Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

918. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mežica, stran 2761.

Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 26. seji dne 2. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mežica
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mežica (Urad­ni list RS, št. 55/13, 60/13 – popr., v nadaljnjem besedilu: OPN Me).
2. člen
V OPN Me se v 9. členu:
a) za obstoječim enajstim pojmom (galerija) dodata dva nova pojma, ki se glasita:
Površine za mirujoči promet predstavljajo javne in zasebne parkirne površine in so sestavni del izračuna faktorja zazidanosti in se ne uvrščajo med povozne površine oziroma k izračunu faktorja povoznih površin (FPP).
Faktor zazidanosti (FZ) je razmerje med zazidano površino in celotno površino zemljiških parcel namenjenih gradnji (=stavbno zemljišče). Pri izračunu se upoštevajo vsi objekti ne glede na zahtevnost (nezahtevni in enostavni objekti, manj zahtevni ali zahtevni objekti), vključno s povoznimi površinami in površinami za mirujoči promet.
b) obstoječa dvanajsti (faktor izrabe parcele) in trinajsti (faktor povoznih površin) pojma se črtata in nadomestita z:
Faktor izrabe parcele (FI), namenjene gradnji, se določi kot razmerje med bruto tlorisno površino objekta/objektov in celotno površino stavbnega zemljišča, pri čemer je bruto tlorisna površina objekta/objektov skupna površina vseh etaž objekta/objektov, ki so na nivoju terena, nad nivojem terena in pod njim. V primeru, ko so podzemne etaže (ena ali več od njih) trajno in na več kot 80 % svojih neto tlorisnih površin namenjene parkirnim površinam, se bruto površine takšnih etaž ne prištevajo k bruto površini objekta in jim v takšnem primeru ni dovoljeno spreminjati namembnosti.
Faktor povoznih površin (FPP) predstavlja razmerje med povoznimi površinami na stavbnem zemljišču in celotnim stavbnim zemljiščem. Za posamezen PA ali točno določeno EUP je dovoljeno, da se ne glede na to, da je določen faktor FPP, le tega tudi zameji z zapisom največje dovoljene površine (v m2). V takšnem primeru številčna zamejitev prevlada nad določbo faktorja. FPP se šteje med zazidano površino oziroma v izračunu FZ.
c) za obstoječim trinajstim pojmom (faktor povoznih površin) doda nov pojem, ki se glasi:
Delež odprtih bivalnih površin (DOBP) se izrazi v odstotkih odprtih bivalnih površin in predstavlja tisti del stavbnega zemljišča, ki ne predstavljajo stavbišča stavb (ne glede na njihovo zahtevnost), ali služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine (dostopi, dovozi, parkirišča, prostori za ekološke otoke) oziroma GIO. V DOBP se ne štejejo linijski vodi, podzemno umeščeni zbiralniki meteornih in zalednih voda, individualne čistilne naprave in drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (klasifikacije CC-SI-24122). DOBP istočasno vsebuje najmanj petdeset odstotkov (≥ 50 %) zelenih površin na raščenem terenu. Zelene površine na raščenem terenu so površine s prisotnostjo različnih vrst vegetacije, ki so urejene na terenu z neposrednim stikom z geološko podlago in sposobnostjo zadrževanja in ponikanja vode na lokaciji.
d) v obstoječem štirinajstem pojmu (nepozidljivo zemljišče) se črta beseda »možno« in se nadomesti z besedo »dovoljeno«.
3. člen
V 69. členu se:
a) točka 1.5 v celoti črta in nadomesti z:
1.5 obrt, obrtne in industrijske dejavnosti zunaj in znotraj območij IG ≥ 1,5 PM na 2 zaposlena
b) v tretjem odstavku se za besedo »ostale« doda besedilo:
dejavnosti, ki niso navedene v prvem odstavku tega člena,
c) v sedmem odstavku se črta zadnji del zadnje povedi:
…, pri tem pa ni dovoljeno ob štetju potrebnega števila PP upoštevati javnih parkirišč.
d) Za besedo »zemljišče« v zadnji povedi sedmega odstavka se vejica nadomesti s piko in doda nova podtočka:
7.1. Zahteve zgornjega odstavka ne veljajo, kadar se pri gradnjah, rekonstrukcijah ali pri spremembi namembnosti stavb ne povečuje njihov bruto volumen ali bruto površina za več kot deset odstotkov (≥ 10 %).
4. člen
V 74. členu se črta peti odstavek.
5. člen
V 95. členu se obstoječa razpredelnica v celoti črta in se nadomesti z novo:
+---------+-----------+------------+--------------+-------------+
|PNR   |FZ     |FI     |Faktor    |DOBP     |
|     |      |      |promet.    |       |
|     |      |      |površin (FPP) |       |
+---------+-----------+------------+--------------+-------------+
|SS    |< / = 0,40 |< / = 0,80 |< / = 0,20  |> / = 0,60  |
+---------+-----------+------------+--------------+-------------+
|SS-v   |< / = 0,65 |      |       |       |
+---------+-----------+------------+--------------+-------------+
|     |      |< / = 1,00 |< / = 0,25  |> / = 0,35  |
+---------+-----------+------------+--------------+-------------+
|SS-b   |< / = 0,70 |      |       |       |
+---------+-----------+------------+--------------+-------------+
|     |      |< / = 2,00 |< / = 0,45  |> / = 0,30  |
+---------+-----------+------------+--------------+-------------+
|A    |< / = 0,35 |      |       |       |
+---------+-----------+------------+--------------+-------------+
|     |      |< / = 0,50 |< / = 0,20  |> / = 0,65  |
+---------+-----------+------------+--------------+-------------+
|CU, CD  |< / = 0,70 |      |       |       |
+---------+-----------+------------+--------------+-------------+
|     |      |< / = 3,50 |< / = 0,35  |> / = 0,30  |
+---------+-----------+------------+--------------+-------------+
|IG    |< / = 0,90 |      |       |       |
+---------+-----------+------------+--------------+-------------+
|     |      |< / = 2,60 |< / = 0,45  |> / = 0,10  |
+---------+-----------+------------+--------------+-------------+
6. člen
V drugi alineji 2. točke tabele 98. člena (splošna merila in pogoji za območje SS) se:
a) za oznako CC-SI-12301 doda oznaka »CC-SI-12304« in
b) črta se: … (razen vzdrževanja in popravila motornih vozil).
7. člen
V tabeli 99. člena se v točki 1.1. oddelka 1. Gabariti črta poved:
Na nagnjenem terenu mora biti klet vsaj delno vkopana, dovoljena etažnost do največ K + P + M/1.
8. člen
V tabeli 99. člena se v točki 1.2 oddelka 1. Gabariti za numerično oznako 1.2. v prvo poved doda pojem:
višinski gabarit:
9. člen
Točka 1.1. prvega odstavka in drugi odstavek 129. člena se v celoti črtata. Preostali del prvega odstavka ostaja nespremenjen.
10. člen
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.
(2) Odlok se objavi tudi na spletni strani Občine Mežica (www.mezica.si).
Št. 3500-0001/2014
Mežica, dne 2. aprila 2014
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.