Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

Ob-2113/14 , Stran 1034
Ob-2113/14
Občina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog. II. Opis predmeta prodaje: predmet javne dražbe je nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 387/3, k.o. 1412-Mokronog (ID 3701159), v izmeri 1053 m2. Nepremičnina se nahaja v območju namenske rabe stanovanj (S), SSa – stanovanjske površine brez spremljajočih dejavnosti. III. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena je 19.270,00 EUR. V ceni ni vključen 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja izklicne cene je 500,00 EUR. IV. Način in rok plačila kupnine: kupec mora kupnino plačati v 15 dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe oziroma izstavitve računa na transakcijski račun Občine Mokronog - Trebelno v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba je razpisana dne 6. 5. 2014 ob 10. uri in bo potekala v sejni sobi občinske uprave Občine Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, Mokronog. VI. Višina varščine Interesenti morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene, na transakcijski račun Občine Mokronog - Trebelno, št. SI56 0110 0010 0019 934, odprt pri UJP Novo mesto, s pripisom javna dražba – Mokronog. Vplačana varščina se bo uspelemu dražitelju – kupcu vštela v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, bo varščina vrnjena brezobrestno najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. V primeru, da dražitelj, ki bo vplačal varščino, ne bo pristopil k javni dražbi, bo vplačana varščina zapadla v korist organizatorja javne dražbe. VII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postane lastnik nepremičnin ter pred začetkom dražbe predloži: – potrdilo o plačilu varščine in številko transakcijskega računa dražitelja za primer vračila varščine; – overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, v primeru, da se javne dražbe v imenu dražitelja udeleži pooblaščenec. VIII. Drugi pogoji: – nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«; – izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani dražbi skleniti prodajno pogodbo; če v tem času ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži njegovo varščino; – vse stroške v zvezi s pogodbo (davek na dodano vrednost, notarska overitev, vknjižba v zemljiško knjigo) poravna kupec. IX. Ustavitev postopka: župan Občine Mokronog - Trebelno lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. X. Dodatne informacije o pogojih javne dražbe: vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in ogledu predmeta javne dražbe lahko interesenti dobijo na sedežu Občine Mokronog - Trebelno ali po tel. 07/34-98-268.
Občina Mokronog - Trebelno