Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

889. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

956. Uredba o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih
957. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Odloki

958. Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana

Sklepi

959. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije

MINISTRSTVA

890. Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije
891. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji

USTAVNO SODIŠČE

892. Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih v neskladju z Ustavo, kolikor med javno arhivsko gradivo uvršča tudi gradivo izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki so po tem zakonu opredeljeni kot javnopravne osebe, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacientov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

893. Pravilnik o državnotožilskem pripravništvu
894. Sklep o razveljavitvi Sklepa o podrobnejših pravilih o merilih za obravnavo oseb kot dobro poučenih vlagateljev in o podrobnejših pravilih o vodenju registra dobro poučenih vlagateljev, dostopu do podatkov in izdajanju potrdil o osebah, vpisanih v tem registru
895. Odločba o imenovanju namestnice vodje Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani
896. Odločba o imenovanju namestnice vodje Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani
897. Odločba o imenovanju namestnika vodje Okrožnega državnega tožilstva v Murski Soboti

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

898. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Visoke šole za varstvo okolja
899. Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije
900. Aneks k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti

OBČINE

Beltinci

901. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2014

Cerkno

902. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2013
903. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april–junij 2014
904. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cerkno

Črnomelj

905. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj
906. Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2013
907. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj

Dobje

908. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju drugega tromesečja leta 2014

Dol pri Ljubljani

909. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2014
910. Pravilnik o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter povračilih stroškov
911. Sklep o določitvi cene storitev na pokopališčih v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2014

Idrija

912. Ugotovitvena odločba o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ig

951. Sklep o potrditvi Elaborata za znižanje cene storitve odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, Elaborata za zvišanje cene storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in Sklepa o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
952. Sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
953. Cenik storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za redni odvoz odpadkov za Občino Ig
954. Priloga k Ceniku storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za redni odvoz odpadkov za Občino Ig
955. Izvleček cenika za obdelavo in odlaganje določenih vrst komunalnih odpadkov za Občino Ig

Jesenice

913. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice
914. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Jesenice
915. Odlok o spremembi Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice

Kobarid

916. Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2013

Križevci

917. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za prostorsko celoto Občine Ljutomer za območje Občine Križevci

Mežica

918. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mežica

Naklo

919. Zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2013

Nova Gorica

920. Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica

Pivka

921. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vaških skupnosti Občine Pivka
922. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta, župana in svetov vaških skupnosti v Občini Pivka

Razkrižje

923. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2014

Rogaška Slatina

924. Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2013
925. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Rogašovci

926. Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2013
927. Sklep o določitvi cene storitve Pomoči družini na domu za leto 2014

Sveti Jurij ob Ščavnici

928. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
929. Sklep o razglasitvi leta 2014 za »Kocbekovo leto«

Šentrupert

930. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine Šentrupert za kulturne spomenike lokalnega pomena
931. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Škocjan

932. Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2013
933. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2014

Šmartno pri Litiji

934. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenemu delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji
935. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji
936. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako JV_55 – Peskokop Kepa

Tolmin

937. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2013
938. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2014

Vipava

939. Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2013
940. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina
941. Sklep o cenah ravnanja z odpadki
942. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo ter o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Žalec

943. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu severovzhodnega dela naselja Šempeter
944. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v Občini Žalec
945. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru
946. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta – spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Ferralit

Žiri

947. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Žiri

Žirovnica

948. Odlok o dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žirovnica
949. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
950. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti