Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

Ob-2064/14 , Stran 1039
Ob-2064/14
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana, na podlagi 22. 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo spodnjega perila in kopalk Beti
1. Predmet razpolaganja: – Davčna uprava Republike Slovenije prodaja 2707 kosov novega moškega in ženskega spodnjega perila ter kopalk znamke Beti (v nadaljevanju trgovsko blago). Trgovsko blago, ki je predmet prodaje je različne barve ter velikosti. In sicer: – 600 kosov moških spodnjih hlač, – 393 kosov ženskih enodelnih kopal, – 402 kosov moških kopalk, – 800 kosov ženskih nedrčkov in – 512 kosov ženskih spodnjih majic. Orientacijska vrednost 2707 kosov trgovskega blaga znaša 1.452,00 EUR brez DDV oziroma 1.771,44 EUR z DDV. 2. V javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih ponudb je plačana varščina, ki znaša 10 % orientacijske vrednosti brez DDV (145,2 EUR) in se plača na depozitni račun št. DURS št. SI56 0110 0630 0109 972, z obveznim sklicem 18 16128-2010003-xxxxxxxx (namesto 8x ponudnik vpiše svojo 8 – mestno davčno številko). Potrdilo o plačani varščini je obvezna sestavina ponudbe. 3. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po opravljenem javnem zbiranju ponudb. 4. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prejete najkasneje do 23. 4. 2014 do 10. ure, na naslov: Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana, glavna pisarna DURS. 5. Javno odpiranje ponudb bo 23. 4. 2014 ob 10.30, na naslovu prodajalca. 6. Veljavnost oddanih ponudb mora biti vsaj do 30. 5. 2014. 7. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najvišja ponujena cena. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako ceno, bo naročnik z najugodnejšimi ponudniki izvedel dodatna pogajanja. 8. Predkupna pravica ne obstaja. 9. Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba. Kupec mora podpisati pogodbo v roku 8 dni od poziva, sicer se šteje, da od nakupa odstopa. V tem primeru je do nakupa upravičen naslednji najugodnejši ponudnik. Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 10. Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe: Ponudnik mora predložiti: – izpolnjen obrazec »ponudba«, – potrdilo o plačani varščini. 11. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije http://www.durs.gov.si/si/o_davcni_upravi/javni_razpisi/. Za dodat­ne informacije v zvezi s prodajo se obrnite na Aleksandro Šavor Špec, tel. 07/37-19-744; e-naslov: aleksandra.savor@gov.si in Simono Alibegović, tel. 01/478-27-75, e-naslov: simona.alibegovic@gov.si. 12. Trgovsko blago bo prodano po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi kupoprodajne pogodbe ne bodo upoštevane. 13. Opozorilo: Davčna uprava Republike Slovenije lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javnega zbiranja ponudb ustavi, pri čemer se ponudnikom povrne izkazane stroške.
Republika Slovenija Ministrstvo za finance Davčna uprava Republike Slovenije