Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

932. Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2013, stran 2779.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13) ter 15. in 99. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Škocjan na 26. redni seji dne 25. 3. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Škocjan za leto 2013
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Škocjan za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+---------------------------------------+---------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV           |     V EUR|
|    |IN ODHODKOV              |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|Konto |Naziv konta              |  Realizacija|
|    |                    |  do 31. 12.|
|    |                    |      2013|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI            |   3.039.741|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI            |   2.665.996|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |   2.437.878|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |   2.214.639|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |703 Davki na premoženje        |    145.412|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |     77.827|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |706 Drugi davki            |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |    228.118|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodkih od |    155.916|
|    |premoženja               |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |     1.333|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni    |     7.077|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga     |       0|
|    |in storitev              |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |     63.792|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |     4.670|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |     4.670|
|    |in neopredmetenih sredstev       |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |     1.700|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |     1.700|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |    367.375|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |    190.043|
|    |javnofinančnih institucij       |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega   |    177.332|
|    |proračuna iz sredstev Evropske unije  |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI             |   3.208.928|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |   1.066.348|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |    280.649|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |     44.514|
|    |varnost                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |    717.197|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |     2.448|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |409 Rezerve              |     21.540|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |   1.041.540|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |410 Subvencije             |     98.415|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |411 Transferi posameznikom       |    679.418|
|    |in gospodinjstvom           |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |412 Transferi neprofitnim       |     68.347|
|    |organizacijam in ustanovam       |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |413 Drugi domači transferi       |    195.360|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   1.069.540|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   1.069.540|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |     31.500|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim  |     21.500|
|    |in fizičnim osebam, ki niso      |        |
|    |proračunski uporabniki         |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |432 Investicijski transferi      |     10.000|
|    |proračunskim uporabnikom        |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ        |    –169.187|
|    |(I.–II.)                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|    |IN NALOŽB               |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |       0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |       0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|    |DELEŽEV                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|    |DELEŽEV                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |       0|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE              |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |       0|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA            |     50.581|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |     50.581|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |     50.581|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  |    –219.768|
|    |(I+IV+VII) – (II+V+VIII)        |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    –50.581|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)      |    169.187|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. |    413.082|
|    |12. PRETEKLEGA LETA          |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
Posebni del in načrt razvojih programov se objavita na spletni strani Občine Škocjan.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0002/2014
Škocjan, dne 25. marca 2014
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.