Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

936. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako JV_55 – Peskokop Kepa, stran 2785.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) je župan Občine Šmartno pri Litiji sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako JV_55 – Peskokop Kepa
1. člen
(splošno)
Na podlagi pobude zasebnega investitorja se za enoto urejanja prostora z oznako JV_55 začne postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta.
S tem sklepom župan Občine Šmartno pri Litiji določa način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN) za enoto urejanja prostora z oznako JV_55.
Pravna podlaga za pripravo OPPN so naslednji predpisi: Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.) 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A; v nadaljevanju: ZPNačrt), Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in Odlok o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 38/13).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
V skladu z občinskim prostorskim načrtom Občine Šmartno pri Litiji je na predmetnem območju predvideno urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom in je namenjeno območju pridobivanju mineralnih surovin.
3. člen
(vsebina in oblika OPPN)
Vsebina odloka o OPPN je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 67/08. Razlog sprememb in dopolnitev OPPN-ja, je uskladitev z določili izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji, predvsem z določili 82. člena. Zato se spremembe in dopolnitve odloka nanašajo le na besedilni del odloka. Grafični del ostaja nespremenjen.
Dopolnitev se bo izvedla v 9. členu obstoječega OPPN-ja, in sicer z naslednjo vsebino:
»Dopustni objekti:
– 23010 Rudarski objekti, za pridobivanje in predelavo mineralnih surovin: odprti kop rudarski objekti in inštalacije ter tehnične naprave za pridobivanje mineralnih surovin, opeke, strešnikov in podobno.«
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora. Strokovna rešitev mora biti izdelana v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Kolikor bo za predviden OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Osnutek se posreduje Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana.
5. člen
(postopek in roki priprave OPPN)
Glede na določila predpisa o prostorskem načrtovanju se postopek sprememb in dopolnitev izvaja po skrajšanem postopku.
+-------------------------------------------------+-------------+
|           Faze            |  Roki   |
+-------------------------------------------------+-------------+
|Objava Sklepa o začetku priprave akta      | april 2014 |
+-------------------------------------------------+-------------+
|Izdelava osnutka z usklajevanji         | april 2014 |
+-------------------------------------------------+-------------+
|Pridobitev smernic v roku 15 dni         | april 2014 |
+-------------------------------------------------+-------------+
|Dopolnitev osnutka akta v skladu         | maj 2014  |
|z zahtevami iz podanih smernic          |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|I. obravnava na seji občinskega sveta      | maj 2014  |
+-------------------------------------------------+-------------+
|Javna razgrnitev 15 dni in javna obravnava    | maj 2014  |
+-------------------------------------------------+-------------+
|Stališča do podanih pripomb           | maj 2014  |
+-------------------------------------------------+-------------+
|Priprava predloga OPPN              | maj 2014  |
+-------------------------------------------------+-------------+
|Pridobitev mnenj na usklajen predlog akta    | junij 2014 |
|v roku 15 dni                  |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|II. obravnava in sprejem akta z odlokom     | junij 2014 |
|na seji občinskega sveta             |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|Objava odloka v Uradnem listu RS         | junij 2014 |
+-------------------------------------------------+-------------+
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj na osnutek in predlog OPPN so:
1. Za področje gozdarstva:
Zavod za gozdove Slovenije – Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
2. Za področje rabe in upravljanja z vodami:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje – Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Za področje ohranjanja narave:
Zavod RS za varstvo narave – Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana.
4. Za področje varstva kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino – Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
5. Za področje cestnega prometa s pomorskim in železniškim prometom in zračnega prometa:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (zakonska podlaga: Zakon o cestah, Zakon o železniškem prometu, Zakon o letalstvu).
6. Za področje rudarstva:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana.
7. Za področje energetike:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana,
Eles d.o.o.
8. Za področje zaščite in reševanja:
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje – Vojkova 61, 1000 Ljubljana.
9. Za področje obrambe:
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko – Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana.
10. Za področje lokalne gospodarske javne infrastrukture:
Komunalno stanovanjsko podjetje Litija – Ponoviška c. 15, 1270 Litija.
11. Za področje lokalnih cest:
Občina Šmartno pri Litiji – Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona o varstvu okolja se poda vloga na Ministrstvo pristojno za okolje za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona o varstvu okolja se poda vloga na Ministrstvo pristojno za okolje za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predmetnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij, kot jih pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja.
Nosilci urejanja prostora so dolžni v petnajstih dneh od prejema poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za načrtovanje. V primeru, da v petnajstih dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Na usklajen predlog OPPN-ja morajo nosilci urejanja prostora v petnajstih dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v petnajstih dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN zagotovi zasebni investitor.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu na naslovu: http://www.smartno-litija.si ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-5/2004-44
Šmartno pri Litiji, dne 26. marca 2014
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.