niso bili subvencionirani z drugimi štipendijami iz tega vira. Podeljuje se lahko za prevodna dela, izšla v obdobju od 1. 1. 2013 do datuma oddaje prijave na razpis. Prevajalske premije niso namenjene »perspektivnim prevajalcem«.
Delovno štipendijo, rezidenčno štipendijo in prevajalsko premijo podeli strokovna komisija za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila pri DSKP. Komisija je avtonomna pri svojem odločanju.
RAZPISNA MERILA
7. člen
Upravičenci do kandidiranja za štipendije, ki so predmet tega pravilnika, so prevajalci monografskih publikacij vseh leposlovnih in humanističnih zvrsti iz tujih jezikov v slovenščino in prevodoslovci. Upravičenost do kandidiranja ni pogojena s članstvom v DSKP.
8. člen
Pri prijavi za DELOVNO štipendijo mora prosilec komisiji za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila pri DSKP predložiti naslednjo dokumentacijo:
– prijavni list, ki je na voljo na spletni strani DSKP in v prostorih Društva;
– formular za delovno štipendijo, ki je na voljo na spletni strani DSKP in v prostorih Društva;
– formular z dopolnilnimi podatki (za nakazilo), ki je na voljo na spletni strani DSKP in v prostorih Društva;
– kopijo podpisane založniške pogodbe;
– objavljeni delovni projekt – prevod, če je delo že izšlo (1 izvod);
– izjavo zavarovanca za opravljanje dela na podlagi drugega pravnega razmerja;
– dokazilo o vključenosti v zavarovanje.
Pri prijavi za REZIDENČNO štipendijo mora prosilec komisiji za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila pri DSKP predložiti naslednjo dokumentacijo:
– prijavni list, ki je na voljo na spletni strani DSKP in v prostorih Društva;
– formular za rezidenčno štipendijo, ki je na voljo na spletni strani DSKP in v prostorih Društva;
– formular z dopolnilnimi podatki (za nakazilo), ki je na voljo na spletni strani DSKP in v prostorih Društva;
– kopijo podpisane založniške pogodbe oziroma sinopsis referata oziroma zasnovo za znanstveno delo s področja prevajalstva ali prevodoslovja (eno od omenjenega obvezno);
– potrdilo rezidenčne hiše ali organizatorja prevajalskega oziroma prevodoslovnega dogodka v razpisnem letu (dokazilo o povabljenosti kandidata in o eventualni štipendiji, ki mu jo hiša oziroma organizator podeljuje; potrdilo je mogoče predložiti tudi naknadno, najpozneje po končanem bivanju v rezidenčni hiši; če kandidat oziroma hiša rezidenčno bivanje odpove, mora kandidat štipendijo vrniti);
– izjavo zavarovanca za opravljanje dela na podlagi drugega pravnega razmerja;
– dokazilo o vključenosti v zavarovanje.
Pri prijavi za PREMIJO ZA VRHUNSKE DOSEŽKE mora prosilec komisiji za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila pri DSKP predložiti naslednjo dokumentacijo:
– prijavni list, ki je na voljo na spletni strani DSKP in v prostorih Društva;
– formular za premijo za vrhunske dosežke, ki je na voljo na spletni strani DSKP in v prostorih Društva;
– formular z dopolnilnimi podatki (za nakazilo), ki je na voljo na spletni strani DSKP in v prostorih Društva;
– primerek izdanega prevoda (en izvod);
– izvirnik (en izvod);
– izjavo zavarovanca za opravljanje dela na podlagi drugega pravnega razmerja;
– dokazilo o vključenosti v zavarovanje.
ŠTIPENDIJO DOBITNIKU PRIZNANJA ZA MLADEGA PREVAJALCA (nagrade Radojke Vrančič) podeljuje Društvo slovenskih književnih prevajalcev kot spodbudo in nagrado vsakoletnemu nagrajencu.
VIŠINA ŠTIPENDIJ
9. člen
DELOVNA štipendija se podeljuje v višini do 3.000 EUR. Višina štipendije je po presoji komisije za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila odvisna od tehtnosti predloženih elementov prijave, še posebej od zahtevnosti in obsežnosti prevodnega projekta.
REZIDENČNA štipendija se podeljuje v obliki pavšala za potne stroške, ki znaša do 1.000 EUR, k čemur se prišteje še do 1.000 EUR za stroške bivanja (če ima prosilec štipendijo rezidenčne hiše v tujini) oziroma do 1.500 EUR za stroške bivanja (če prosilec nima štipendije rezidenčne hiše v tujini) v razpisnem letu. Če se prosilec udeležuje projekta oziroma dogodka, katerega trajanje je krajše od 1 meseca, se mu dodatek za stroške bivanja ustrezno zmanjša (3 dnevi ustrezajo vrednosti 50 EUR).
