Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

VL 45505/2013 Os-1986/14 , Stran 1057
VL 45505/2013 Os-1986/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Nove kreditne banke Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, Mari bor, ki jo zastopa Andreja Vezjak, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, proti dolžniku Jovanu Avramović, Vukašina Stokića 9,RS 24435 Mol, Srbija, ki ga zastopa zakonita zastopnica odvetnica Irena Kočevar (zak. zast.), Metelkova 15, p.p. 1637, Ljubljana, zaradi izterjave 1.945,92 EUR, sklenilo: dolžniku Jovanu Avramović, Vukašina Stokića 9,RS 24435 Mol, Srbija, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku –ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Irena Kočevar, Metelkova 15, p.p. 1637, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 20. 2. 2014