Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

VL 125514/2013 Os-1988/14 , Stran 1057
VL 125514/2013 Os-1988/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Nove kreditne banke Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki jo zastopa Petra Šušterič, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, proti dolžniku Dušanu Maroviču, Zagrebška cesta 72, Maribor – dostava, zaradi izterjave 585,40 EUR, sklenilo: dolžniku Dušanu Marovič, Zagrebška cesta 72, Maribor – dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku –ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Miha Lah, Partizanska c. 36, Maribor. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 19. 2. 2014