Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

Št. 084/2014 Ob-2070/14 , Stran 1041
Št. 084/2014 Ob-2070/14
Univerza na Primorskem Znanstveno-raziskovalno središče, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, kot organizator, objavlja na podlagi 33. člena v povezavi z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti Univerze na Primorskem ZRS
Podrobnejši podatki o javnem zbiranju ponudb so, skupaj z obrazci, opredeljeni v razpisni dokumentaciji, dosegljivi na spletni strani lastnika in upravljavca http://www.zrs.upr.si/. 1. Predmet prodaje so sledeče premičnine – osebni avtomobili, in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Premičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«. UP ZRS je lastnik in upravljavec zgoraj navedenih osebnih avtomobilov. 2. Izhodiščna vrednost osebnih avtomobilov znaša: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Merilo za izbor: najvišja ponujena vrednost v EUR. V primeru več enakih najugodnejših ponudb se postopek nadaljuje s pogajanji med temi ponudniki. 4. Predložitev ponudbe Ponudnik, fizična in pravna oseba, lahko odda ponudbo za nakup enega, več ali vseh avtomobilov. Ponudniki svoje pisne ponudbe pošljejo po pošti ali oddajo osebno na naslov: Univerza na Primorskem Znanstveno-raziskovalno središče, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper. Rok za predložitev ponudb je do 15. 4. 2014 do 12. ure. Za oddajo ponudbe velja prejemna teorija. Ponudbo je potrebno predložiti v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup osebnih avtomobilov.« 5. Ponudnik nosi vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe. Kupec premičnine, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati tudi vse stroške prenosa lastništva avtomobila. Ponudba mora veljati še najmanj 45 dni od dneva odpiranja ponudb. 6. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini, v višini 2 % ponujene cene. 7. Javno odpiranje ponudb bo 15. 4. 2014 ob 14. uri, v prostorih UP ZRS – sejna soba. 8. Upravljavec si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.
Univerza na Primorskem Znanstveno-raziskovalno središče