Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

891. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, stran 2715.

Na podlagi drugega odstavka 30. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 – ZPIZ-2, 39/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415 in 111/13 – ZMEPIZ-1) objavlja minister za finance
P O V P R E Č N O L E T N O S T O P N J O
davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, znaša za leto 2013 34,54 %.
Št. 007-152/2014/8
Ljubljana, dne 26. marca 2014
EVA 2014-1611-0011
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance