Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

938. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2014, stran 2787.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 101/13), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 31. seji dne 27. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2014 (Uradni list RS, št. 28/13, 55/13) se četrti odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------+----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV           |      v EUR|
|   |IN ODHODKOV              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov       |  Proračun 2014|
+------+---------------------------------------+----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI            |  16.646.703,55|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI            |  10.470.614,01|
+------+---------------------------------------+----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  8.912.270,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |  8.198.163,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |703 Davki na premoženje        |   495.777,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |   218.330,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |  1.558.344,01|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |  1.430.162,01|
|   |premoženja               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    5.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |712 Denarne kazni           |    8.900,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga     |    46.000,00|
|   |in storitev              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |    68.282,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |    97.116,21|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |    97.116,21|
|   |in neopredmet. dolgor. sredstev    |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |  6.078.973,33|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |   634.570,78|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |  5.444.402,55|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU   |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI             |  21.569.226,36|
+------+---------------------------------------+----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  3.144.908,33|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   549.366,20|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    83.737,00|
|   |varnost                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  2.267.277,13|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |409 Sredstva, izločena v rezerve    |   244.528,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  4.912.283,98|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |410 Subvencije             |   168.363,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |  2.102.739,24|
|   |in gospodinjstvom           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam|   245.773,87|
|   |in ustanovam              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |  2.395.407,87|
+------+---------------------------------------+----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  12.826.052,05|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  12.826.052,05|
+------+---------------------------------------+----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   685.982,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |431 Investicijski transferi prav.   |   146.000,00|
|   |in fizič. osebam, ki niso pror. upor. |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |432 Investicijski transferi      |   539.982,00|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI   |  –4.922.522,81|
|   |PRIMANJKLJAJ)             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|III./1| PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)   |  –4.960.087,81|
+------+---------------------------------------+----------------+
|III./2| TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)    |  2.413.421,70|
+------+---------------------------------------+----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |    2.174,68|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |    2.174,68|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |    1.999,68|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |752 Sredstva kupnin iz naslova     |     175,00|
|   |privatizacije             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      55,00|
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      55,00|
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin       |      55,00|
|   |iz naslova privatizacije        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |    2.119,68|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE              |  1.741.811,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |  1.741.811,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |  1.741.811,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA            |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |550 Odplačila dolga          |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH  |  –3.178.592,13|
+------+---------------------------------------+----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE           |  1.741.811,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE           |  4.922.522,81|
+------+---------------------------------------+----------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. |  3.178.592,13|
|   |12. 2013                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
«
2. člen
V drugem odstavku 14. člena se številka »115.000,00« nadomesti s številko »215.000,00«.
3. člen
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do višine 1.741.811,00 EUR.«.
4. člen
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Soglasje iz prejšnjega odstavka se v letu 2014 izda javnemu zavodu Posoški razvojni center, in sicer za zadolžitev do skupne višine glavnic 321.252,00 EUR za izvedbo energetske sanacije telovadnice pri osnovni šoli na Mostu na Soči v okviru projekta CEC5, in sicer pod naslednjimi pogoji: pridobitev vsaj treh popolnih ponudb kreditodajalcev, izbira najugodnejše ponudbe z letno obrestno mero največ EURIBOR + 5,40 % in odplačilno dobo posojila največ petnajst mesecev.«.
5. člen
V prvem odstavku 20. člena se številka »40.000,00« nadomesti s številko »321.252,00«.
V drugem odstavku se besedilo »Lokalna turistična organizacija Sotočje Kobarid – Tolmin« nadomesti z besedilom »Posoški razvojni center«.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0033/2012
Tolmin, dne 28. marca 2014
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.