Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

947. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Žiri, stran 2809.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12) ter 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 30/07, 94/11) je župan Občine Žiri dne 28. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Žiri
1. člen
(splošna določila)
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Žiri (v nadaljnjem besedilu: OPN), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 1/11, 55/11 – popr., 37/12 – popr. in 40/13).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN)
(1) V Občini Žiri sta v veljavi Strategija prostorskega razvoja Občine Žiri (Uradni list RS, št. 37/08, 94/08), ki se šteje kot občinski strateški prostorski načrt ter občinski prostorski načrt Občine Žiri (Uradni list RS, št. 1/11, 55/11 – popr., 37/12 – popr. in 40/13), ki se šteje kot občinski izvedbeni prostorski načrt.
(2) Po uveljavitvi OPN so se pojavile prostorske razvojne potrebe, ki niso skladne z veljavnim OPN.
(3) Razvojne potrebe, ki narekujejo spremembo OPN:
– šolsko-športni kompleks,
– krožišče med cestama Žiri–Trebija R2-408/1375 in načrtovano obvoznico,
– obvoznica v delu med potokoma Račeva in Rakulk ter
– cesta v gospodarski coni Žiri v EUP ZI116.
(4) Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev OPN bodo omogočeni želeni posegi v prostor v skladu z dejanskimi potrebami.
(5) V OPN se bodo spremenile oziroma dopolnile vsebine besedilnega in grafičnega dela vključno s prilogami.
(6) Vsebina občinskega strateškega prostorskega načrta se ne spreminja.
3. člen
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka)
(1) Spremembe in dopolnitve se nanašajo na območja, ki obsegajo enote urejanja prostora z oznakami ON2, ZI80, ZI97, ZI106, ZI108, ZI109, ZI116, ZI117, ZI120, ZI130 in ZI138.
(2) Predmet načrtovanja je sprememba namenske rabe prostora in redefinicija enot urejanja prostora.
(3) Priprava spremembe OPN se izvede po navadnem postopku, kot ga določa zakon.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Predlogi za spremembe in dopolnitve OPN se bodo analizirali, preučila se bo njihova skladnost z občinskim strateškim prostorskim načrtom, obveznimi izhodišči iz priprave OPN in veljavnimi omejitvami v prostoru. Pridobile se bodo morebitne potrebne strokovne podlage, opravile preveritve in utemeljitve.
5. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN in njegovih posameznih faz)
(1) Roki določeni v tem členu so okvirne narave in tečejo od dneva uveljavitve tega sklepa.
(2) Faze del in okvirni roki:
– priprava osnutka OPN: en mesec,
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora: en mesec po pripravljenem osnutku OPN,
– pridobitev odločbe ministrstva za področje okolja glede izvedbe celovite presoje vplivov na okolje: sočasno s pridobivanjem smernic,
– priprava dopolnjenega osnutka OPN: en mesec po pridobljenih smernicah,
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN: en mesec po pripravljenem dopolnjenem osnutku OPN,
– zavzetje stališč do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPN: v dveh tednih po zaključeni javni razgrnitvi,
– priprava predloga OPN: dva tedna po zavzetju stališča do pripomb in predlogov,
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora: en mesec po pripravljenem predlogu OPN,
– priprava končnega predloga OPN: dva tedna po pridobljenih mnenjih,
– sprejem odloka: v enem mesecu po pripravljenem končnem predlogu OPN,
– objava odloka: v dveh tednih po sprejemu odloka.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Nosilce urejanja prostora se bo določilo v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN v skladu z obsegom in vsebino potrebnih sprememb in z njimi povezanimi vplivi na prostor.
(2) Predvideni nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor;
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo;
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO;
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo;
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino;
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje;
– Zavod RS za varstvo narave.
7. člen
(veljavnost sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-14/2013
Žiri, dne 28. marca 2014
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.