Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2014 z dne 11. 4. 2014

Kazalo

Št. 6034-29/2014/1 Ob-2184/14 , Stran 1063
Št. 6034-29/2014/1 Ob-2184/14
Za izvrševanje 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) ter v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A), Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Pravilnikom o sofinanciranju šolskih tekmovanj (Uradni list RS, št. 31/08) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje šolskih tekmovanj v šolskem letu 2013/2014
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa za sofinanciranje šolskih tekmovanj v šolskem letu 2013/2014 (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje organizacije in izvedbe državnih tekmovanj iz znanja, drugih državnih tekmovanj ter udeležbe na evropskih in svetovnih mednarodnih tekmovanjih ter olimpijadah za učence, dijake in študente višjih strokovnih šol v šolskem letu 2013/2014 (od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014). Predmet javnega razpisa je sofinanciranje: a.) organizacije in izvedbe državnih tekmovanj s področja znanstvene discipline oziroma več znanstvenih disciplin, ki so povezane z učnimi načrti oziroma s katalogi znanj iz naslednjih predmetov oziroma predmetnih področij: slovenščina ali italijanščina ali madžarščina, tuji jeziki, zgodovina, geografija, matematika, fizika, tehnika, tehnologija, računalništvo, logika, kemija, biologija (v nadaljevanju: državna tekmovanja iz znanja); b.) organizacije in izvedbe drugih državnih tekmovanj iz naslednjih področij: – kultura, kulturna in naravna dediščina, – umetnost, – trajnostni razvoj oziroma vseživljenjsko učenje, – poklicno in strokovno izobraževanje, zlasti s področja deficitarnih poklicev (v nadaljevanju: druga državna tekmovanja); c.) udeležbe na evropskih ali svetovnih mednarodnih tekmovanjih ali olimpijadah, po predhodno izvedenem izboru na državni ravni (v nadaljevanju: mednarodna tekmovanja). Predmet javnega razpisa niso tekmovanja iz športa. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na javnem razpisu lahko kandidirajo vsi tisti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje za organizacijo in izvedbo tekmovanja za posamezno tekmovalno področje ter stopnjo tekmovanja glede na tekmovalno gradivo, ali tisti, ki izpolnjujejo pogoje za udeležbo na mednarodnem tekmovanju (v nadaljevanju: prijavitelj): a.) Prijavitelji morajo sami organizirati in izvesti posamezno tekmovanje ter stopnjo tekmovanja. Če pri organizaciji in izvedbi tekmovanja sodeluje še kakšen drug organizator, ki ni prijavitelj, mora prijavitelj v prijavi na javni razpis to zapisati in natančno opredeliti vlogo drugega organizatorja. Prijavitelj je neposredno odgovoren za izbiro in dejanja drugih organizatorjev pri organizaciji in izvedbi posameznega tekmovanja ter stopnje tekmovanja. Sredstva iz javnega razpisa pridobi le prijavitelj, ki je odgovoren za njihovo namensko porabo. b.) Prijavitelj lahko kandidira na javnem razpisu, če ima določena pravila o organizaciji in izvedbi tekmovanja, ki morajo biti javno objavljena na spletni strani prijavitelja, v sredstvih javnega obveščanja ali na drug ustrezen način. Določbe pravil iz prejšnjega stavka morajo urejati: – splošni del tekmovanja (kjer je navedena vsebina, cilj in opredelitev tekmovanja), – razpis tekmovanja, – organizacijo tekmovanja (kjer je navedena organizacija vodenja tekmovanja in priprava nalog), – priznanja in nagrade (kriteriji za podeljevanje, vrsta in število), – postopek razglasitve rezultatov tekmovanja ter podelitev priznanj in nagrad, – postopek za reševanje ugovorov na vrednotenje izdelkov in izvedbo tekmovanja in – financiranje tekmovanja. c.) Prijavitelj poda prijavo (obrazec A), ki mora biti napisana čitljivo, v slovenskem jeziku, predložena na ustreznih obrazcih in opremljena s podpisi ter žigi prijavitelja. Prijavi mora priložiti naslednje priloge: – kopijo razpisa tekmovanja, ki ga je objavil organizator za šolsko leto 2013/2014 in – pravila o organizaciji in izvedbi tekmovanja. d.) Prijavitelj mora zagotoviti sredstva za organizacijo oziroma izvedbo tekmovanja tudi iz drugih virov, ki bodo skupaj s predvidenim deležem sofinanciranja po tem javnem razpisu zadoščala za izvedbo celotnega tekmovanja. e.) Prijavitelj lahko prijavi državno tekmovanje iz znanja, če se le-to zaključi najkasneje do konca meseca aprila 2014, ali drugo državno tekmovanje oziroma mednarodno tekmovanje, če je le-to zaključeno najkasneje do konca meseca avgusta 2014. f.) Prijavitelj lahko prijavi državno tekmovanje iz znanja ali drugo državno tekmovanje, če organizira najmanj dve stopnji tega tekmovanja (na državno stopnjo tekmovanja se lahko uvrstijo tekmovalci le na podlagi rezultata na predhodni stopnji tekmovanja). g.) Prijavitelj se lahko prijavi, če je izpolnil vse svoje obveznosti kot pogodbena stranka ministrstva na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje šolskih tekmovanj v letu 2012/13. To ne velja za prijavitelje, ki niso bili pogodbena stranka iz tu omenjenega razpisa. h.) Prijavitelj lahko prijavi več različnih tekmovanj, vendar vsako tekmovanje na svojem obrazcu, v posamezni zaprti kuverti. Mednarodno tekmovanje se šteje kot samostojno tekmovanje. i.) Prijavitelj mora na podlagi predhodno izražene želje šole zagotoviti prevod tekmovalnih nalog na področju italijanske narodne skupnosti. 