Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

N 38/2012 Os-1614/14 , Stran 1055
N 38/2012 Os-1614/14
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Barbari Jan Bufon v nepravdni zadevi predlagatelja: 1. Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, Ljubljana zoper nasprotna udeleženca: 1. SPL d.d., Frankopanska 18/A, Ljubljana in 2. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki ju zastopa Odvetniška družba Kozinc in partnerji o.p., d.o.o. iz Ljubljane ob udeležbi ostalih udeležencih, ki jim je sodišče s sklepom dovolilo udeležbo na podlagi vloge z dne 28. 5. 2013 za vzpostavitev listin, izdalo sklep o začetku vzpostavitve listine z naslednjimi podatki: a) – identifikacijski znak nepremičnine in podatki o vsebini listine: Prodajna pogodba z dne 29. 5. 1987, opr.št. 369/87-05/1. Predmet pogodbe: dvosobno stanovanje št. 16, v izmeri 54,52 m2, v večstanovanjski stavbi, ki stoji na Tržaški cesti 47 v Ljubljani. ID nepremičnine, s katerim je vpisana v kataster stavb: 1723-2761-116, – oseba, ki jo je izstavila: Gradbeno podjetje Grosuplje n.sol.o., Taborska cesta 13, Grosuplje, – oseba, v korist katere je izstavljena: Alija in Arifa Alijagić, oba Tbilisijska 58, Ljubljana, – podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice: Republika Slovenija; b) – identifikacijski znak nepremičnine in podatki o vsebini listine: Prodajna pogodba z dne 26. 4. 1995. Predmet pogodbe: dvosobno stanovanje št. 16, v izmeri 54,52 m2, v večstanovanjski stavbi, ki stoji na Tržaški cesti 47 v Ljubljani. ID nepremičnine, s katerim je vpisana v kataster stavb: 1723-2761-116, – osebe, ki so jo izstavile: Alija in Arifa Alijagić, oba Tržaška cesta 47, Ljubljana, – oseba, v korist katere je izstavljena: Dušanka Škulj, Valvasorjeva ulica 12, Ljubljana, – podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice: Republika Slovenija; c) – identifikacijski znak nepremičnine in podatki o vsebini listine: Menjalna pogodba z dne 26. 7. 1995. Predmet pogodbe: dvosobno stanovanje št. 16, v izmeri 54,52 m2, v večstanovanjski stavbi, ki stoji na Tržaški cesti 47 v Ljubljani. ID nepremičnine, s katerim je vpisana v kataster stavb: 1723-2761-116, – oseba, ki jo je izstavila: Dušanka Škulj, Valvasorjeva ulica 12, Ljubljana, – oseba, v korist katere je izstavljena: Republika Slovenija, – podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice: Republika Slovenija. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej navedeni nepremičnini, zlasti: 1. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini v njeno korist, 2. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe druge stvarne pravice na nepremičnini v njeno korist proti osebi, v korist katere je bila izstavljena listina, katere vzpostavitev se v postopku zahteva, in da ima zato v posesti izvirnik te listine, 3. zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine, 4. oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine navedena kot oseba, ki je listino izstavila, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja. Osebe iz točke 1. ali 2. morajo zahtevati vknjižbo lastninske oziroma druge stvarne pravice v svojo korist, in mu priložiti listine, ki so podlaga za to vknjižbo. Oseba iz točke 2. mora priložiti tudi izvirnik listine, katere vzpostavitev se v postopku zahteva.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 24. 2. 2014