Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

Št. 030-3/2010 Ob-2098/14 , Stran 1025
Št. 030-3/2010 Ob-2098/14
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 – ZFO-1, 7/07 Odl. US: U-I-35/04-11, 53/07, 65/07 Odl. US: U-I-276/05-11, 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11 Odl. US: U-I-210/10-10, 111/13) ter sklepa št. 6100-0001/2014 o izvedbi javnega razpisa, Mestna občina Slovenj Gradec objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih projektov na področju kulture v letu 2014 (v nadaljevanju: JR-MOSG-KP2014)
Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. 1. Namen in cilji razpisa Namen razpisa je finančno podpreti vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja in posredovanja raznovrstnih javnih kulturnih projektov, ki ne sodijo v programe javne službe, bogatijo pa pestrost kulturnega dogajanja v Mestni občini Slovenj Gradec in zagotavljajo kvalitetne kulturne dogodke ali vzpodbujajo izobraževalno in raziskovalno dejavnost s področja kulture ter strokovni razvoj kulture in so javno dostopni občinstvu. Pomen in uporaba pojma kulturni projekt: Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota (gledališka predstava, koncert, razstava inp.) in bo v celoti izveden v letu 2014. Splošni cilji javnega razpisa so: Javni razpis je namenjen izvajanju in razvoju za mesto pomembnih kulturnih projektov, ki bogatijo pestrost kulturnega dogajanja v občini na različnih področjih kulture in niso izključno komercialnega značaja. 2. Področje javnega razpisa Sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov na področjih: – glasbe, – vizualnih dejavnosti, – intermedijske in avdivizualne ustvarjalnosti ter – literature. 3. Višina razpoložljivih sredstev in sofinanciranja Sredstva za sofinanciranje izbranih projektov bo Mestna občina Slovenj Gradec zagotovila iz proračunskih sredstev za leto 2014. Razpoložljiva sredstva za leto 2014 znašajo 15.000,00 EUR. Višina sofinanciranja: zaprošeni znesek sofinanciranja za posamezni projekt ne more presegati 70 % celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta in ne več kot 2.000,00 EUR. 4. Obdobje financiranja: sredstva tega razpisa so namenjena sofinanciranju izbranih projektov za njihovo izvajanje v letu 2014, najkasneje do 31. 12. 2014. 5. Upravičene osebe: upravičeni prijavitelji, ki lahko podajo vloge za ta razpis, so nejavni zavodi, ustanove, društva, zveze društev in druge pravne osebe zasebnega prava ter posamezniki, ki delujejo na razpisanih kulturnih področjih. 6. Pogoji za sodelovanje na razpisu 6.1 Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu JR-KP2014: 1. Prijavitelj je registriran in deluje na področju kulturno-umetniške dejavnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec. Kakovost dosedanjega izvajanja kulturnih dejavnosti oziroma referenc oceni strokovna komisija. 2. Izvajalec nima neporavnanih obveznosti do Mestne občine Slovenj Gradec, pogodbene obveze v primeru predhodnih pogodb z Mestno občino Slovenj Gradec za sofinanciranje kulturnih projektov ali projektov pa je izpolnil. 3. Odgovorna oseba izvajalca ni kaznovana ali v postopku zaradi kršenja določb Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije – ZintPK (Uradni list RS, št. 69/2011-UPB2), niti nima omejitve poslovanja na podlagi tega zakona. 4. Da za isti projekt na javni razpis poda vlogo le en prijavitelj. 5. Da pri prijavi na javni razpis upoštevajo vsebine, navedene v točki 2. Vloge izvajalcev, ki ne izpolnjujejo zgornjih pogojev, bodo izločene iz postopka ocenjevanja in zavržene. 6.2 Drugi pogoji in omejitve: 1. Izvajalec na ta razpis ne more prijavljati projekta ali dela projekta, ki je sofinanciran iz drugih razpisov Mestne občine Slovenj Gradec ali JSKD-ja, OI Slovenj Gradec. 2. Izvajalec projekta dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in formalnih podatkov o prijavljenem projektu z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, skladno s predpisi o dostopnosti informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov. 3. Projekt sledi ciljem iz točke 1 tega razpisa ter izpolnjuje eno od vsebinskih opredelitev iz točke 2 tega razpisa. 4. Projekt je celovit, strokovno utemeljen ter jasno in razvidno vsebinsko koncipiran. 5. Projekt ima razviden časovni plan in načrtovane učinke. 6. Projekt bo realiziran v letu 2014. 7. Projekt je izvedljiv – izvajalec ima potrebne prostore in druga materialna sredstva, znanje in kadre za izvedbo projekta. 8. Izvajalec mora v vlogi ločeno in razvidno navesti vsebine projekta, ki jih izvaja izključno v lastni produkciji, vsebine, ki jih izvaja v koprodukciji z drugimi izvajalci in vsebine, za katere nudi samo tehnično, prostorsko in podobno pomoč, njihovi nosilci pa so drugi avtonomni izvajalci. 9. Projekt ima razdelan in uravnotežen finančni načrt z izdelano natančno finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo zastavljenega projekta. 10. Predlagatelj projekta lahko sodeluje na tem razpisu z enim projektom, lahko pa kot partner sodeluje tudi v drugih projektih. 11. Da bo v primeru doseženega dogovora s sofinanciranem brezplačno izvedel ponovitev izbranega projekta na eni izmed javnih prireditev občine, pri čemer bo slednja krila morebitne dodatne materialne stroške, ki bi pri tem nastali, v obdobju do 31. 12. 2014. Izvajalec dokumentira zahtevane pogoje z dokazili v vlogi. 7. Upravičeni in neupravičeni stroški projekta Neupravičeni stroški projekta vedno predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec. Upravičeni stroški programa so stroški, nastali pri aktivnostih, ki so neposredno povezane s programom, sprejetim v sofinanciranje in so v skladu s predmetom in namenom razpisa. Upravičeni stroški, ki jih sofinancira MOSG, morajo biti navedeni v razpisni prijavi predlagatelja. Upravičeni stroški projekta so tisti, ki so: – nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in so vezani izključno na izvedbo projekta, – opredeljeni v prijavi predlagatelja, – skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti, – dejansko nastali, – prepoznavni in preverljivi, – podprti z izvirnimi dokazili, – niso in ne bodo istočasno financirani od drugih sofinancerjev projekta (prepoved dvojnega financiranja), – upravičen strošek je lahko tudi potni strošek, pod pogojem, da prijavitelj dokazuje, da so bili stroški nujno potrebni za izvedbo programa in priloži dokazila, Če bo Mestna občina Slovenj Gradec ugotovila, da je upravičenec prejel sredstva ali pa so mu bila odobrena za isti namen tudi iz drugih javnih virov financiranja, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo dolžan Mestni občini Slovenj Gradec povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. 8. Kriteriji ocenjevanja Strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Slovenj Gradec bo pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb, ki izpolnjujejo z razpisom določene pogoje, ocenila na podlagi ocenjevalnih kriterijev. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Splošni in posebni razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja javnega razpisa JR–MOSG-KP2014 so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedeno najvišje možno število točk. Najvišje možno število prejetih točk je 100. Sofinancirani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku ocenjevanja na podlagi kriterijev prejeli najmanj 70 točk. Višina odobrenih sredstev za kulturni projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen kulturni projekt in razpoložljivih sredstev. 9. Razpisni rok: razpis se prične 4. 4. 2014 in se zaključi 5. 5. 2014. 10. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija, poleg besedila razpisa obsega: 1. prijavni obrazec (obrazec 1), 2. vzorec pogodbe (obrazec 2), 3. izjavo o izpolnjevanju pogojev (obrazec 3), 4. obvezne priloge (obrazec 4), 5. obrazec za kuverto (obrazec št. 5), 6. merila in kriteriji za izbor (obrazec 6), 7. obrazec poročila (obrazec št. 7). Izvajalec mora v vlogi na razpis predložiti naslednjo dokumentacijo: 1. v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (obrazec 1), 2. vzorec pogodbe, ki mora biti na vseh straneh parafirana in ožigosana (v kolikor ponudnik uporablja žig v pravnem prometu), s čimer izvajalec izrecno potrjuje, da se strinja z vsebino te pogodbe (obrazec 2), 3. izjavo o izpolnjevanju pogojev (obrazec 3), 4. ostale obvezne priloge (obrazec št. 4): 4.1 Potrdilo o statusu – izpis iz Ajpesa (brez obrazca), 4.2 Dokazilo o prostorskih sposobnostih (lastništvo, najemna pogodba inp.) (brez obrazca), 5. obrazec za kuverto, ki ga prilepite na kuverto (obrazec 5). Izvajalec k vlogi ne potrebuje priložiti obrazcev številka 6 in 7. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani naročnika (http://www.slovenjgradec.si): Javni razpisi in objave, natisnjeni obrazci s spletne strani veljajo kot originalni obrazci. Izvajalci lahko dokumentacijo v razpisnem roku dvignejo tudi na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, in sicer v glavni pisarni – vložišče (ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 17. ure in petek od 7. do 13. ure). 11. Oddaja in dostava vlog Prijave morajo biti oddane priporočeno na pošti do zaključka razpisnega roka, to je do 5. 5. 2014 na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec ali osebno na sedežu naročnika do 5. 5. 2014 do 15. ure. Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za kuverto (obrazec št. 6). Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem roku na enak način kot velja za pošiljanje vloge. Prijave, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih obrazcih naročnika, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem in, ki ne bodo oddane pravočasno, bodo izločene iz postopka nadaljnje obravnave. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočena na pošto do vključno 5. 5. 2014, o čemer priča poštni žig, oziroma ni bila oddana v vložišču Mestne občine Slovenj Gradec do dne 5. 5. 2014 do vključno 15. ure. Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, kot jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija po določbah točke 10. Za vlogo neupravičene osebe se šteje vloga izvajalca, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, kot so navedeni v točki 5. 12. Odpiranje vlog in obveščanje Komisija za odpiranje vlog bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vloge: – ki niso prispele pravočasno, oziroma niso bile vložene v vložišču občine, – ki jih niso vložile upravičene osebe. Strokovna komisija bo prijavitelje, katerih vloge bodo formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku petih dni po prejetju poziva Mestne občine Slovenj Gradec, dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR-MOSG-KP2014. Pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo pristojnim strokovnim komisijam Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje vlog bo potekalo na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, dne 7. 5. 2014, v sejni sobi v 1. nadstropju, in se bo pričelo ob 9. uri. Mestna občina Slovenj Gradec bo najkasneje v roku dveh mesecev po zaključku odpiranja vlog obvestila izvajalce o predlogu strokovne komisije glede izbire in višine sofinanciranja prijavljenega projekta. Izvajalcu bo določen rok, do katerega bo imel možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi. O sofinanciranju projekta bo odločeno z odločbo. V primeru naknadno ugotovljenega neizpolnjevanja pogojev (po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta ali sklenitvi pogodbe), lahko Mestna občina Slovenj Gradec spremeni odločitev ter z izvajalcem projekta ne sklene pogodbe oziroma od nje odstopi. Prav tako lahko v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti (npr. če projekt ni izveden) Mestna občina Slovenj Gradec razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila. Dodatne informacije: pristojna oseba za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem razpisom je Natalija Knez, višji svetovalec I. za družbene dejavnosti. Vprašanja je potrebno podajat v pisni obliki, po pošti ali na e-naslov: info@slovenjgradec.si. Odgovori na zastavljena vprašanja bodo v roku 3 dni od postavitve objavljeni na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, zavihek »za občana«, javni razpisi. Vprašanja se lahko postavijo do 28. 4. 2014.
Mestna občina Slovenj Gradec