4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 185.000,00 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije za leto 2014, in sicer iz ukrepa 3311-11-0004 Izvajanje osnovnošolskih programov/3311-11-0025 Podporne aktivnosti, proračunske postavke: 709810-Tekmovanja učencev in dijakov/716710-­Mednarodna dejavnost; konta: 4133-tekoči transferi v javne zavode/4102-subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom/4120-tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Skrbnik proračunske postavke 709810 je Boris Zupančič, skrbnik proračunske postavke 716710 je mag. Darka Tea Glažar. Vrednost sofinanciranja po proračunskih postavkah (v nadaljevanju: PP) je naslednja: – 165.000,00 EUR s PP 709810 – Tekmovanja učencev in dijakov ter – 20.000,00 EUR s PP 716710 – Mednarodna dejavnost. Sredstva javnega razpisa so razdeljena po naslednjih področjih: a.) 92.400,00 EUR za sofinanciranje organizacije in izvedbe državnih tekmovanj iz znanja (PP 709810), b.) 72.600,00 EUR za sofinanciranje organizacije in izvedbe drugih državnih tekmovanj; za podpodročje umetnost nameni do največ 18.000,00 EUR, in sicer za organizacijo in izvedbo drugih državnih tekmovanj, ki so izvedena v skladu z javno veljavnim programom Glasba in Ples (PP 709810) in c.) 20.000,00 EUR za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih tekmovanjih (PP 716710). Višino sredstev, dodeljenih posameznemu prijavitelju predlaga strokovna komisija glede na razpoložljiva proračunska sredstva in glede na merila, opredeljena v javnem razpisu. O predlogu komisije s sklepom odloči minister. Strokovna komisija lahko v primeru presežka sredstev pri državnih tekmovanjih iz znanja prerazporedi ta presežek na druga državna tekmovanja in obratno. Minister lahko v izjemnih primerih s posebnim sklepom spremeni obseg sredstev, ki je določen v tej točki javnega razpisa. 5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v šolskem letu 2013/2014, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije ter v skladu s pogodbo med izbranim prijaviteljem in ministrstvom. 6. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev, način predložitve prijav ter opremljenost prijav a.) Rok za predložitev prijav in način predložitve: Prijave morajo biti predložene v zaprti kuverti v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana, najkasneje do 5. 5. 2014, do 12. ure oziroma oddane priporočeno po pošti na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, najkasneje isti dan. b.) Opremljenost prijave: Prijavo za posamezno tekmovanje je treba poslati v zaprti kuverti, na kateri mora biti: – vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje šolskih tekmovanj v šolskem letu 2013/2014«, – naslov ministrstva: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana in – naslov prijavitelja. V posamezni zaprti kuverti je lahko prijava le za eno tekmovanje. Strokovna komisija bo odpirala in obravnavala samo v roku dostavljene, pravilno opremljene in označene kuverte, ki vsebujejo prijave, in sicer v vrstnem redu, v katerem bodo predložene. Popolna prijava mora vsebovati: – popolno in pravilno izpolnjen obrazec prijave (obrazec A), – razpis tekmovanja in – pravilnik tekmovanja. 7. Datum odpiranja pravočasno prispelih prijav za dodelitev sredstev Postopek javnega razpisa in odpiranje v roku dostavljenih, pravilno opremljenih in označenih kuvert, ki vsebujejo prijave, vodi strokovna komisija. Odpiranje bo potekalo predvidoma 7. 5. 2014, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana, in sicer po vrstnem redu glede na datum in čas prispetja prijave. Zaradi pričakovanega velikega števila prijav odpiranje ne bo javno. Strokovna komisija nato ugotovi, ali so prijave popolne glede na razpisne pogoje. Strokovna komisija v roku osmih dni od odpiranja pisno pozove tiste prijavitelje, katerih prijave niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je osem dni. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku iz prejšnjega stavka ne dopolni, se zavržejo. Strokovna komisija opravi dokončen pregled in oceni popolne prijave. 8. Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa Strokovna komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev v skladu z merili, navedenimi v javnem razpisu. Minister odloči s sklepom o izidu posamezne prijave. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 75 dneh od dneva odpiranja. Izbrani prijavitelji bodo o višini sredstev obveščeni po zaključku pritožbenih postopkov s pozivom k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku osmih dni od prejema poziva k sklenitvi pogodbe ne odzove, se šteje, da je umaknil prijavo na javni razpis. 10. Pritožbeni postopek: prijavitelj lahko vloži pritožbo pisno ali ustno na zapisnik v roku osmih dni od prejema sklepa o izidu na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje prijav. O pritožbi odloči ministrstvo v roku 15 dni s sklepom, ki je dokončen. 11. Razpisna dokumentacija vsebuje: – besedilo javnega razpisa, – obrazec A (prijavni obrazec), – obrazec B (končno poročilo), – obrazec C (zahtevek za izplačilo), – vzorec pogodbe. 12. Informacije o razpisni dokumentaciji: javni razpis in razpisna dokumentacija bosta od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletni strani ministrstva (http://www.mizs.gov.si). Dodatne informacije na e-naslovu: natasa.mihelic-kolonic@gov.si. Rok za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport