Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1013. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kostanjevica na Krki, stran 3010.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 28/06, 49/06, 66/06, 70/08, 108/09, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10, 40/12), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 43/11, 21/13), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12) 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 in 57/11) ter 16. in 85. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 22. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kostanjevica na Krki
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 34/10 in 83/12) zaradi spremembe zakonodaje, in sicer nove Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12).
2. člen
Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kostanjevica na Krki se izraz »smetarina« nadomesti z izrazom »storitve zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov«.
3. člen
V 5. členu se sedma alinea na novo glasi:
»– voditi podatkovno bazo za obračun storitve zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov;«.
4. člen
V 8. členu se (3) točka na novo glasi:
»(3) Občasna uporaba oziroma začasni izostanek uporabe objekta, v zvezi s katerim se povzročitelju obračunava storitev zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, zavezanca ne odvezuje plačila te storitve. Pojem občasne uporabe oziroma začasnega izostanka se podrobneje definira v pravilniku iz 4. člena tega odloka.«
5. člen
V 29. členu se (3) točka na novo glasi:
»(3) Financiranje javne službe se zagotavlja:
a) iz plačil uporabnikov storitev javne službe, to je:
– plačil za izvajanje posebnih storitev;
– storitve zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, ki jo plačujejo drugi povzročitelji;
– pristojbine za neposredno odlaganje odpadkov na odlagališču,«
6. člen
V 31. členu se (1) točka na novo glasi:
»(1) Storitev zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov ter plačila za izvajanje posebnih storitev predstavljajo prihodek, ki ga za ravnanje z odpadki zagotavlja javna služba, plačujejo pa povzročitelji.«
7. člen
32. člen se na novo glasi:
»(1) Storitev zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov plačujejo vsi povzročitelji odpadkov, ki nimajo statusa pogodbenega povzročitelja (drugi povzročitelji). Ta storitev se zaračunava in plačuje mesečno.
(2) Izračun višine storitve zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov je natančno predstavljen v Elaboratu o oblikovanju cene izvajanja storitve javne službe in je usklajena z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12).
(3) Storitev zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov so na podlagi obveznosti, določene z zakonom in tem odlokom, dolžni plačevati vsi povzročitelji, ki so po tem odloku dolžni zbirati odpadke, ne glede na to, ali odpadke odlagajo ali ne in ne glede na vrsto oziroma način odvoza odpadkov, razen pogodbenih povzročiteljev in primerov iz četrtega odstavka 8. člena tega odloka.
(4) Obveznost plačevanja storitve zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov nastane za povzročitelja z dnem začetka izvajanja odvoza odpadkov na njegovem območju oziroma z dnem, ko povzročitelj na takšnem območju pridobi v last, posest, uporabo, najem ali upravljanje objekt, prostor ali površino.
(5) Kolikor povzročitelj ne ločuje odpadkov ali drugače ravna v nasprotju z navodili za odlaganje ga je izvajalec dolžan na to na primeren način pisno opozoriti (npr. opozorilo na posodi). Če povzročitelj tudi po pridobitvi opozorila ne upošteva navodil za odlaganje, mu lahko izvajalec, ne glede na druge določbe tega odloka, v okviru storitve zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, zaračuna dodatne stroške zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov.
(6) Kolikor se povzročitelj in izvajalec dogovorita o storitvi, ki presega vsebino javne službe, ki je predpisana s tem odlokom (npr. odvoz iz zbirnega mesta, namesto iz odjemnega …), je plačilo povzročitelja v tem delu prihodek javne službe.«
8. člen
V 33. členu se (2) in (3) točka na novo glasita:
»(2) Povzročitelj je dolžan najkasneje v petih dneh po nastanku pisno obvestiti izvajalca o vsaki spremembi podatkov, ki vplivajo na obračun storitve zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov.
(3) V primeru, ko se ugotovi, da je povzročitelj izvajalca oškodoval s posredovanjem netočne oziroma lažne spremembe podatkov iz prejšnjega odstavka ali če mu ustreznih podatkov ni posredoval oziroma ni pravočasno posredoval, lahko izvajalec povzročitelju zaračuna razliko med zaračunano in dejansko višino storitve zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, ki bi mu jo zaračunal, če bi povzročitelj posredoval pravilne podatke ali bi mu jih posredoval pravočasno, z zakonitimi zamudnimi obrestmi od prvega dne obračuna po nepravilnih oziroma lažnih podatkih.«
9. člen
V 38. členu se 9 točka (1) na novo glasi:
»9. ne obvesti izvajalca v petih dneh po nastanku o spremembi, ki vpliva na izračun storitve zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov (drugi odstavek 33. člena) ali mu posreduje nepravilen datum ali da drugačne napačne podatke (tretji odstavek 33. člena).«
10. člen
Vsa ostala določila Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 34/10) ostajajo nespremenjena in še naprej v veljavi, z dnem uveljavitve tega odloka pa prenehajo veljati določbe Odloka o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 83/12).
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2014-3(140)
Kostanjevica na Krki, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.