Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1040. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Rečica ob Savinji, stran 3032.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10 in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 30. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Rečica ob Savinji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S Pravilnikom o sofinanciranju malih čistilnih naprav v Občini Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Pravilnik) se določajo namen, upravičenci, višina subvencij, način, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za naložbo v male komunalne čistilne naprave (v nadaljevanju: MKČN) za objekte na območju Občine Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Občina) ter nadzor.
2. člen
(1) Sredstva za sofinanciranje nakupa MKČN se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihova višina je določena z Odlokom o proračunu Občine za tekoče leto.
(2) Sredstva se dodeljujejo na osnovi razpisa, ki ga Občina objavi vsako leto po sprejetju proračuna. Sredstva se dodeljujejo upravičencem kot nepovratna sredstva v obliki subvencij.
II. NAMEN
3. člen
Namen dodeljevanja proračunskih sredstev za nakup MKČN je pospešiti izvedbo sistemov za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki zagotavljajo zaščito okolja v skladu z veljavnimi okoljskimi standardi, na območjih, ki niso opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem oziroma niso predvidena za opremo z javnim kanalizacijskim omrežjem.
III. UPRAVIČENCI
4. člen
(1) Sofinancira se naložba v MKČN za stanovanjske objekte, počitniške hiše in poslovne objekte na tistih območjih Občine, kjer ni možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje ter na območjih, na katerih, skladno z občinskim programom odvajanja in čiščenja komunalne, odpadne in padavinske vode, ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.
(2) Upravičenci so lastniki, solastniki ali skupni lastniki objektov iz prejšnjega člena, ki izpolnjujejo pogoje po tem Pravilniku, če je MKČN zgrajena na njihovem zemljišču ali imajo za zemljišče, na katerem je zgrajena MKČN, služnostno ali stavbno pravico.
(3) V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov, je upravičenec do sredstev sofinanciranja tisti, ki ga investitorji določijo s posebno pogodbo o medsebojnih razmerjih, s katero morajo zagotoviti tudi pogoje za delovanje MKČN. Pogodbeno razmerje sklenejo tudi pri gradnji skupnih kanalizacijskih priključkov.
(4) Seznam območij, na katerih je možno sofinanciranje, je sestavni del razpisa.
(5) Upravičenec lahko pridobi sredstva za sofinanciranje MKČN iz proračuna Občine le enkrat. Do sredstev ni upravičen tudi v primeru, ko kje drugje dobi javna sredstva.
(6) Do subvencij niso upravičeni lastniki objektov, ki so zgrajeni nelegalno.
IV. VIŠINA SREDSTEV
5. člen
Občina sofinancira naložbo v MKČN, kot sledi:
– za MKČN do vključno 6 populacijskih enot (v nadaljevanju PE) v pavšalnem znesku 1000,00 EUR,
– za MKČN nad 6 PE v pavšalnem znesku 1000,00 EUR in dodatno še za vsak 1 PE nad 6 PE po 100 EUR.
V. NAČIN DODELITVE SREDSTEV
6. člen
(1) Sredstva za sofinanciranje MKČN se dodeljujejo po postopku, določenim s Pravilnikom in javnim razpisom.
(2) Javni razpis se objavi na spletni strani Občine in na občinski oglasni deski, obvestilo o tem pa v Savinjskih novicah.
(3) Besedilo javnega razpisa z razpisno dokumentacijo, datumom objave javnega razpisa in razpisnim rokom določi župan s sklepom, na predlog občinske uprave. Potrdi ga Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe.
(4) Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
7. člen
(1) Komisijo iz četrtega odstavka prejšnjega člena sestavljajo predsednik in dva člana: predstavnik občinske uprave, predstavnik Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe in predstavnik pooblaščenega izvajalca gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Predsednik sklicuje in vodi seje komisije. Namestnik predsednika, ki ga določi predsednik, opravlja funkcijo predsednika v času odsotnosti predsednika.
(2) Mandat komisije je vezan na mandat župana. Župan lahko člane komisije razreši pred iztekom mandata in imenuje nove.
(3) Komisija je sklepčna, če sta na seji prisotna vsaj dva člana. Odločitve sprejema z večino glasov članov komisije. Komisija lahko sprejme poslovnik o svojem delu.
(4) Naloge komisije so:
– odpiranje prispelih vlog na javni razpis,
– ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti vlog,
– ugotavljanje ustreznosti vlog v skladu z merili iz tega Pravilnika,
– reševanje strokovnih vprašanj, ki se pojavijo v postopku dodeljevanja sredstev.
(5) Komisija vloge odpira po vrstnem redu prejema, najkasneje v roku 15 dni od poteka roka za vložitev vlog.
(6) Če Komisija ugotovi, da pravočasna in v skladu z določbami Pravilnika oddana vloga katerega od vlagateljev ni popolna, predlaga občinski upravi, da vlagatelja o tem obvesti in pozove, da jo v roku 8 dni ustrezno dopolni. V primeru, da vloga po pozivu ni dopolnjena, ali ni dopolnjena v postavljenem roku, se vloga zavrže.
(7) Komisija pripravi predlog upravičencev po vrstnem redu prispetja vlog. V primeru, da se vloga odda na pošti priporočeno, se kot čas prispetja vloge na Občino šteje čas oddaje vloge na pošti. Predlog se pripravi v roku najkasneje 15 dni od prve obravnave vlog.