ŠTIPENDIJA DOBITNIKU NAGRADE RADOJKE VRANČIČ za mladega prevajalca znaša 1.000 EUR.
PREMIJA za VRHUNSKE DOSEŽKE se kot zadoščenje za vrhunski dosežek podeljuje v višini do 4.000 EUR. Komisija za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila bo pri določitvi vsote primarno upoštevala kakovost prevodnega dosežka, vsestransko zahtevnost in poslanstvo prevedenega dela ter njegov obseg.
Vsi navedeni zneski so BRUTO zneski. V primeru, da avtor nima statusa samozaposlene osebe, bruto znesek vsebuje obvezne prispevke za PIZ in ZZ.
Število in višina štipendij sta odvisna od vsakokratne višine sklada oziroma dodeljenih sredstev, pa tudi od števila, vrste in kakovosti prijav.
DOPUSTNA FREKVENCA IN VZAJEMNOST DODELJEVANJA
10. člen
Za DELOVNO štipendijo se lahko prosilec poteguje vsako drugo leto.
Za REZIDENČNO štipendijo se lahko prosilec poteguje vsako leto, vendar v istem letu ni upravičen do kakšne druge štipendije iz tega naslova.
Za PREMIJO ZA VRHUNSKE DOSEŽKE se lahko prosilec poteguje vsako tretje leto.
Prosilec, ki je v letu poprej dobil delovno štipendijo, se v razpisnem letu ne more potegovati za premijo za vrhunske dosežke.
Prosilec, ki je v letu poprej dobil premijo za vrhunske dosežke, se v razpisnem letu ne more potegovati za delovno štipendijo.
Prosilec se lahko v razpisnem letu poteguje samo za eno od razpisanih štipendij in samo z enim prevodnim projektom.
11. člen
Knjižnično nadomestilo, ki ga iz naslova številčnosti izposoj svojih prevodov prejme prevajalec (v skladu s Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila), ni ovira za njegovo kandidaturo za katero od štipendij, ki so predmet tega pravilnika. Vendar se takemu prosilcu eventualno odobrena štipendija zmanjša za tisti del prejetega knjižničnega nadomestila, ki presega 400 EUR.
12. člen
Na podlagi štipendijskega fonda DSKP razpiše DELOVNE in REZIDENČNE štipendije ter PREMIJE za VRHUNSKE DOSEŽKE. Dokončno število posamičnih štipendij in razmerje med njimi določi komisija za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila.
RAZPISNI POSTOPEK
13. člen
Štipendije podeljuje DSKP enkrat v letu na podlagi razpisa, ki je v prvi polovici tekočega leta objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani DSKP. Podeljevanje štipendij je v pogojni odvisnosti od dotoka sredstev iz vira, omenjenega v členu 4.
14. člen
Razpisna dokumentacija zajema vsa relevantna dejstva, ki izhajajo iz tega pravilnika. Elementi razpisa opredeljujejo tudi vrste štipendij, za katere je mogoče kandidirati.
15. člen
Kandidati imajo za prijave na voljo 30-dnevni prijavni rok, ki začne teči s prvim dnem razpisa.
16. člen
Razpoložljivi fond za štipendije je vsota, ki jo v skladu s Pravilnikom za izvajanje knjižničnega nadomestila DSKP dodeli Javna agencija za knjigo RS. Ta vsota je zmanjšana za režijske stroške, ki zajemajo računovodska in administrativna dela, delo komisije, stroške razpisa in upravljanja projekta, in znašajo odstotek sredstev, ki ga vsako leto določi Javna agencija za knjigo; v letu 2014 je to 15 %.
17. člen
Postopek v zvezi s podeljevanjem štipendij vodi petčlanska komisija za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila, ki jo imenuje Upravni odbor DSKP in je sestavljena iz uveljavljenih prevajalcev praktikov, teoretikov prevodoslovcev in/ali literarnih teoretikov/zgodovinarjev in/ali literarnih praktikov. Mandat člana komisije je 1 leto. Član komisije je lahko ponovno izvoljen. Komisija na prvi seji v svojem sestavu izvoli svojega predsednika. Vsaj en član komisije ne sme biti član DSKP.
IZBIRA ŠTIPENDISTOV
18. člen
Komisija za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila upošteva izključno in samo popolne vloge. Komisija nepopolnih vlog ne bo obravnavala.
19. člen
Po izteku roka za prijavo komisija za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila odpre prijave in pregleda vloge. Popolne prijave vrednoti v skladu z merili in kriteriji (gl. člen 21 tega Pravilnika). Prispele vloge ocenjuje po posameznih segmentih na vnaprej pripravljenem obrazcu. Komisija s posebnim sklepom ugotovi, katerim od kandidatov se dodeli štipendija, in po izteku pritožbenih postopkov določi tudi njeno višino.
