Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

910. Pravilnik o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter povračilih stroškov, stran 2753.

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB, 76/08 in 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US, 40/12 – ZUJF), 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 17. seji dne 19. 3. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S pravilnikom o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine in organov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov (v nadaljevanju: pravilnik) se določa višina in način določanja plačil, do katerih so za opravljanje funkcije in dela upravičeni funkcionarji Občine Dol pri Ljubljani, člani delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine, ter povračila stroškov, ki v skladu z zakonom pripadajo poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem.
Sredstva za izplačevanje plačil za opravljanje funkcije, sejnin ter povračil strokov, ki jih imajo upravičenci po tem pravilniku, se zagotavljajo v proračunu Občine Dol pri Ljubljani.
Letni znesek sejnin, ki se izplačajo upravičencem po tem pravilniku, ne sme presegati višine, določene z veljavnimi predpisi.
2. člen
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.
Funkcionarjem Občine Dol pri Ljubljani se pravica do plačila po tem pravilniku določi glede na način opravljanja funkcije.
Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
II. PLAČILO ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE ŽUPANA IN PODŽUPANA/PODŽUPANJE
3. člen
Plača župana in nagrada za delo nepoklicnega podžupana se določa v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in zakonom, ki določa sistem plač v javnem sektorju.
Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah občinskega sveta in udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles.
III. PLAČILO ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
4. člen
Plačilo za udeležbo člana občinskega sveta na seji občinskega sveta, delovnega telesa občinskega sveta ali komisije je sejnina.
Sejnina za posamezno sejo, se članu občinskega sveta določi glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 150 EUR bruto,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 100 EUR bruto.
Za korespondenčno sejo, slavnostno in žalno sejo svetniku sejnina ne pripada.
Kolikor župan za vodenje seje pooblasti člana občinskega sveta, temu pripada sejnina v višini 230 EUR bruto za vodenje redne seje in 180 EUR bruto za vodenje izredne seje. Če župan za vodenje seje pooblasti podžupana, temu sejnina ne pripada.
5. člen
Člani občinskega sveta so upravičeni do plačila po tem pravilniku v polni višini, če so bili prisotni pri glasovanju o več kot polovici obravnavanih točk dnevnega reda posamezne seje občinskega sveta. Če so bili prisotni pri manj kot polovici točk dnevnega reda, so upravičeni do polovičnega zneska sejnine. Odsotnost pri glasovanju o posamezni točki dnevnega reda beleži oseba, ki je zadolžena za pisanje zapisnika seje.
Izplačilo sejnin se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu svetnikov, ki jo vodi občinska uprava.
IV. PLAČILO ČLANOM DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA IN DRUGIH ORGANOV OBČINE
6. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine pripada za opravljanje dela plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji.
Sejnina za posamezno sejo znaša:
– za vodenje seje 50 EUR bruto,
– za udeležbo na seji 40 EUR bruto.
Število sej komisij, odborov ali drugih organov, za katere se vodenje ali udeležba plača, znaša največ šest na koledarsko leto. Za udeležbo in vodenje več sej letno, predsedniku in članom sejnina ne pripada.
V. PLAČILO ČLANOM NADZORNEGA ODBORA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI
7. člen
Člani Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani so za opravljanje dela upravičeni do naslednjih plačil v obliki sejnine:
– za udeležbo na sejah nadzornega odbora in sejah občinskega sveta,
– za opravljanje dela pri izvedbi posameznega nadzora v skladu s programom dela nadzornega odbora.
Sejnina za posamezno sejo znaša:
– za vodenje seje 50 EUR bruto,
– za udeležbo na seji in udeležbo na seji občinskega sveta 40 EUR bruto.
Za opravljanje dela pri izvedbi posameznega nadzor nadzornik po sprejemu (končnega) poročila dobi:
– za manj zahteven nadzor 150 EUR bruto,
– za zahteven nadzor 230 EUR bruto,
– za zelo zahteven nadzor 300 EUR bruto.
8. člen
Upravičenci iz 1. člena tega pravilnika imajo pravico do povračila dokumentiranih stroškov, ki jih imajo pri opravljanju funkcije, poklicni funkcionarji pa tudi do nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpis, ki urejajo pravice iz delovnega razmerja.
9. člen
Upravičenci iz 1. člena tega pravilnika imajo pravico do povračila stroškov v zvezi s službenimi potovanji (dnevnice, dejanski stroški prevoza, stroški prenočevanja) v skladu z veljavnimi predpisi.
Povračilo stroškov iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec uveljavlja le na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan oziroma po njegovem pooblastilu podžupan ali tajnik.
10. člen
Plačilo za opravljanje funkcije in sejnine se izplačuje mesečno oziroma 30 dan po dnevu seje.
Prejemki, določeni v 8. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju in predložitvi dokazil.
VI. NADOMESTILO ČLANOM VOLILNE KOMISIJE
11. člen
Predsednik, namestnik predsednika, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih volitev in referenduma pravico do enkratnega nadomestila v skladu z zakonom, ki ureja lokalne volitve.
VII. DRUGE DOLOČBE
12. člen
Določbe tega pravilnika, ki določajo višino in način določanja plačil, do katerih so za opravljanje funkcije in dela upravičeni funkcionarji Občine Dol pri Ljubljani, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom Štaba za civilno zaščito in članov drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet, župan ali če je tako predvideno v splošnem aktu občine.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 3/12).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati z začetkom mandata Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani, izvoljenega leta 2014.
Št. 0320-0001/2014-14
Dol pri Ljubljani, dne 26. marca 2014
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.