8. člen
(1) Administrativno-tehnično pomoč pri delu komisije nudi občinska uprava, ki opravlja potrebne naloge, da se izvede postopek dodeljevanja sredstev, zlasti pa:
– pripravi predlog javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– zagotovi objavo javnega razpisa v skladu s tem Pravilnikom,
– zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
– piše zapisnike sej komisije,
– izdaja ustrezne upravne akte.
(2) V zapisniku iz četrte alineje prejšnjega odstavka se navede:
– podatke o vlagatelju,
– opise morebitnih pomanjkljivosti vlog,
– ugotovitve glede ustreznosti vlog.
(3) Osebo iz vrst občinske uprave za pomoč komisiji imenuje župan.
9. člen
(1) Javni razpis mora vsebovati:
– ime oziroma naziv in sedež Občine;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– namene, za katere se dodeljujejo subvencije;
– predmet javnega razpisa;
– območja, na katerih je možno sofinanciranje;
– upravičence;
– pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati vlagatelji in pogoje za porabo sredstev;
– upravičene stroške;
– višino sredstev, ki so na razpolago;
– določbe v zvezi z razpisno dokumentacijo;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev in naslovnika in način oddaje vloge;
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev;
– rok, v katerem bodo potencialni upravičenci obveščeni o izidu javnega razpisa.
(2) Vlagatelji, ki na osnovi razpisa kandidirajo za proračunska sredstva, morajo zahtevano dokumentacijo, skladno s pogoji v razpisu, poslati v zaprti kuverti na naslov: »Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji«, s pripisom: »Za razpis – sofinanciranje MKČN«.
(3) V primeru, da bo prijavljenih potreb po sofinanciranju več, kot bo razpoložljivih sredstev, bodo sredstva odobrena do porabe, glede na vrstni red prejema vlog.
10. člen
(1) O dodelitvi sredstev vlagateljem po tem Pravilniku odloča direktor občinske uprave z odločbo, na predlog komisije, najkasneje v roku 15 dni od dne, ko komisija pripravi predlog dodelitve proračunskih sredstev.
(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo na Občino v roku 8 dni od prejema odločbe. O pritožbi odloča župan. Njegova odločitev je dokončna.
(3) Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem do subvencije se uredijo s pogodbo.
11. člen
(1) Pogodba iz prejšnjega člena mora vsebovati:
– navedbo podatkov Občine in podatke o upravičencu,
– rok za dokončanje naložbe,
– višino odobrenih sredstev,
– upravičene stroške iz naslova sofinanciranja,
– rok, način ter pogoje za nakazilo sredstev,
– obveznost upravičenca,
– način nadzora nad izvedbo naložbe,
– razloge za vračilo dodeljenih sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti,
– obveznost hranjenja dokumentacije tri leta.
(2) Upravičenec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 15 dni od vročitve pisnega predloga pogodbe in poziva za podpis pogodbe.
(3) Če upravičenec ne vrne podpisane pogodbe Občini v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je odstopil od pogodbe in umaknil prijavo na razpis.
12. člen
(1) Občina bo sredstva za sofinanciranje naložb nakazala na transakcijski račun upravičenca na podlagi zahtevka za izplačilo dodeljenih sredstev, ki mora vsebovati:
– poročilo o tehničnem pregledu MKČN,
– dokazilo o nakupu MKČN, iz katerega mora biti razvidna cena, vrsta in tip čistilne naprave ter podatek, da je nakup opravil upravičenec,
– dokazilo o plačanih stroških nakupa in vgradnje.
(2) Upravičenec izgubi pravico do dodeljenih sredstev, če v roku, določenemu v pogodbi, ne realizira predmeta, za katerega so mu bila z odločbo dodeljena sredstva.
VI. POGOJI
13. člen
(1) MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07). Čiščenje komunalne vode v MKČN mora biti skladno z določili 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07), glede ustreznosti čiščenja v MKČN.
(2) Lokacija MKČN mora biti dostopna za vozila, s katerimi se vrši praznjenje in odvoz vsebine MKČN.
(3) Vlagatelj mora imeti z izvajalcem gospodarske javne službe sklenjeno pogodbo o praznjenju in odvozu vsebine MKČN.
(4) Vlagatelj mora imeti poravnane vse obveznosti do Občine.
VII. MERILA
14. člen
Za pravočasne, popolne in vsebinsko ustrezne vloge se sredstva dodeljujejo po vrstnem redu prispetja, do porabe sredstev.
VIII. NADZOR
15. člen
(1) Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena. Če se ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug namen, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je prejemnik dolžan vrniti že prejeta dodeljena sredstva v enkratnem znesku, skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
(2) Nadzor nad izvajanjem namenske porabe sredstev, skladno z javnim razpisom, izvajata občinska uprava in Nadzorni odbor občine.
16. člen
Določbe tega Pravilnika se uporabljajo tudi za sofinanciranje MKČN, vgrajenih do leta 2013, za katere morajo vlagatelji oddati vloge najkasneje do roka, ki bo objavljen v razpisu na osnovi tega Pravilnika.
17. člen
Ta Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2014-3
Rečica ob Savinji, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.