Če kandidat, ki mu je bila dodeljena štipendija, štipendijo najprej sprejme, a si naknadno – tj. po tem, ko so bila sredstva že porazdeljena – premisli, se pri frekvenci dodeljevanja kljub temu šteje, da jo je prejel, saj sredstev ni več mogoče prerazporediti v skladu z novonastalim položajem.
Če kandidat, ki mu je bila dodeljena rezidenčna štipendija, te v razpisnem letu iz kakršnega koli razloga ne more izkoristiti, jo vrne DSKP, ki jo prenese v sklad za naslednje leto.
20. člen
Komisija pri vrednotenju postopa v skladu z merili za ocenjevanje kandidatur, ki temeljijo na zahtevah (nanizanih v členih 7 in 8). Ta merila obsegajo naslednje kategorije, ovrednotene v naslednjih točkovnih razponih:
– bibliografija prevedenih in objavljenih del se točkuje v vrednostih od 1 do 10 točk;
– priznanja in nagrade se točkujejo po naslednjem pravilu:
– Sovretova in Prešernova nagrada: 3 točke;
– nacionalna nagrada druge države in nagrada Prešernovega sklada: 2 točki;
– manjše nagrade in premije doma ali na tujem (vključno s priznanjem za mladega prevajalca): 1 točka;
– druge prevajalske štipendije in prevodoslovna izobraževalna bivanja v tujini (v trajanju najmanj enega meseca na posamično štipendijo oziroma bivanje): 1 točka na enoto (maksimum so 3 točke);
– prevajalski/prevodoslovni projekt kot osnova za kandidaturo se točkuje v vrednostih od 1 do 10 točk; pri tem se upošteva težavnost izvirnika, vloga prevoda v ciljni slovenski kulturi, obseg prevoda, s tem da mora projekt doseči najmanj 5 točk, da je kandidat upravičen do štipendije;
– format kandidata: pri tem se upošteva širša veljava kandidata v prevajalstvu; razpoložljive točke od 1 do 5;
– kakovost prevodnega izdelka (samo pri premijah za vrhunske dosežke); točkuje se v razponu od 1 do 10 točk, s tem da mora kandidat doseči najmanj 5 točk, da je upravičen do štipendije.
Minimalno število doseženih točk za dodelitev delovne ali rezidenčne štipendije je 13.
Minimalno število doseženih točk za dodelitev premije za vrhunske dosežke je 20.
21. člen
Rezultate razpisa oziroma sklepe komisija predloži v potrditev Upravnemu odboru Društva. Pri glasovanju ne morejo sodelovati tisti člani UO DSKP, ki so v tekočem letu kandidirali za štipendijo. O rezultatih razpisa vse prosilce obvesti predsednik komisije za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila.
22. člen
Člani komisije za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila v času svojega članstva v komisiji sami ne morejo kandidirati na razpisu.
PRITOŽBENI POSTOPEK
23. člen
Pritožba na odločitev oziroma sklep komisije je mogoča v osmih dneh po prejemu obvestila o rezultatih razpisa. Pritožba je mogoča na zavrnitev vloge ali na domnevno proceduralno napako oziroma na napako pri tehnični izvedbi postopka ter tudi na vsebinsko oceno kandidature oziroma na nedodelitev štipendije iz vsebinskih razlogov.
24. člen
Pritožbe obravnava Upravni odbor DSKP na posebni seji, na katero kot poročevalce povabi tudi člane komisije. Če Upravni odbor presodi, da je pritožba upravičena, ji ugodi, sicer pritožbo zavrne. Komisija obvesti kandidate o dokončno odobreni oziroma DOKONČNO zavrnjeni pritožbi.
25. člen
V primeru ugoditve pritožbi Upravni odbor DSKP naloži komisiji, da spremeni sklep in to upošteva pri končni delitvi sredstev za štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2013.
KONČNE DOLOČBE
26. člen
Postopke, ki so predmet tega pravilnika, vodita komisija za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila in Upravni odbor DSKP. Upravni odbor o izvedbi razpisa poroča občnemu zboru DSKP.
27. člen
Ta pravilnik je javno dosegljiva listina in je začel veljati, ko sta ga potrdila Upravni odbor DSKP in Javna agencija za knjigo RS, velja pa za nedoločen čas. O morebitnih popravkih in dopolnitvah njegovih določb enkrat na leto v koordinaciji z Javno agencijo za knjigo RS sklepa Upravni odbor DSKP.
Ljubljana, dne 13. februarja 2014
mag. Dušanka Zabukovec l.r.
Predsednica UO DSKP