Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

1047. Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2013, stran 3038.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4 – Uradni list RS, št. 11/11) in 15. ter 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je občinski svet na 26. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Straža za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Straža za leto 2013.
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2013 obsega:
-------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki             4.520.719 EUR
II.   Skupaj odhodki             4.354.098 EUR
III.  Proračunski presežek           166.620 EUR
-------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.   Prejeta vračila danih posojil in
    prodaja kapitalskih deležev           0 EUR
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev                     0 EUR
VI.   Prejeta minus dana posojila in
    sprememba kapitalskih deležev          0 EUR
-------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.  Zadolževanje                  0 EUR
VIII.  Odplačilo dolga                 0 EUR
IX.   Sprememba stanja sredstev na računu    166.620 EUR
X.   Neto zadolževanje                0 EUR
XI.   Neto financiranje            –166.620 EUR
    Stanje sredstev na računih na dan 31.
    12. 2012                 12.025 EUR.
-------------------------------------------------------------
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenija.
Št. 41000-3/2014-2
Straža, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.