Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

Št. 430-108/2014/6 Ob-2094/14 , Stran 1008
Št. 430-108/2014/6 Ob-2094/14
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr.) – ZJF-UPB4 in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za izvajanje programov pomoč ranljivim skupinam prosilcev za mednarodno zaščito in preprečevanje trgovine z ljudmi, št. 430-108/2014
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izvajanje programov pomoč ranljivim skupinam prosilcev za mednarodno zaščito in preprečevanje trgovine z ljudmi, ki obsega naslednje sklope: Sklop 1: Pomoč ranljivim skupinam prosilcev za mednarodno zaščito. Sklop 2: Preprečevanje trgovine z ljudmi. Prijavitelji lahko ponudijo predmet javnega razpisa v celoti (sklop 1 in 2) ali posamezen sklop v celoti (izvajanje celotnega programa v posameznem sklopu). Prijavitelji se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela programa iz posameznega sklopa javnega razpisa. Pričetek izvajanja posameznega programa je predviden 1. 7. 2014 in se zaključi 30. 6. 2015. Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan v razpisni dokumentaciji. 3. Pogoji za prijavo na javni razpis Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki: – so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, v RS pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS; – niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali postopku prisilnega prenehanja; – imajo poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve določene z zakonom; – izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če je bil prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. Program mora imeti realne in jasno postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika. Program se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih programov. Vsebina programa mora biti skladna s predmetom javnega razpisa. Program se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na nacionalni ravni. Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje programa po načelu nepridobitnosti. Prijavitelj programa mora imeti izkušnje oziroma reference iz vsaj dveh vsebinsko različnih programov v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa, s področja dela z ranljivimi skupinami. Naročnik si v primeru dvoma pridržuje pravico preveriti podane podatke pri referenčnih naročnikih. V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči. 4. Merila za izbor programa Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa, ocenil za sklop 1 po merilih pestrost nabora vsebin, spodbujanje socialne integracije zlasti najbolj ranljivih skupin prosilcev, izkazovanje pasivnega znanja arabskega, somalijskega, farsi/dari ali urdu jezika, ter za sklop 2 po merilih dodatne vsebine s področja preprečevanja trgovine z ljudmi, inovativnost dodatnih vsebin, izvajalec lahko žrtvam zagotovi varno namestitev. V primeru več prijaviteljev z istim številom točk, se izbere prijavitelja z najnižjo ponujeno vrednostjo programa. Podroben opis meril je podan v razpisani dokumentaciji. 5. Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 55.000,00 EUR za izvajanje po letnem programu 2013, in sicer: – za sklop 1:.40.000,00 EUR; – za sklop 2: 15.000,00 EUR. Zgoraj navedeni zneski po posameznem sklopu predstavljajo višino sredstev, ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti programa za izpolnitev ciljev po letnih programih. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so za sklop 1 in sklop 2 zagotovljena s strani Evropskega sklada za begunce (letni program 2013) v višini 75  % in sredstev proračuna Republike Slovenije – slovenske udeležbe v višini 25  %. 6. Predložitev vloge: Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 7. 5. 2014, najkasneje do 11. ure. Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo bo predvidoma 8. 5. 2014. 8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru programa oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 8 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 45 dneh od roka za predložitev vlog. 9. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni "O ministrstvu", levi meni "Javna naročila". Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni "O ministrstvu", levi meni "Javna naročila". 10. Dodatna pojasnila Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: sjnn.mnz@gov.si ali po faksu na številko: 01/428-57-91, s pripisom: "Dodatne informacije – Javni razpis za izvajanje programov pomoč ranljivim skupinam prosilcev za mednarodno zaščito in preprečevanje trgovine z ljudmi, št. 430-108/2014. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni "O ministrstvu", levi meni "Javna naročila", in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 17. 4. 2014.
Ministrstvo za notranje zadeve