Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

Št. 4110-21/2013/12 Ob-2139/14 , Stran 1100
Št. 4110-21/2013/12 Ob-2139/14
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 ZDU-1G) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo gradbenega žerjava
1. Ime in sedež upravljavca/organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb: premičnina, gradbeni žerjav, proizvajalec Metalna Maribor, tip LM 185 HC, tov./ser. številka 9502, inventarna številka 12711370013, leto izdelave 1987. Sestavni del gradbenega žerjava je tudi žerjavna proga s tirnicami in betonske uteži. Predmet prodaje je gradbeni žerjav z vsemi sestavnimi deli kot celota. 3. Izhodiščna cena in varščina Izhodiščna cena za premičnino je ocenjena vrednost in znaša 8.400,00 EUR. Premičnina je ocenjena po tržni odpadni vrednosti. Pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju ponudb je plačana varščina, ki znaša 10 % izklicne cene (840,00 EUR) in se plača na račun Ministrstva za zdravje št. 0110 0630 0109 972, z obveznim sklicem št. 11 27111-72036-43400. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino, neizbranemu pa vrnjena brezobrestno v roku 15 dni na njihov transakcijski račun, ki je naveden na obrazcu ponudbe. Premičnina se prodaja po načelu videno–kupljeno. 4. Način oddaje ponudbe: vsak zainteresirani posameznik lahko odda samo eno ponudbo. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale pogoje in katerih cene bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene. Ponudbe je potrebno predložiti v zaprtih kuvertah in na predpisanem obrazcu najkasneje do 7. 5. 2014 do 12. ure, na naslov Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba št. 4110-21/2013«. 5. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 5. 2014 ob 10. uri, na naslovu organizatorja. Veljavnost oddanih ponudb je do 8. 7. 2014. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najvišja ponujena cena. Premičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku. Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb bo prodajalec z najugodnejšimi ponudniki opravil dodatna pogajanja. Ponudniki – pravne osebe, ki bodo prisotne na javnem odpiranju ponudb morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju. Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom. Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek ustavi, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 6. Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe Do določenega roka je potrebno priložiti: – izpolnjen in podpisan obrazec »ponudba«, – potrdilo o plačani varščini. 7. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine: z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba. Kupec mora podpisati pogodbo v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Rok za plačilo kupnine je v 8 dneh po sklenitvi pogodbe na račun Ministrstva za zdravje, št. 0110 0630 0109 972, sklic št. 11 27111-72036-43400. Plačilo kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 8. Prevzem in odstranitev predmeta prodaje: prevzem premičnine je možen šele po predložitvi dokazila o plačilu kupnine. Kupec mora premičnino prevzeti in odstraniti z mesta deponije MORS Logatec, Center vojnih veteranov Slovenije, najkasneje v 15 dneh od plačila kupnine, v nasprotnem primeru se šteje, da je v zamudi s prevzemom in sam nosi stroške, povezane s hrambo premičnine. Stroške prevzema nosi kupec. 9. Razpisna dokumentacija je dostopna na prodajalčevi spletni strani: http://www.mz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/objave_in_pozivi/. Ogled je možen po predhodnem dogovoru. Vse informacije v zvezi s prodajo se lahko dobijo na Ministstrstvu za zdravje, Štefanova 5, 1000 ljubljana. Kontaktne osebe so dosegljive na tel. 01/478-69-61, 01/478-69-76, vsak ponedeljek, sredo in petek, med 9. in 11. uro.
Ministrstvo za zdravje