Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

906. Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2013, stran 2750.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na 27. seji dne 27. 3. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Črnomelj za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Črnomelj za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa so tudi obrazložitve, v katerih je podrobnejše opisana poraba sredstev in podatki o posameznih projektih, ki so se izvajali v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna občine izkazuje         EUR
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.   Prihodki skupaj             13.563.214,33
II.   Odhodki skupaj             13.724.701,37
III.  Proračunski primanjkljaj (I.-II)      161.487,04
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV
    IN NALOŽB
IV.   Prejeta vračila danih posojil in          0
    prodaja kapitalskih deležev
V.   Dana posojila in povečanje             0
    kapitalskih deležev
C)   RAČUN FINANCIRANJA
VII.  Zadolževanje               1.000.000,00
VIII.  Odplačila dolga              298.258,55
IX.   Povečanje sredstev na računih       540.254,41
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   Neto zadolževanje (VII.-VIII.)       701.741,45
XI.   Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-     161.487,04
    IX.)
    Stanje sredstev na računih 31.12.     140.147,89.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-31/2012
Črnomelj, dne 27. marca 2014
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.